Kinderopvang

Kinderopvang helpt ouders om werk en zorg te combineren. Het houdt in dat anderen voor uw kind zorgen op de momenten dat u werkt of een studie volgt. Een kinderdagverblijf, de school, een gastouder of iemand bij u thuis vangt uw kind tijdelijk op. In Nissewaard zijn verschillende buitenschoolse opvangen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders.

Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken tot de leeftijd waarop zij basisonderwijs gaan volgen. Meestal is dit tot zij 4 jaar worden. De kinderen kunnen het hele jaar door 1 of meer dagdelen per week worden opgevangen. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen. Daarnaast stimuleren alle kinderdagverblijven en peuterdagopvang actief de (basis) ontwikkeling van kinderen ter voorbereiding op de basisschool. Nissewaard kent ook peuterdagopvang voor kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden.

Kijk voor een overzicht van kinderopvang en peuterdagopvang op landelijkregisterkinderopvang.nl.

Gastouderopvang

Bij gastouderopvang wordt uw kind thuis bij een gastouder of in uw eigen huis opgevangen. Gastouderopvang is zeer geschikt voor ouders die voor hun kind opvang in een huiselijke omgeving zoeken. Er kunnen afhankelijk van de leeftijd maximaal 6 kinderen tegelijk worden opgevangen. De opvang is er voor kinderen tot de eerste dag van de maand waarin een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Gastouderbureaus helpen u aan een gastouder. Met het bureau maakt u de afspraken. Ook de betalingen verlopen via het gastouderbureau.

Kijk voor een overzicht van gastouderbureaus op landelijkregisterkinderopvang.nl.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO), soms ook naschoolse opvang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden. Voor zowel de naschoolse opvang als de buitenschoolse opvang geldt dat deze een direct contact met de school dient te hebben. Er moet overleg plaatsvinden, zodat bijvoorbeeld ook opvang geboden kan worden op de studiedagen van het personeel in het basisonderwijs. Bespreek de mogelijkheden met de school.

Tegemoetkoming in de kosten

Als uw kind gebruik maakt van kinderopvang en u heeft betaald werk, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Dat geldt ook voor uw partner. De hoogte van de toeslag hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. De toeslag wordt elke maand aan u uitgekeerd door de Belastingdienst.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan alle goedgekeurde kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders. Ouders hebben alleen recht op toeslag als hun opvang in het register staat.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan kunt u uw kind wel deel laten nemen aan de peuterdagopvang (oude peuterspeelzaalwerk) voor 5-8 uur in de week (vaak 2 dagdelen). Uw kind krijgt dan, net als kinderen van werkende ouders, de kans om zich in de basis goed te ontwikkelen als voorbereiding op de basisschool. De gemeente heeft hiervoor financiële  afspraken gemaakt met bijna alle kinderopvangorganisaties in Nissewaard.  Dat betekent dat u niets zelf bij de gemeente hoeft aan te vragen: de kinderopvangorganisaties kunnen deze dienst tegen een lage ouderbijdrage aanbieden.

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming kosten kinderopvang of op belastingdienst.nl.

Toezicht en handhaving

De gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD het toezicht uit.


Controles van de GGD

De GGD controleert ieder jaar de locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan. De inspecteurs toetsen of kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peuterspeelzalen, gastouders en gastouderbureaus aan de wettelijke eisen voldoen. Ze verzamelen informatie over de geboden kwaliteit, beoordelen dit en rapporteren aan de gemeente. De gemeente besluit op basis van de rapportage of zij actie moet ondernemen om de regels te handhaven.

Nieuwe aanmeldingen worden door een GGD-inspecteur onderzocht. Op basis hiervan besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het register. De inspecteur kan een locatie tussentijds bezoeken wanneer daarvoor een bepaalde aanleiding is, bijvoorbeeld als er signalen van ouders zijn.


Kwaliteitseisen

Iedere vorm van kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen over:

 • De groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
 • De opleiding van deskundigheid van het personeel
 • De veiligheid en gezondheid van de kinderen
 • De accommodaties en inrichting
 • Pedagogisch beleid en praktijk
 • De betrokkenheid en inspraak van de ouders
 • Omgangstaal in het Nederlands
 • De omgang met klachten

Kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) starten

Als u een kinderopvangcentrum of gastouderopvang wilt beginnen, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente. De GGD controleert uw aanvraag. Als u voldoet aan de wettelijke eisen dan registreert de gemeente u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Vervolgens kunt u jaarlijks een inspectie verwachten van de GGD. De GGD zal kijken of u nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit niet het geval is kan de gemeente handhaven.

De houder (ondernemer) doet een aanvraag tot exploitatie van een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) bij de gemeente waarin de opvang zal plaatsvinden. Bij de aanvraag moeten kopieën van de volgende documenten worden aangeleverd:

 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de houder;
 • Een geldig identiteitsbewijs van de houder
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister (van de houder en van de vestiging)
 • De risico-inventarisaties “Veiligheid en Gezondheid”
 • Het pedagogisch beleidsplan

Voor alle registraties geldt dat u wijzigingen in de gegevens direct moet melden bij de gemeente. Een overzicht van de wijzigingsformulieren kunt op vinden op rijksoverheid.nl

Gastouderbureau starten

Als gastouder vangt u tegen betaling kinderen op uw eigen adres op of bij de vraagouder. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen omschrijft gastouderopvang als een vorm van kinderopvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

U moet als gastouderbureau uw gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen laten registreren. Zonder registratie zijn gastouders niet officieel goedgekeurd en komen de ouders van de kinderen die u opvangt niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. U meldt uw gastouder aan via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de gemeente waar u de opvang uitvoert.

De GGD controleert uw aanvraag. Pas als de GGD een positief oordeel geeft, kan de gemeente u inschrijven in het register. De gemeente brengt u op de hoogte zodra u bent ingeschreven. Het is uw taak om de gastouders schriftelijk op de hoogte te brengen van de inschrijving. Als er iets wijzigt in uw aanmeldgegevens, bijvoorbeeld uw adres of iets met betrekking tot uw gastouders, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.