Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse

Hoe moet het centrumgebied van Spijkenisse er in de toekomst uit zien? Hoe gaan we om met de leegstand in het centrum en zorgen we voor goede bereikbaarheid? En hoe wordt het een fijne verblijfplaats en leefomgeving met ruimte voor ontmoeting en ontspanning? Hoe zorgen we dat mensen er prettig kunnen wonen? Het antwoord op deze vragen staat straks in de omgevingsvisie van het centrumgebied van Spijkenisse.

In de omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving er uit ziet voor de lange termijn. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen. Er komt dus één plan voor de gewenste ontwikkeling en bescherming, de omgevingsvisie.

Waarom een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Volgens de Omgevingswet moet de gemeente een omgevingsvisie maken voor het totale grondgebied van Nissewaard. De gemeente ontwikkelt als eerste een omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse. De uitdagingen in dit gebied hebben te maken met de levendigheid van het centrum, omgaan met leegstand van winkels, voldoende passende woningen, meer groen in het centrum, ruimte voor ontmoeting en ontspanning en gezondheid. Kortom, thema’s die van belang zijn voor een aantrekkelijk centrum waar mensen graag willen zijn. Voor nu en in de toekomst

Op een later moment wordt er een omgevingsvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van het huidige beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen. Talloze belangen, van fysiek tot sociaal, worden integraal benaderd in één plan.

Zie ook

Projecten in centrumgebied Spijkenisse

In onderstaand document vindt u projecten in Spijkenisse die zijn gerealiseerd, welke projecten in aanbouw zijn en welke er in de pijplijn zitten.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied voor de omgevingsvisie Spijkenisse centrum is het gebied wat op de onderstaande luchtfoto oplicht ten opzichte van de omgeving.

De begrenzing ligt aan de noordzijde bij de Groene Kruisweg, de oever van de Oude Maas, via het water van de Haven van Spijkenisse richting de Schenkelweg, de Ruwaard van Puttenweg om vervolgens via de Hekelingseweg weer aan te sluiten bij de Groene Kruisweg.

Planning

De gemeente gaat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werken aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie komt in fases tot stand. In het onderstaande overzicht staat op welke momenten en hoe inbreng geven mogelijk is.

November - december 2020: Ideeën ophalen

 • Digitale enquête

 • Digitale bijeenkomst

 • Gerichte gesprekken

Januari – maart 2021: Koers bepalen

 • Ontwikkelrichting centrum

 • Digitale meedenksessies en gesprekken

 • Inhoudelijke keuzes

Maart – juni 2021: Concept-visie

 • Besluit college van B&W ter visie legging

 • Informatiebijeenkomst

 • Visie ter inzage

 • Zienswijzen op visie

Juni – juli 2021: Vaststelling visie

 • Behandeling visie en zienswijzen in college van B&W

 • Vaststelling visie door de gemeenteraad

Hoe kunt u meedoen?

De gemeente vraagt de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op gebied van bijvoorbeeld jeugd, welzijn, veiligheid, milieu, sport of stedenbouw om hun ideeën voor het centrum te delen. Kortom, mensen met kennis en ideeën over het centrum. Want deze kennis is belangrijk om een omgevingsvisie te maken die bijdraagt aan een verrassend, veelzijdig, veerkrachtig, vitaal en verbindend centrumgebied van Spijkenisse.

Inwoners aan het woord

De hele maand november heeft er een enquête online gestaan die door veel Nissewaarders is ingevuld. Ruim 950 Nissewaarders hebben de tijd genomen om aan te geven hoe zij tegen het centrumgebied aankijken en welke ideeën zijn hebben. Dat geeft de gemeente veel input voor de op te stellen visie. Hartelijk dank hiervoor! De resultaten kunt u hieronder lezen in het eindrapport enquete omgevingsvisie.

Naast de enquête was er op 10 december 2020 een digitale bewonersavond. Ook hier is, in levendige gesprekken, input gegeven voor het centrumgebied. De resultaten van zowel de online enquête als bewonersavond worden als advies meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse.

U kunt hieronder het verslag lezen van de digitale bewonersavond.

Praat mee over de KOERS

Op basis van de input verkregen via de enquête, bewonersavond, gesprek met het JongerenPanel en partners, plus de trends en ontwikkelingen die we op ons af zien komen, is de koers voor de omgevingsvisie bepaald. Op 23 maart 2021 was een tweede digitale bewonersavond over de gekozen koers voor de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse.

Informatieavond woensdag 26 mei

Op 26 mei vindt een digitale informatieavond plaats van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@nissewaard.nl. Ook kunt u reageren op de ontwerp-omgevingsvisie.

Reageren op de ontwerp-omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse centrum is gereed. In de periode van 12 mei tot en met 23 juni ligt de ontwerp-omgevingsvisie Centrum ter inzage. Dit houdt in dat iedereen die dat wil, het ontwerp van de omgevingsvisie digitaal in kan zien via ruimtelijkeplannen.nl .

In de periode van 12 mei t/m 23 juni kunt u uw reactie (zienswijze) geven. Dit kunt u doen op de volgende manieren:

-          Per e-mail via omgevingsvisie@nissewaard.nl.

-          Per post: schriftelijke reacties kunt u richten aan: het college van Burgemeesters en Wethouders van Nissewaard. Graag onder vermelding van de ontwerp-omgevingsvisie Centrum. U kunt uw reactie sturen naar POSTBUS 25, 3200 AA Spijkenisse.

Na 23 juni zullen de reacties op de terinzagelegging verwerkt worden. Mede naar aanleiding van de ingediende reacties wordt de definitieve Omgevingsvisie gemaakt en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Nieuws over de omgevingsvisie

Op 15 april vond een tweede digitale partnerbijeenkomst over de omgevingsvisie plaats. Partners met verschillende achtergronden (en soms ook belangen) gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van het centrum. Lees meer
Op 23 maart 2021 was een tweede digitale bewonersavond over de gekozen koers voor de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse. Deze koers is tot stand gekomen na een brede participatie, plus de trends en ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Lees meer
Welke oplossingsrichtingen er zijn? Daarover zijn we in januari en februari in 4 digitale bijeenkomsten met onze partners in gesprek gegaan. Lees meer
De hele maand november 2020 heeft er een enquête online gestaan die door veel Nissewaarders is ingevuld. Ruim 950 Nissewaarders hebben de tijd genomen om aan te geven hoe zij tegen het centrumgebied van Spijkenisse aankijken en welke ideeën zijn hebben. Lees meer
De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft op 18 januari 2021 een gesprek plaatsgevonden met het JongerenPanel van de gemeente Nissewaard. Aan de hand van stellingen hebben zij hun behoefte, wensen en ideeën voor de leefomgeving in het centrumgebied meegegeven. Lees meer