Maatregelen voor ondernemers, zzp’ers en verenigingen

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.  Op rijksoverheid.nl staat een overzicht van financiële regelingen voor (zelfstandig) ondernemers. Ook de gemeente Nissewaard heeft maatregelen genomen.

Hulp nodig?

Ondernemers kunnen voor vragen en hulp contact opnemen met het KVK Coronaloket. Het Coronaloket geeft antwoord op veelgestelde ondernemers­vragen over corona en legt uit welke regelingen voor u van toepassing zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur via 0800-2117.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal wordt voor de gemeente Nissewaard uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Tozo 2 aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk Tozo 2 aan te vragen, dit kon tot 1 oktober 2020.

 

Tozo 3

Van 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen. Voor Tozo 3 moet u een nieuwe aanvraag indienen bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend.

Op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) staat meer informatie over de hoogte van de tijdelijke ondersteuning en welke bijlagen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Er is een stappenplan dat u helpt bij invullen van uw aanvraag Tozo 3 en bij het berekenen van uw (verwachte) inkomsten uit bedrijf.

Lees meer over Tozo 3 op rijksoverheid.nl/tozo

Tozo 4

Van april tot en met juni 2021 is Tozo 4 van toepassing. Bij Tozo 4 geldt een toets op 'beschikbare geldmiddelen'. Begin 2021 volgt hierover meer informatie.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De bijstand voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeenten Nissewaard en Brielle alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

 

Tijdvakken

Op 1 oktober 2020 is de NOW3.0 ingegaan. De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021.

  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021.

  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid op rijksoverheid.nl.

Herstelbudget

De gemeenteraad van Nissewaard heeft een herstelbudget van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan lokale ondernemers. De uitwerking van dit budget heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen en BIZ'en, MKB Rotterdam-Rijnmond en de Koninklijke Horeca Nederland.

Wilt u ook weten of u als ondernemer in aanmerking komt voor het herstelbudget. Kijk dan voor meer informatie op: www.herstelbudgetnissewaard.nl.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Uitstel van betalingen aan gemeente Nissewaard

De gemeente komt de verenigingen, stichtingen, ondernemers en particulieren tegemoet bij het betalen van leges, gemeentelijke belastingen en facturen die de gemeente Nissewaard stuurt. U leest hier meer over op Gemeentelijke belastingen en overige betalingen.

Steun voor verenigingen en tijdelijke renteloze lening

Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering.

Kijk voor meer informatie over uitstel van betalingen aan de gemeente op Gemeentelijke belastingen en overige betalingen.

Subsidieregeling Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties

Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties in Nissewaard onder voorwaarden een beroep doen op de Subsidieregeling Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidies.

Tijdelijke renteloze lening

Verenigingen in Nissewaard, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een tijdelijke renteloze lening van maximaal € 5000,- aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Het college van burgemeester en wethouders wil met deze maatregel zorgen dat de verenigingen voldoende liquiditeit hebben om deze periode door te komen. Dit zorgt ervoor dat lokale verenigingen blijven bestaan.

Het bedrag is eenmalig. Wanneer u de lening binnen 1 jaar aflost, hoeft u geen rente te betalen. Lost u af na een jaar, dan betaalt u een rente van 2% over de lening.

Wat moet u doen?

U stuurt een brief of een e-mail met daarin een onderbouwing dat de liquiditeitsproblemen van de vereniging door de coronamaatregelen veroorzaakt worden. Gebruik hierbij gegevens uit uw boekhouding. U kunt deze brief mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl of naar s.hoogerwerf@nissewaard.nl. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht.

Brieven aan ondernemers en verenigingen van Nissewaard

De gemeente heeft brieven verstuurd aan diverse groepen, waaronder ondernemers en sportaanbieders in Nissewaard. Bekijk de verzonden brieven van gemeente Nissewaard in verband met coronavirus.