Asbest slopen of verwijderen

Voor het slopen van (een gedeelte van) een gebouw heeft u soms toestemming nodig. U meldt dit wanneer er bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10m3 (kuub) sloopafval ontstaat of als er asbesthoudende materialen worden verwijderd. U kunt een melding maken via het Omgevingsloket, hieraan zijn geen kosten verbonden.

U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. Indien u asbest wilt verwijderen of sloopwerkzaamheden wilt uitvoeren aan een monument, dient u hier altijd een omgevingsvergunning voor aan te vragen. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0181.

Aan te leveren bijlagen

Bij een melding voor het slopen of asbest verwijderen dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Situatietekening of plattegrond met daarop aangegeven de locatie van de te slopen materialen
  • Kleurenfoto's bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties
  • Indien van toepassing: asbestinventarisatierapport, sloopveiligheidsplan, akoestisch rapport

Dien een papieren aanvraag in 2-voud in.

Voorwaarden

Een melding voor het slopen of asbest verwijderen wordt getoetst aan het Bouwbesluit en het Abestverwijderingsbesluit. ( Rijksoverheid.nl )

U mag als particulier zelf asbest verwijderen wanneer het betreft:

  • Hechtgebonden asbesthoudende platen, niet zijnde dakleien
  • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
  • Het totaal te verwijderen asbest mag maximaal 35m2 bedragen

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan dient u een gecertificeerd bedrijf het asbest te laten inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf zoeken.

Afhandeling melding

Bij een normale procedure verloopt de melding meestal via de volgende stappen:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 4 weken of u toestemming krijgt

Met de verkregen toestemming kunt u het sloopafval of asbesthoudende materialen bij de Stadswerf/Reinis inleveren.

Bezwaar en beroep

De toestemming die u krijgt na het doen van een melding is geen besluit. Deze wordt dus niet gepubliceerd en hier is dan ook geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Buren, hinder en lawaai

Er kan tijdens sloopwerkzaamheden overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.

Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).