Uitweg (in- of uitrit)

Voor het aanleggen, veranderen of gebruiken van een in- of uitrit moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Op omgevingsloket.nl kunt u een check doen om te bepalen of u wel of niet een vergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het loket uw aanvraagformulier samen. U krijgt dan een overzicht met wat u moet aanleveren.

Aanleveren

Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. Een papieren aanvraag moet u in tweevoud indienen bij de gemeente. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg moet u de volgende bijlagen aanleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier (of doe uw aanvraag via het Omgevingsloket)
 • Situatietekening
 • Plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie met in- of uitrit en maatvoering
 • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

Voorwaarden

Uw aanvraag wordt getoetst aan de eisen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard (APV) en het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV is bepaald dat de uitweg geen nadelige gevolgen mag hebben voor:

 • De bruikbaarheid van de weg;
 • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
 • Het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 • De groenvoorzieningen in de gemeente;
 • De gestelde beleidsregels.
Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, industrie, winkels, recreatie of kantoren mogen komen. Het plan bevat regels voor het bouwen, bouwhoogtes, afmetingen en het gebruik. Ook als uw bouwplan vergunningvrij is, moet het voldoen aan deze gebruiksregels.

Op nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen vindt u het bestemmingplan die geldt voor het perceel waar u wilt gaan bouwen. Als uw plan niet in het bestemmingsplan past, dan kan het zijn dat u naast uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg, ook een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan nodig heeft.

Bij twijfel kunt u vooraf informeren bij de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

Afhandeling aanvraag

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht.
 • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen (bijvoorbeeld bij een herbeoordeling door de welstandscommissie).
 • Het besluit wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.
 • Met een definitieve omgevingsvergunning kunt u een offerte aanvragen bij de afdeling Buitenruimte van de gemeente. Deze afdeling zal de werkzaamheden uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Complexe aanvragen (over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is hier 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een in- of uitrit kost € 210,65 aan leges. U betaalt daarnaast een apart bedrag voor het laten aanleggen van de uitweg. U kunt voor het aanleggen een offerte aanvragen bij de afdeling Buitenruimte van de gemeente. Wanneer uw aanvraag geweigerd of ingetrokken wordt, worden er nog steeds (verminderde) legeskosten in rekening gebracht. De exacte legeskosten worden berekend volgens de geldende Legesverordening.

Bezwaar en beroep

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend. Bij een uitgebreide procedure wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open, waar belanghebbenden die een zienswijze hebben gegeven beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank. Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op officielebekendmakingen.nl.

Buren, hinder en lawaai

Er kan tijdens de werkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen. Dit voorkomt onnodige problemen. Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).