Maatregelen voor ondernemers, zzp’ers en verenigingen

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.  Op rijksoverheid.nl staat een overzicht van financiële regelingen voor (zelfstandig) ondernemers. Ook de gemeente Nissewaard heeft maatregelen genomen.

Hulp nodig?

Het coronavirus heeft grote impact op veel ondernemers en de economie. Menig ondernemer is getroffen door maatregelen, beperkingen en veranderingen in de markt. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf? Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? Of overweegt u een andere weg in te slaan naar bijvoorbeeld een baan in loondienst? We wijzen u - in samenwerking met gemeente Rotterdam - graag op de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Ondernemers kunnen voor vragen en hulp contact opnemen met het KVK Coronaloket. Het Coronaloket geeft antwoord op veelgestelde ondernemers­vragen over corona en legt uit welke regelingen voor u van toepassing zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur via 0800-2117.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers kunnen sinds 1 maart 2020 de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen.

Tozo 5

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. Het is een uitkering levensonderhoud. Daarnaast kunt u een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als voor Tozo 4. Voor Tozo 5 moet u een aanvraag indienen. Ook als u eerder Tozo heeft aangevraagd.

De Tozo-regeling voor wordt voor de gemeente Nissewaard uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Er is een stappenplan dat u helpt bij invullen van uw aanvraag Tozo en bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit bedrijf.

Lees meer over Tozo op rijksoverheid.nl/tozo.

Tozo 4

U kon Tozo 4 van 1 april tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De bijstand voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeenten Nissewaard en Brielle alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.

 

Aanvragen

NOW4 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. U kunt NOW4 vanaf 26 juli 2021 aanvragen.

Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW1, NOW2 of NOW3  kunt u gebruik maken van NOW4.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid op rijksoverheid.nl.

Herstelbudget Nissewaard

De gemeenteraad van Nissewaard heeft een herstelbudget van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan lokale ondernemers. De uitwerking van dit budget heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen en BIZ'en, MKB Rotterdam-Rijnmond en de Koninklijke Horeca Nederland.

Vanaf 1 april 2021 is er een nieuwe regeling beschikbaar. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021. De maximale tegemoetkoming in coronagerelateerde kosten is opgehoogd tot € 1.000 en de criteria zijn verruimd. Ook ondernemers die al eerder een tegemoetkoming hebben ontvangen of aangevraagd, kunnen een beroep doen op de nieuwe regeling.

Wilt u ook weten of u als ondernemer in aanmerking komt voor het herstelbudget. Kijk dan voor meer informatie op: www.herstelbudgetnissewaard.nl.

Sterker uit de crisis

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met kennis en financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij.

Het programma Sterker uit de crisis richt zich op vier economisch maatschappelijke themas:

  • stimuleren van het gebruik van slimme technologie in de zorg,

  • investeren in lokale en flexibele productie in de maakindustrie,

  • een leven lang ontwikkelen mogelijk maken voor alle mensen en

  • mkb'ers ondersteunen bij de stap naar meer digitaal ondernemen.

Kijk voor meer informatie over Sterker uit de crisis op mrdh.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een financiële regeling van de Rijksoverheid. Door coronamaatregelen hebben veel huishoudens een plotselinge terugval in hun inkomen.

De vaste kosten voor deze huishoudens lopen door. Er is een risico dat mensen hierdoor schulden opbouwen. TONK is een tijdelijke eenmalige tegemoetkoming voor deze vaste lasten.

De gemeente Nissewaard voert deze regeling uit voor inwoners van de gemeente Nissewaard en de gemeente Brielle.

Kijk voor meer informatie over de TONK-regeling op www.nissewaard.nl/tonk.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Uitstel van betalingen aan gemeente Nissewaard

De gemeente komt de verenigingen, stichtingen, ondernemers en particulieren tegemoet bij het betalen van leges, gemeentelijke belastingen en facturen die de gemeente Nissewaard stuurt. U leest hier meer over op Maatregelen gemeentelijke betalingen.

Steun voor verenigingen en tijdelijke renteloze lening

Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering.

Kijk voor meer informatie over uitstel van betalingen aan de gemeente op Gemeentelijke belastingen en overige betalingen.

Subsidieregeling Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties

Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties in Nissewaard onder voorwaarden een beroep doen op de Subsidieregeling Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidies.

Tijdelijke renteloze lening

Verenigingen in Nissewaard, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een tijdelijke renteloze lening van maximaal € 5000,- aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Het college van burgemeester en wethouders wil met deze maatregel zorgen dat de verenigingen voldoende liquiditeit hebben om deze periode door te komen. Dit zorgt ervoor dat lokale verenigingen blijven bestaan.

Het bedrag is eenmalig. Wanneer u de lening binnen 1 jaar aflost, hoeft u geen rente te betalen. Lost u af na een jaar, dan betaalt u een rente van 2% over de lening.

Wat moet u doen?

U stuurt een brief of een e-mail met daarin een onderbouwing dat de liquiditeitsproblemen van de vereniging door de coronamaatregelen veroorzaakt worden. Gebruik hierbij gegevens uit uw boekhouding. U kunt deze brief mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl of naar s.hoogerwerf@nissewaard.nl. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht.