Meer mogelijkheden voor cultuureducatie op scholen

De gemeente Nissewaard heeft voor haar projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 een bijdrage van € 67.000 euro per projectjaar van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen. De gemeente draagt met de subsidie Binnenschoolse Cultuureducatie de andere helft van het projectbudget bij. Voor de komende vier jaar betekent dit een impuls voor het cultuuronderwijs in Nissewaard. Onlangs stelde de gemeenteraad de cultuurnota vast.  De bijdrage uit het fonds is een mooie aanvulling die het cultuuronderwijs verder versterkt.

Impuls

De gemeente Nissewaard werkt samen met het onderwijs en culturele instellingen via het programma Uit de Kunst! al 15 jaar aan Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE). Kinderen komen tijdens acht jaar basisonderwijs en de eerste drie jaren voortgezet onderwijs meerdere keren in aanraking met de verschillende onderdelen van cultuureducatie en de activiteiten van de Nissewaardse culturele vrijetijdsaanbieders. Zo bezoeken kinderen bijvoorbeeld voorstellingen in Theater de Stoep, komen beeldende kunstenaars in de klas lesgeven, leren kinderen met een bezoek aan ruïne Ravesteyn meer over de plaatselijke geschiedenis en ontmoeten zij een echte schrijver in Bibliotheek de Boekenberg.

Wens in vervulling

In het platform BCE werken het onderwijs, culturele instellingen en gemeente met elkaar samen. Wethouder Soeterboek is zeer verguld met de financiële impuls voor het basisonderwijs:

Dit geeft een enorme steun in de rug voor de cultuureducatie in Nissewaard. Met de bijdrage uit het fonds kunnen we samen met scholen en culturele instellingen nog meer en nog betere kwaliteit bieden en het programma verder uitbouwen. Er gaat een wens in vervulling als we samen in september aan de slag kunnen gaan met de uitvoering van het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit in Nissewaard.
Wethouder Soeterboek

Ambassadeur

In september 2020 is er aan de scholen in Nissewaard gevraagd met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit mee te doen. Het programma is nieuw voor Nissewaard, maar komt op het goede moment om BCE te versterken. Maar liefst negen scholen hebben zich aangemeld om te functioneren als ambassadeurschool voor andere scholen.

Lokale organisaties

De gemeente verstrekt een bedrag per leerling als subsidie aan de deelnemende scholen die zich vervolgens inschrijven voor onderdelen van het programma Uit de Kunst!. De uitvoering wordt verzorgd door lokale culturele instellingen en organisaties, zoals Centrum voor de Kunsten, Theater De Stoep, bibliotheek De Boekenberg, Regio Art Rijnmond en diverse lokale erfgoedorganisaties. Jaarlijks wordt het programma aangepast en vinden vernieuwingen plaats om het aanbod nog beter bij het onderwijs te laten aansluiten.

Hechte samenwerking

Het projectplan zet in op een hechte samenwerking tussen de cultuuraanbieders en het onderwijs met netwerkbijeenkomsten, bijscholing voor leerkrachten en meer culturele activiteiten voor alle kinderen in de Nissewaard van 4-16 jaar. De regie van het plan ligt bij het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse. De deelnemende scholen zijn kbs de Maasoever, kbs de Wegwijzer, kbs Mgr.Bekkers, gbs de Morgenster, cbs het Anker, obs de Piramide, ods de Vuurvogel, obs de Vogelenzang en obs Annie M.G. Schmidt. Het Kunstgebouw verzorgt als penvoerder de provinciale ondersteuning.