De AVG in Nissewaard

De gemeente Nissewaard voert veel verschillende werkzaamheden uit voor de inwoners. Bij deze werkzaamheden heeft de gemeente informatie van die inwoner nodig. Alle werkzaamheden waarbij gegevens van inwoners worden gebruikt, staan in het Register van verwerkingen.

Het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de gemeente Nissewaard als verwerkingsverantwoordelijke. Heeft u een vraag over uw privacy of over de verwerking van uw (persoons)gegevens, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) of de Privacy Officer van onze gemeente.

Privacyverklaring

De gemeente Nissewaard werkt met veel persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over u als inwoner maar ook gegevens over onze medewerkers en over organisaties waarmee wij op verschillende manieren samenwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor verantwoordelijkheden en taken die wij als gemeente moeten uitvoeren, maar ook voor verantwoordelijkheden en taken die u van ons in alle redelijkheid mag verwachten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens die wij delen met andere instellingen of hulpverleners. Wij gaan hier zeer zorgvuldig en met respect voor uw privacy mee om.

Wij houden ons daarom aan de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

  • Persoonsgegevens worden verwerkt met duidelijke, goed omschreven, afgebakende en gerechtvaardigde doelen.

  • Bij de verwerking beperken wij ons tot wat noodzakelijk is tot die persoonsgegevens die nodig zijn om het beschreven doel te bereiken.

  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig vanwege het doel waarvoor wij ze verwerken.

  • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Als wij samenwerken met andere externe partijen en daarbij worden persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij over privacybescherming en beveiliging afspraken met die externe partners.

 

In diverse gevallen is het nodig dat wij (persoons)gegevens delen met andere personen of organisaties waarmee wij samenwerken. Wij ontvangen alleen die (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoordelijkheden en taken die worden uitgevoerd.

Wij delen persoonsgegeven waar dat nodig is bijvoorbeeld binnen onze organisatie, om u goed van dienst te kunnen zijn. Ook delen wij waar nodig persoonsgegevens met andere bestuurlijke instanties en dat beperken wij altijd tot wat minimaal nodig is voor de uit te voeren processen

 

De gemeente vermijdt zoveel mogelijk doorgifte van (persoons)gegevens naar andere personen of organisaties buiten de Europese Unie. Als (persoons)gegevens naar buiten de EU worden doorgegeven, dan vermelden wij dat op een duidelijke manier.

Specifieke privacyverklaringen (op onderwerp)

Voor een aantal regelingen hebben we een aparte privacyverklaring. Hieronder staan de verschillende privacyverklaringen gegroepeerd op onderwerp.

Uitkering en uitvoering Participatiewet
Begeleiding naar werk
Cameratoezicht
Inspraak en participatie
Parkeren
Schuldhulpverlening

Alle specifieke privacyverklaringen

Uw rechten

Er zijn veel wetten en regels die ons opleggen hoe lang wij (persoons)gegevens moeten bewaren, zoals de archiefwet, belastingwetgeving of andere specifieke wet- en regelgeving. Wij bewaren (persoons)gegevens volgens deze wetten en regels. Als er geen wettelijke regels zijn, stellen wij zelf een logisch en goed te beredeneren bewaartermijn vast, waarbij we een afweging maken tussen onze plicht om u goed van dienst te kunnen zijn en de bescherming van uw privacy.

 

Wij hebben processen uitgewerkt om het u mogelijk te maken van uw rechten gebruik te kunnen maken. U vindt de beschrijving van deze processen onder Documenten.

 

Als wij uw (persoons)gegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming nodig hebben, dan hebt u altijd het recht om - zonder opgaaf van reden - deze toestemming weer in te trekken. U kunt dat doen bij uw contactpersoon bij de gemeente. U kunt, als u uw contactpersoon niet kunt of wilt bereiken, contact opnemen met de Privacy Officer.

 

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Wij zetten ons ervoor in om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u niet passend of zelfs oneerlijk wordt behandeld. U kunt in deze gevallen contact opnemen met onze eigen externe toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming (FG), of met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

In sommige gevallen bent u verplicht om ons uw persoonsgegevens te geven, bijvoorbeeld als u zich moet legitimeren of als u aanspraak wilt maken op bepaalde rechten. Als daarvan sprake is informeren wij u daarover en leggen wij u ook uit wat de eventuele gevolgen zijn als u ons toch uw (persoons)gegevens niet wilt geven.

 

Processen

Wij verwerken veel persoonsgegevens en dat gebeurt soms in uitgebreide processen. Daarvoor maken wij, na zorgvuldige afweging van uw en onze belangen, als dat nodig is gebruik van geautomatiseerde processen. Als wij dit doen informeren wij u daar uiteraard over, waarbij wij u uitleggen waarom wij dat doen en hoe. Daarin houden wij een balans tussen de soms technisch ingewikkelde materie en wat voor u van belang is om te kunnen zekerstellen dat wij uw privacy respecteren. Wij nemen nooit definitieve besluiten op basis van geautomatiseerde processen, maar wij zorgen er altijd voor dat één van onze medewerkers dat doet.

 

Wij werken in veel processen samen met andere organisaties. Als wij (persoons)gegevens van andere organisaties krijgen, dan informeren wij u hierover binnen 1 maand nadat wij deze (persoons)gegevens hebben verkregen of op het moment dat wij voor de eerste keer contact met u opnemen. Daarbij informeren wij u onder andere over de organisatie van wie wij de (PERSOONS)gegevens hebben ontvangen, om welke categorieën (persoons)gegevens het gaat en waarvoor wij deze gegevens nodig hebben.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over ons privacybeleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan bij het tabblad "documenten".

U kunt ook contact opnemen met de Privacy Officer of de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

U kunt ook direct en vertrouwelijk met de FG contact opnemen, bijvoorbeeld als u AVG-gerelateerde vragen hebt of een klacht aan onze FG wilt voorleggen. Daarvoor kunt u het mailadres privacy@nissewaard.nl gebruiken. Dat kan ook via telefoonnummer: 140181.

Documenten

180 kB
Welke gegevens heeft de gemeente, welke rechten heeft u?