Landschappelijke inpassing Maasboulevard

De Maasboulevard langs de Oude Maas verbindt het stedelijke gebied van Spijkenisse met het omliggende landschap waaronder recreatiegebied de Uitwaayer en de grienden van de Beerenplaat (Natura 2000). Mede ingegeven door Covid-19 zien we dat de bereikbaarheid en beleving van het groen (en blauw) een belangrijke rol speelt bij het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Daarnaast speelt de aanwezigheid en bereikbaarheid van het landschap een belangrijke rol bij de woningkeuze van (nieuwe) inwoners.

Om die reden zet de gemeente in op het versterken van de bestaande landschappelijke kwaliteiten en groen-blauwe structuren.

Eén van de locaties waar zich op dat vlak kansen voordoen, is de Maasboulevard. Immers, langs de Oude Maas is het de ideale plek om in de buitenlucht te ontspannen, te ontmoeten en te bewegen.

Ambitie

Deze ambitie sluit aan bij het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040: het creëren van unieke plekken in het landschap, die het landschap een tripje waard maken. Het gaat om het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van de stad. De Maasboulevard heeft wat dit betreft potentie.

Daarom willen we de landschappelijke kwaliteit (recreatief en ecologisch) van de Oude Maas versterken en verbindingen leggen of verbeteren met het centrum van Spijkenisse, de diverse woonwijken (De Elementen, Schenkel, Maaswijk) en het recreatiegebied de Uitwaayer.

Het doel is om de potentie van de Maasboulevard beter te benutten, zodat we de gebruiks- en belevingswaarde voor de recreant vergroten en tegelijkertijd het contrast tussen landschappelijke kwaliteit van de Oude Maas en stedelijke karakter van de aanwezige bebouwing versterken. Daarnaast doet zich de kans voor de Maasboulevard en de aangrenzende wijken en het stadscentrum beter met elkaar te verbinden door het langzaam-verkeer-netwerk waar nodig te versterken.

Gemeente Nissewaard wil graag samen met omwonenden en gebruikers, een breed gedragen ontwerp maken voor een landschappelijke inpassing van het gebied dat goed aansluit op de behoeften van omwonenden en inwoners uit Nissewaard. Hierbij kijken we niet alleen naar de Maasboulevard zelf, maar ook naar de routes vanuit de wijk richting de Maasboulevard, zodat deze voor iedereen toegankelijk wordt.

Korte terugblik en uitkomsten enquête

In november 2020 heeft de gemeente de aanwonenden van de Maasboulevard gevraagd mee te denken over de landschappelijke en recreatieve invulling van de Maasboulevard in Spijkenisse. Vanwege de toen strenge coronamaatregelen gebeurde het meedenken in de vorm van het invullen van een survey, een online enquête met een flyer (pdf; 8MB) als toelichting.

Via de online enquête kregen wij vele suggesties en ideeën. Van de circa 1.000 aangeschreven adressen hebben wij 323 reacties mogen ontvangen. Tweederde van de bewoners die meedeed aan de enquête heeft aangegeven dat zij de fietspaden, bankjes, groen en de grasvelden als positief zien. Op de vraag wat er beter kan op de Maasboulevard zijn betere verlichting en een verbeterd padennetwerk genoemd inclusief meer bankjes. Ook kwam naar voren dat omwonenden het onderhoud, de handhaving en het hondenbeleid als verbeterpunt zien. Van de voorgelegde sfeerimpressies kwamen nummers 1 en 2 als beste uit de bus. Dit kwam vooral door de groene, natuurlijke uitstraling, bloeiende struiken, vrij uitzicht met rust en ruimte, mogelijkheden voor (sport)activiteiten zoals een jeu de boules baan en de aanpassingen van fiets- en voetpaden. Het volledige rapport van de enquête (pdf; 1MB) staat onder Tekeningen, ontwerpen en andere documenten.

De uitkomsten van de enquête maken het voor de projectgroep duidelijk dat sfeerimpressies 3 en 4 onvoldoende draagvlak hebben en dat de geënquêteerden positief zijn over sfeerimpressies 1 en 2. Alle gedane suggesties uit de enquête zijn zoveel mogelijk meegenomen in het uitwerken van nieuwe, voorlopige schetsontwerpen door LOLA architecten. Ook realiseren wij ons dat geuite zorgen over onderhoud, handhaving en hondenbeleid aandacht nodig hebben. Dit zijn aspecten die aandacht behoeven bij nadere uitwerking en realisatie van de landschappelijke inpassing.

De nieuwe, voorlopige schetsontwerpen zijn van de hand van LOLA architecten en hierover zijn wij in gesprek gegaan met een klankbordgroep op 7 oktober 2021. Deze 1e klankbordgroep was puur informatief en om te polsen of de voorlopige schetsontwerpen voldoende aanleiding gaven tot een verdere uitwerking. Door de klankbordgroep is hierop positief gereageerd. In de 2e klankbordgroep bijeenkomst zullen deze schetsontwerpen nader worden uitgewerkt. Na de 2e bijeenkomst worden de schetsontwerpen op deze projectpagina gepubliceerd.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep samengesteld met de volgende vertegenwoordigers:

Sorry, het is een plaatje.

Mist u hierin nog bepaalde vertegenwoordiging? Dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven aan de projectleider Roy Westerhof.

De klankbordgroep vergadert circa twee tot drie keer.

Planning

  • 7 oktober 2021: de eerste klankbordgroepbijeenkomst vond plaats

  • Oktober 2021: ophalen wensen / ideeën door klankbordgroepleden bij hun achterban

  • November 2021: 2e klankbordgroepbijeenkomst (datum nog nader te bepalen) 

  • Plenaire bewonersavond: datum nog nader te bepalen

  • Streven 1e kwartaal 2022: definitief ontwerp.

Daarna vindt de voorbereidings- en uitvoeringsfase plaats. Ook in deze fasen betrekken we de omwonenden.

Tekeningen, ontwerpen en andere documenten

Bewonersbrieven

Nieuws

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u automatisch op de hoogte wordt gehouden als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Meer weten of vragen?

Neemt u dan contact op met onze projectleider Roy Westerhof via rm.westerhof@nissewaard.nl of via telefoonnummer 14 0181.