Gemeente Nissewaard bereidt zienswijze gaswinning Spijkenisse-Intra voor

Op 20 september jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp instemmingsbesluit voor de gaswinning uit het veld Spijkenisse-Intra bekend gemaakt. Op dit ontwerp besluit kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeente Nissewaard wil hier gebruik van maken, vanwege onderstaande argumenten:

  • In verband met de omslag naar duurzame energievoorziening is de vraag of een nieuwe gaswinning nodig is.
  • Ondanks de lage risicoverwachtingen is er toch maatschappelijke onrust ontstaan naar aanleiding van de ervaringen van de gaswinning in Groningen. Dit te meer omdat deze effecten zich mogelijk pas vele jaren later voordoen.
  • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in hun zienswijze (d.d. 29 maart 2018) negatief geadviseerd op de voorgenomen winning, met dezelfde argumentatie.

De gemeente verzoekt het ministerie om het besluit voor deze winning nogmaals vanwege bovenstaande argumenten te heroverwegen. Als toch toestemming wordt verleend voor gaswinning, dan stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Zo moet dit de laatste gaswinning in Spijkenisse zijn, inwoners moeten goed geïnformeerd worden en als het winningsplan moet worden aangepast naar aanleiding van de proefboring, kan pas met verdere winning worden begonnen als een uitspraak is gedaan over het herziene winningsplan. Ook zouden inwoners gecompenseerd moeten worden voor gaswinning in hun omgeving, net zoals dit het geval is bij duurzame energie opwekking met bijvoorbeeld windenergie.

Op 30 oktober wordt de door het college vastgestelde voorgenomen zienswijze in de commissie Bestuur besproken