Financieel herstelplan coronamaatregelen

Het college verzoekt de raad een bestemmingsreserve van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de verschillende steunmaatregelen die de gemeente heeft getroffen vanwege de corona crisis. Ook verzoekt het college de raad mandaat te verlenen om uitvoering te geven aan het pakket steunmaatregelen. Uit deze 'bestemmingsreserve Corona-crisis' worden een aantal maatregelen gefinancierd, waaronder het openstellen van een herstelbudget COVID-19. Met het instellen van een bestemmingsreserve Corona-crisis wil de gemeente Nissewaard haar samenleving verder ondersteunen.

 

Om hoofdzakelijk (zelfstandig) ondernemers te ondersteunen, heeft de Rijksoverheid diverse financiële regelingen in het leven geroepen. Aanvullend op de landelijke regelingen heeft de gemeente Nissewaard ook diverse maatregelen getroffen om ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Dit gaat vooral om het verlenen van uitstel van betaling en het ondersteunen van kwetsbare groepen binnen het onderwijs. Het college kan met dit financiële herstelplan verdere maatregelen treffen, ter ondersteuning van het bedrijfs- en verenigingsleven.

Het hoofddoel van de gemeentelijke noodsteun is om de werkgelegenheid, de sportvoorzieningen en het sociaal-cultureel aanbod binnen de gemeente Nissewaard zoveel mogelijk te behouden. Met het bieden van extra steun wil de gemeente de lokale economie ondersteunen en voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat bij het verenigingsleven. Binnen het herstelbudget COVID-19 wordt ruimte geboden aan nieuwe kansen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven, die actief inspelen op de gevolgen van de Corona-crisis. Dit herstelbudget heeft nadrukkelijk niet tot doel om ondernemers uitsluitend financieel te compenseren.

De bestemmingsreserve zal primair dekking geven aan maatregelen die de gemeente Nissewaard treft voor het behoud van werkgelegenheid, de sportvoorzieningen en het sociaal-cultureel aanbod, te weten:

  • Compensatie voor maatschappelijke (niet commerciële) organisaties zoals bijvoorbeeld wijkgebouwen die geen eigendom zijn van de gemeente maar die een niet-commerciële functie hebben.

  • Een herstelbudget COVID-19 voor het bedrijfsleven, samen met het bedrijfsleven wordt hier invulling aan gegeven.

  • Genomen of nog te nemen steunmaatregelen, waaronder exogene effecten, denk hier aan precariobelasting, de zomerschool, het beheer en de exploitatie van de vastgoedportefeuille, maar ook het wegvallen van de parkeerinkomsten en het niet kunnen verhuren van gemeentelijke accommodaties.

Het is belangrijk om ondernemers en verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar zij hebben hier zelf ook een verantwoordelijkheid in. Dit betekent dat wanneer zij aanspraak kunnen maken op een noodmaatregel bij de Rijksoverheid, deze aangesproken moet worden. De gemeente Nissewaard kan met een herstelbudget ondernemers en verenigingen ondersteunen en realiseert zich dat zij niet alle financiële consequenties kan compenseren, waarbij zij zich realiseert dat de gemeente niet iedereen kan helpen. Dit betekent keuzes maken en duidelijk zijn wat wel en niet kan.

Er wordt een bedrag van € 3 miljoen gevraagd, waarvan ruim € 2 miljoen wordt gebruikt voor diverse genomen en nog te nemen steunmaatregelen. Daarnaast is een bedrag van € 200 duizend bestemd voor (sport) verenigingen en € 500 duizend voor het herstelbudget (dat samen met ondernemers wordt uitgewerkt). Een deel van de €3 miljoen vloeit weer terug naar de gemeente, maar daarmee zijn direct en indirecte maatregelen getroffen ten behoeve van de samenleving.

Een deel van de maatschappelijke (niet commerciële) organisaties heeft al een compensatie van de gemeente Nissewaard ontvangen, omdat zij reeds een directie (financiële) relatie met de gemeente hebben. De bovenstaande compensatie voor maatschappelijke organisaties is bestemd voor die organisaties die tot op heden geen noodsteun hebben ontvangen van de gemeente, maar alsnog aanspraak willen maken op een compensatie.

Om te zorgen dat zowel de compensatie en het herstelbudget Covid-19 op de gewenste manier wordt besteed, worden een aantal spelregels op voorhand vastgelegd. Eén zo'n voorwaarde is bijvoorbeeld dat de organisatie of het bedrijf vóór 1 februari 2020 in Nissewaard gevestigd moet zijn.