Klimaat in eigen tuin

Het klimaat verandert. U herkent het waarschijnlijk wel in uw eigen leefomgeving: veel water op straat door hevige regenval. Verdorde planten in uw tuin na weken van droogte. Hittegolven waardoor de temperatuur in huis en tuin hoog oploopt. Minder bloemen en vlinders dan vroeger.

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het behouden van een prettige leefomgeving, nu en in de toekomst. Door het aanpassen van de inrichting van uw tuin. Wij ondersteunen onze inwoners daar graag bij. Maar hoe kunnen we dit het beste doen? Om dit te onderzoeken, beginnen we een proefproject in delen van de buurten Kikkerveen en Beverveen in de wijk Waterland, waar ook een financiële vergoeding bij hoort.

Wat houdt het proefproject ‘Klimaat in eigen tuin’ in?

We hebben (delen van) de buurten Kikkerveen en Beverveen in de wijk Waterland gekozen als projectgebied. Het project loopt van 1 oktober 2020 tot 15 mei 2021.

We vergelijken twee verschillende manieren om inwoners te stimuleren. In het proefgebied in Beverveen krijgen de inwoners een financiële vergoeding van maximaal € 200 aangeboden om hun tuin aan te passen aan het veranderende klimaat. In het proefgebied in Kikkerveen krijgen de inwoners deze vergoeding ook aangeboden, aangevuld met diverse vormen van voorlichting over hoe ze verschillende maatregelen kunnen uitvoeren. 

De lessen die we hieruit leren, delen we landelijk en gebruiken we voor het opzetten van een (financiële) regeling voor heel Nissewaard.

We werken in dit project samen met studenten van Hogeschool Rotterdam en Wellantcollege en Waterschap Hollandse Delta.

Valt mijn woning binnen het projectgebied?

We hebben delen van de buurten Kikkerveen en Beverveen in de wijk Waterland gekozen als projectgebied. Alle woningen in het projectgebied hebben ook een brief ontvangen van de gemeente. Het gaat om de volgende huisnummers:

 • Kikkerveen oneven nr.:  101 t/m 157.

 • Kikkerveen even nr.: 104 t/m 160.

 • Beverveen oneven nr. : 401 t/m 451.

 • Beverveen even nr. : 402 t/m 570.

Ik woon in het projectgebied. Wat merk ik van dit proefproject?

Bij de start van het project was het belangrijk om te weten hoe de situatie nu is: hoe is uw tuin nu ingericht? Wat zijn uw ervaringen met het extremere weer? Wat is de bereidheid om uw tuin aan te passen? En welke behoefte aan ondersteuning heeft u? Aan het einde van het project zijn we benieuwd naar uw ervaringen: heeft u uw tuin aangepast? Zo ja, op welke manier? Welke rol hebben de financiële bijdrage en de voorlichting (in Kikkerveen) gespeeld?

Deze vragen zijn begin oktober 2020 digitaal voorgelegd door studenten van Hogeschool Rotterdam en eind april 2021 benaderen wij u weer met vragen over de situatie op dat moment. Zo kunnen we een vergelijking maken tussen de begin- en eindsituatie van het proefproject.

 

Ik woon in het projectgebied in Kikkerveen. Welke voorlichtingsactiviteiten zijn er en wanneer?

U krijgt gemiddeld eens per maand een ander soort voorlichting aangeboden, waar u vrijblijvend aan deel kunt nemen. In deze voorlichting geven we nadere informatie over hoe verschillende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denkt u hierbij aan folders, een (digitale) workshop of lezing en het bijwonen van een groene party. Na afloop vragen we u steeds naar uw ervaringen. U kunt ook zelf suggesties aandragen via mail-adres toevoegen, zodat de voorlichting zo goed mogelijk aansluit op uw behoefte.

We informeren u nog over de verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Financiële vergoeding voor inwoners projectgebied

In de periode van 1 oktober 2020 tot 15 mei 2021 kunt u eenmalig een financiële vergoeding van maximaal € 200 aanvragen voor het aanpassen van uw eigen tuin. Het gaat om maatregelen die bijdragen aan minder wateroverlast, minder hittestress, minder verdroging en meer biodiversiteit. U kunt uw aanvraag indienen met het invulformulier die u ontvangen heeft samen met de brief. 

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

De vergoeding kunt u aanvragen met behulp van het invulformulier. Dit formulier heeft u samen met de brief over het proefproject ontvangen. In het invulformulier vragen we of u voornemens heeft om uw tuin aan te passen aan het veranderende klimaat, uw rekeningnummer, het bedrag dat u wilt aanvragen en of het formulier naar waarheid is ingevuld. Het ingevuld formulier kunt u sturen naar de gemeente.

U wordt verzocht om minimaal twee foto's te maken en op te sturen naar de gemeente (1 voor de uitvoering en 1 na de uitvoering), samen met een kopie van de kassabon of factuur. Doet u dit alstublieft binnen 1 maand na het bekendgemaakte besluit van het college op uw aanvraag.

Hoeveel vergoeding kan ik aanvragen?

U kunt eenmalig een financiële vergoeding van maximaal € 200 aanvragen voor het aanpassen van uw eigen tuin.

Wanneer kan ik de vergoeding aanvragen?

Gedurende de hele projectperiode van 1 oktober 2020 tot en met 15 mei 2021 kunt u de vergoeding aanvragen.

Wanneer hoor ik of de vergoeding is toegekend?

Het college besluit binnen 6 - 8 weken na ontvangst van uw ingevuld formulier over de aangevraagde vergoeding. Na positieve besluitvorming wordt het bedrag toegekend.

Met welke voorwaarden heb ik te maken?

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U bent woningeigenaar in het projectgebied.

 2. De activiteit(en) wordt/worden uitgevoerd op eigen perceel.

 3. U bent in het bezit van een kassabon of factuur van de werkelijk gemaakte kosten en maakt een kopie hiervan.

 4. U maakt 1 of meerdere foto('s) van de situatie voor de uitvoering van de activiteit(en) en 1 of meerdere foto('s) van de situatie na de uitvoering van de activiteit(en). U levert deze foto`s aan bij de gemeente. Deze foto's mogen ook gebruikt worden voor publicaties door de gemeente over het thema klimaatadaptatie.

 5. U dient het volledig ingevuld en ondertekend formulier in bij de gemeente.

 6. De activiteit(en) voldoet/voldoen aan geldende wet- en regelgeving en beleid.

Waar kan ik meer lezen over de stimuleringsregeling?

Welke maatregelen komen in aanmerking voor de vergoeding?

Maatregelen die bijdragen aan minder wateroverlast, minder hittestress, minder verdroging en meer biodiversiteit, komen in aanmerking voor de vergoeding.

Maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit

 • Vetbollenhouder

 • Nestkastje/egelhuisje

 • Waterschaal

 • Insectenhotel

 • Vaste (bij voorkeur streekeigen) planten/ struiken/ bomen

 • Vlinder en bijenvriendelijke planten

 • Geveltuin

 • Schutting vervangen door heg/groene erfafscheiding

Maatregelen die bijdragen bij aan minder wateroverlast en minder verdroging (infiltratie)

 • Minder tegels/verharding en vervangen door beplanting in de tuin

 • Infiltratieput

 • Waterpasserende/waterdoorlatende verharding

Maatregelen die bijdragen aan minder wateroverlast (waterberging)

 • Regenton

 • Waterschutting

 • Wadi met grindbed

 • Groen dak

Maatregelen die bijdragen aan minder wateroverlast, minder hitte-stress, minder verdroging  en meer biodiversiteit (vergroening)

 • Geveltuin

 • Verticale tuin

 • Groen dak

 • Vaste (bij voorkeur streekeigen) planten/struiken/bomen

 • Minder tegels en vervangen door beplanting in de tuin

 • Schutting vervangen door heg/groene erfafscheiding

Waarom dit proefproject? 

Vanuit gemeente Nissewaard werken we er hard aan om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken. We doen dit nu al in de buitenruimte, bijvoorbeeld door het riool goed te onderhouden om hevige regenval snel te kunnen verwerken. Ook kijken we welke acties we voor de lange termijn moeten ondernemen. Maar één ding is zeker: we kunnen dit als gemeente niet alleen. We hebben ook de hulp van onze bewoners nodig. Bijna de helft van ons grondgebied is privaat bezit. Daarom willen we graag samenwerken met onze inwoners.

Er is nog weinig bekend over hoe inwoners effectief gestimuleerd kunnen worden om hun eigen tuin klimaatbestendig te maken. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ondersteunt een aantal proefprojecten in Nederland die dit verder onderzoeken. Door deze projecten kunnen decentrale overheden leren van elkaar en vervolgstappen ontwikkelen. Een van deze proefprojecten is het project 'Klimaat in eigen tuin' in Nissewaard.

Meer informatie leest u op www.ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/

Waarom is dit projectgebied gekozen?

Er is gekozen om het proefproject uit te voeren in (delen van) Beverveen en Kikkerveen, omdat deze buurten onderling goed vergelijkbaar zijn. Dit gebied bestaat uit enkel koopwoningen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw met een voor- en achtertuin. Daarmee is dit gebied representatief voor wijken die ook in andere ex-groeikernen in Nederland te vinden zijn. Bevindingen over dergelijke buurten zijn ook voor andere gemeenten interessant, omdat deze wijken te maken hebben met een grote vervangingsopgave. De inzet op klimaatadaptatie kan goed gecombineerd worden met die werkzaamheden. Er is niet voor gekozen om het proefgebied te selecteren aan de hand van bijvoorbeeld de mate van ervaren wateroverlast of de beleving van inwoners met het thema klimaatverandering. Vanuit ervaringen uit andere, eerdere proefprojecten wordt dit geadviseerd, zodat de resultaten meer representatief zijn voor de gemiddelde woningeigenaar.

Wat betekenen de verschillende termen zoals biodiversiteit, klimaatadaptie, infiltratie, etc.?

 • Klimaatadaptie: aanpassing aan extremer weer

 • Biodiversiteit: verschillende soorten planten en dieren

 • Infiltratie: opname van water in de bodem

 • Infiltratieput:  een buis die verticaal in de grond geplaatst wordt om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen

 • Wadi: sloot of greppel voor opvang van water

 • Waterberging: opslagplaats voor water

 • Groen dak: dak met planten

 • Geveltuin: kleine tuin tegen een huis aan

 • Verticale tuin: planten of plantenbakken die opgehangen zijn aan de schutting

 • Waterschutting: een regenwateropvang in de vorm van een schutting

 • Waterpasserende verharding: tegels met ruimte ertussen om water door te laten

 • Waterdoorlatende verharding: tegels waar water doorheen kan