Tijdelijke uitbreiding huisvesting cbs De Hoeksteen

Om het toenemend aantal leerplichtige kinderen in Schenkel en de Elementen op te kunnen vangen, worden zij, tot het moment dat de nieuwe school in de Elementen gereed is, opgevangen in tijdelijke noodlokalen op het schoolplein van cbs De Hoeksteen in Schenkel. Dit project kent verschillende onderdelen en aspecten: nieuwbouw, noodlokalen, speelveld en verkeer.

Wat gaan we doen?

Nieuwbouw

Een van de maatregelen is de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Hongerlandsedijk. Er wordt zo snel mogelijk met de bouw van deze school begonnen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. Naar verwachting kan het gebouw binnen drie jaar in gebruik worden genomen.

 

Noodlokalen

Voor het groeiend aantal kinderen moet een tijdelijke oplossing worden gevonden. In overleg met de schoolbesturen wordt het aantal leslokalen van de huidige basisschool De Hoeksteen aan de Gangesstraat in Schenkel vergroot in de vorm van extra noodlokalen Daarmee kunnen de extra leerlingenaantallen uit de Elementen en Schenkel opgevangen worden tot het moment dat de nieuwe school klaar is.

 

Speelveld

De extra noodlokalen nemen een deel van het huidige schoolplein in beslag. In de directe omgeving van de Hoeksteen wordt naar een voorziening gekeken die tijdelijk als schoolplein kan dienen. De beoogde plaats daarvoor is het speelveld aan de overzijde van de school tussen de Tigrisstraat en de Mekongstraat. Samen met bewoners wordt bekeken hoe het speelveld een blijvende meerwaarde kan krijgen voor de gehele wijk.

 

Verkeer

De gemeente heeft een verkeerskundig bureau in de arm genomen, om gezamenlijk de verkeersstromen rondom de school zo veilig mogelijk te laten verlopen. De opdracht daarbij is, de verkeersdruk op de wijk zo laag mogelijk te maken, zodat omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden van de tijdelijke uitbreiding.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

Tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven

Heeft u nog vragen?

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

A. de Haan, projectleider,
telefoonnummer 14 0181 of
per e-mail: a.dehaan2@nissewaard.nl.