Wbmgp (Rotterdamwet)

De gemeente Nissewaard wil een aantrekkelijk woonklimaat voor alle inwoners. We zijn altijd op zoek naar manieren om de leefbaarheid te verbeteren. Eén van de maatregelen die we daartoe inzetten is de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), die ook wel 'Rotterdamwet' wordt genoemd. Hiermee willen we bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in gebieden waar die onder druk staat.

De Wbmgp

Met de Wbmgp past de gemeente twee bijzondere regels toe voor nieuwe huurders. Zo kunnen we bij de toewijzing van huurwoningen rekening houden met de leefbaarheid in de straten. De Wbmgp geldt vanaf 1 februari 2020 in negen gebieden in Nissewaard. De maatregel is in principe voor vier jaar van kracht. Aan het einde van deze periode wordt deze beoordeeld en geëvalueerd. De Wbmgp kan maximaal 20 jaar gelden.

Welke bijzondere regels gelden er?

Er gelden twee bijzondere regels:

 • Woningzoekenden in de sociale huursector met een inkomen uit arbeid, zelfstandig beroep of bedrijf, studiefinanciering, vut-regeling of pensioen krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Zijn er geen woningzoekenden die hieraan voldoen? Dan komen andere woningzoekenden in aanmerking;

 • De gemeente doet bij alle kandidaat-huurders onderzoek naar overlast. Dit wordt ook wel screening genoemd. Er wordt geen huisvestingsvergunning verstrekt wanneer iemand in de afgelopen vier jaar overlast heeft veroorzaakt of crimineel verdrag heeft vertoond in de woonomgeving.

Waar gelden deze regels?

Deze extra regels gelden in negen gebieden in Nissewaard. Het gaat om de volgende adressen:

Hoe werkt het?

Hoe werkt het: voorrang woningzoekenden

Bent u op zoek naar sociale huurwoning en heeft u een inkomen uit arbeid, zelfstandig beroep of bedrijf, studiefinanciering, vut-regeling of pensioen? Dan kunt u met voorrang reageren op de betreffende woningen. Wanneer deze woningen vrijkomen worden deze net als alle andere woningen van woningcorporaties aangeboden via Woonnet Rijnmond. Bij de woningen wordt aangegeven of de voorrang van toepassing is.

 

Hoe werkt het: onderzoek naar woonoverlast

Naar iedereen die op één van de aangewezen adressen wil gaan wonen wordt onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich erop of er een gegrond vermoeden is dat het huisvesten zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het gebied waarin de woning ligt. Naar welke precieze gedragingen onderzoek wordt gedaan staat in artikel 8 van de verordening.

 

Wanneer geldt dit?

 • Het onderzoek geldt voor mensen die woonruimte gaan huren;

 • Het onderzoek geldt zowel voor mensen die willen verhuizen naar een sociale huurwoning als naar een particuliere huurwoning of -kamer;

 • Het onderzoek geldt zowel bij het verhuizen naar een woning die vrij komt als bij inschrijving op een adres waar al mensen wonen;

 • Het onderzoek geldt voor iedereen vanaf 16 jaar. Is een gezinslid 16 of 17 jaar oud? Dan kijken we niet vier maar twee jaar terug;

 • Bent u huurder in het aangewezen gebied en verandert er niks aan uw woonsituatie? Dan heeft u niet met deze maatregel te maken. Trekt er een persoon van 16 jaar of ouder bij u in? Dan wordt diegene wel onderzocht;

 • Bent u of wordt u eigenaar van een woning die u zelf bewoond of gaat bewonen? Dan heeft u niet met deze maatregel te maken;

 • Bent u eigenaar van een woning en gaat u die verkopen? Dan heeft de nieuwe eigenaar niet met deze maatregel te maken.

 • Verhuist u in of buiten Nissewaard naar een adres dat niet is aangewezen? Dan heeft u niet met deze maatregel te maken.

Voor kandidaat-huurders

Wilt u verhuizen naar een adres waar de maatregel geldt?

 • Betreft dit een woning van een woningcorporatie (De Leeuw van Putten, Maasdelta of Woonbron)? Dan is de aanvraag van een huisvestingsvergunning opgenomen in het verhuurproces. De corporatie zorgt na uw toestemming dat het onderzoek start.

 • Betreft dit een woning van een particuliere verhuurder? Let er dan op dat u samen met uw verhuurder het aanvraagformulier voor een huisvestingsvergunning invult om het onderzoek te starten. Download dat formulier hier en stuur dat toe aan wbmgp@nissewaard.nl.

De uitkomsten van het onderzoek

Er zijn drie situaties mogelijk. Uit het onderzoek blijkt dat de kandidaat:

 • Geen woonoverlast heeft veroorzaakt. Er wordt een huisvestingsvergunning verleend en u kunt zich inschrijven op het adres;

 • Wel overlast heeft veroorzaakt, maar niet ernstig genoeg om de vergunning te weigeren. U kunt zich inschrijven op het adres, maar de gemeente verbindt voorwaarden aan de huisvestingsvergunning. Wanneer deze voorwaarden (bijvoorbeeld het verbod op het draaien van harde muziek) worden overtreden kan de huisvestingsvergunning worden ingetrokken en het huurcontract worden opgezegd;

 • Woonoverlast heeft veroorzaakt. De huisvestingsvergunning wordt geweigerd. De kandidaat kan zich niet inschrijven op het adres en mag niet in de woning gaan wonen.

In het geval van afwijzing
 • Blijkt uit het onderzoek dat u in het verleden (woon)overlast heeft veroorzaakt? Dan geeft de gemeente u en uw huisgenoten geen huisvestingsvergunning. U en uw huishouden kunnen dan niet in de woning gaan wonen. Wanneer het gaat om een verzoek tot inwoning dat wordt afgewezen mogen de zittende huurders er wel blijven wonen;

 • Bent u afgewezen voor een huisvestingsvergunning in een aangewezen gebied? Dan kunt u wel naar een adres buiten het aangewezen gebied verhuizen;

 • Als u bent afgewezen voor een huisvestingsvergunning, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Voor eigenaren van woningen die particulier verhuurd (gaan) worden

 • Bent u eigenaar van een woning en wilt u deze verhuren? Of een deel van uw woning? Sluit pas een huurcontact als de huurder een huisvestingsvergunning heeft. Let op: eigenaar en huurder krijgen een boete als de huurder zonder huisvestingsvergunning gaat wonen in de huurwoning;

 • Zittende huurders (ingangsdatum huurcontact vóór 1 februari 2020), hoeven niet gescreend te worden. Dit geldt alleen voor huurcontracten die ná 1 februari 2020 worden afgesloten;

 • Alle leden van een huishouden worden onderzocht. De gemeente geeft alleen een huisvestingsvergunning als alle leden van een huishouden positief uit het onderzoek komen. Heeft één van de gezinsleden woonoverlast veroorzaakt? Dan krijgt het hele gezin geen huisvestingsvergunning;

 • Is de kandidaat-huurder afgewezen voor een huisvestingsvergunning en krijgt hij via de bezwaarprocedure gelijk? Dan heeft dat geen gevolgen voor de verhuur van uw woonruimte. Heeft u inmiddels de woonruimte aan een andere kandidaat verhuurd? Dan kan die andere huurder gewoon in de woning blijven wonen. De eerder afgewezen kandidaat heeft geen recht op de woonruimte;

Download het aanvraagformulier voor een huisvestingvergunning. Vul dit formulier samen met de kandidaat-huurder in en stuur het toe aan wbmgp@nissewaard.nl om het onderzoek te starten.

Voor eigenaren van woningen die niet verhuurd (gaan) worden

 • Bent u eigenaar en bewoner van een koopwoning in het aangewezen gebied en verandert er niets in uw situatie? Dan geldt de regel niet.

 • Komt er iemand bij u inwonen? Dan geldt de regel niet als die persoon een lid van het huishouden is;

 • Wilt u uw woning verkopen? De nieuwe eigenaar wordt niet onderzocht.

Verordening

Bekijk de precieze regels in de bijbehorende verordening.

Privacy

Met de persoonsgegevens die verkregen worden uit de screening wordt vertrouwelijk om gegaan. Na de verwerking van de gegevens, worden deze verwijderd en vernietigd.