Maatregelen voor ondernemers, zzp’ers en verenigingen

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk het overzicht van tijdelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid (pdf). Ook de gemeente Nissewaard heeft maatregelen genomen.

Hulp nodig?

Ondernemers kunnen voor vragen en hulp contact opnemen met het KVK Coronaloket. Het Coronaloket geeft antwoord op veelgestelde ondernemers­vragen over corona en legt uit welke regelingen voor u van toepassing zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal wordt voor de gemeente Nissewaard uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hier kunt u de aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Tozo 2 per 1 juni 

Sinds 1 juni 2020 is het vervolg van deze regeling van kracht, Tozo 2. Ondernemers en zelfstandigen kunnen ondersteuning aanvragen voor juni, juli, augustus en september. Ook kunnen zij een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Ondernemers en zelfstandigen kunnen een digitale aanvraag indienen bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) via rotterdam.nl/rbzcorona.

Op deze website staan ook vragen en antwoorden over Tozo 2. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, neemt u dan contact met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) op via 14 010.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De bijstand voor zelfstandigen (Bbz en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeenten Nissewaard en Brielle alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Het UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Bekijk de Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Uitstel van betalingen aan gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard neemt de onderstaande maatregelen voor ondernemers en zzp’ers, die door het coronavirus in financiële problemen komen. 

  • De gemeente komt de verenigingen, stichtingen, ondernemers en particulieren tegemoet bij het betalen van de facturen die de gemeente Nissewaard stuurt. De betalingstermijn die op de factuur staat wordt standaard met 60 dagen verlengd. Wie ondanks de verlengingstermijn niet in staat is deze factuur te betalen, kan bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen.
  • Voor wie niet meedoet aan de automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen, verleent de gemeente automatisch uitstel van betaling voor 3 maanden, dus tot 31 juli 2020. Het is ook nog mogelijk een machtiging af te geven voor automatische incasso om de betalingen te spreiden.

  • Ondernemers of zzp’ers die wel deelnemen aan automatische incasso, kunnen via gemeente@nissewaard.nl uitstel van betaling aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2020. De gemeente verrekent het bedrag voor deze maanden met het bedrag voor de maanden juli tot en met november 2020.

  • De gemeente zal de aanslagen BIZ-bijdrage, leges APV, leges Drank en Horeca, precariobelasting voor terrassen niet eerder opleggen dan eind augustus 2020.

  • Wie een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus niet plaatsvindt, krijgt geen aanslag leges opgelegd voor deze aanvraag.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande maatregelen neem dan contact met ons op via 14 0181.

Steun aan verenigingen in Nissewaard

In Nissewaard zijn alle (sport)accommodaties gesloten. Bij incidentele verhuringen worden reserveringen kosteloos geannuleerd. Voor de structurele verhuringen (reserveringen op basis van seizoensplanningen verenigingen) blijven de reserveringen staan, maar de huur wordt, in overleg met de huurder, op basis van werkelijk gebruik over de komende periode verrekend. De betalingstermijn wordt met 60 dagen verlengd. Zo nodig biedt de gemeente een betalingsregeling.

Tijdelijke renteloze lening

Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering.

Verenigingen in Nissewaard, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een tijdelijke renteloze lening van maximaal € 5000,- aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Het college van B&W wil met deze maatregel zorgen dat de verenigingen voldoende liquiditeit hebben om deze periode dat Nederland sociaal en economisch stil ligt, door te komen. Dit zorgt ervoor dat lokale verenigingen blijven bestaan.

Het bedrag is eenmalig. Wanneer u de lening binnen 1 jaar aflost, hoeft u geen rente te betalen. Lost u af na een jaar, dan betaalt u een rente van 2% over de lening.

Wat moet u doen?

U stuurt een brief/e-mail met daarin een onderbouwing dat de liquiditeitsproblemen van de vereniging door de coronamaatregelen veroorzaakt worden. Gebruik hierbij gegevens uit uw boekhouding. U kunt deze brief mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl of naar s.hoogerwerf@nissewaard.nl. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht.

Brieven aan ondernemers en verenigingen van Nissewaard

De gemeente heeft brieven verstuurd aan diverse groepen, waaronder ondernemers en sportaanbieders in Nissewaard. Bekijk de verzonden brieven van gemeente Nissewaard in verband met coronavirus.