Aanslag gemeentelijke belastingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Nissewaard ontvangen één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor onder andere het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen en het onderhouden van groen.


Kopie aanslag

Als u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bent kwijtgeraakt, kunt u kosteloos een kopie aanslagbiljet opvragen.

Rioolheffing

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak (woning, winkel of bedrijf), die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan moet u rioolheffing (RIOE) betalen. Voor de rioolheffing geldt, net als voor de onroerendezaakbelastingen(OZB), dat de situatie op 1 januari bepaalt wie voor dat jaar wordt aangeslagen. Als een object in de loop van het jaar een andere eigenaar krijgt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Degene die op 1 januari 2019 eigenaar was van het object, ontvangt de aanslag voor heel 2018. Per onroerende zaak wordt het tarief één keer in rekening gebracht. Dus als een pand bijvoorbeeld vier aparte woningen of bedrijven bevat, betaalt de eigenaar viermaal het tarief. Ook voor een object dat leegstaat, moet rioolheffing worden betaald.

Het tarief voor de rioolheffing bedraagt in 2019: 

 • Woningen: € 125
 • Niet-woningen: € 250

Onroerendezaakbelasting (OZBE/OZBG)

U betaalt als eigenaar van een woning onroerendezaakbelasting. Deze belasting betaalt u ook als eigenaar (OZBE) en/of gebruiker (OZBG) van een niet-woning, zoals een bedrijfspand of bouwgrond. Het bedrag van de OZB-aanslag 2019 komt als volgt tot stand:

De WOZ-waarde 2019 van uw woning of niet-woning x het OZB-tarief 2019.

Ieder jaar wordt de waarde van uw woning of niet-woning opnieuw bepaald. Dit gebeurt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde 2019 is bepaald naar de peildatum 1 januari 2018. Als u op 1 januari 2019 eigenaar bent van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning, dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Als u op 1 januari 2019 geen eigenaar bent van een woning of geen eigenaar/gebruiker van een niet-woning, dan hoeft u voor het hele jaar geen OZB te betalen. 

 • OZB voor de eigenaar van een woning 0,132543%
 • OZB voor de eigenaar van een niet-woning 0,290733%
 • OZB voor de gebruiker van een niet-woning 0,234904%  

Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van een woning met een WOZ-waarde 2019 van € 180.000,-, dan is het bedrag van de OZB-aanslag 2019:

€ 180.000 x 0,132543%= € 238,58

Afvalstoffenheffing (AFV)

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In geval van overlijden of als u uit Nissewaard gaat verhuizen, wordt de aanslag automatisch evenredig verminderd. U hoeft daarvoor niets te doen. Dit geldt ook als u verhuist binnen Nissewaard naar een adres waar al belasting wordt betaald. De afvalstoffenheffing heeft de volgende tarieven:

 • Voor een eengezinswoning: € 334,69 per jaar
 • Voor een flat: € 257,85 per jaar
 • Voor ophalen grofvuil eerste m3: € 22,40
 • Voor ophalen grofvuil elke volgende m3: € 6,35
 • Voor de verstrekking van een vervangende afvalpas: € 10,00

Zie ook kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u een aanslag of WOZ-beschikking (vermeld op uw aanslagbiljet) van de gemeente ontvangen die naar uw mening onjuist is, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet uw bezwaar indienen binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Gebruik hiervoor de knop ‘Bezwaar maken’.
Is het niet mogelijk om digitaal bezwaar te maken, dan kunt u bezwaar maken via een brief. Stuur uw schriftelijke bezwaar naar:
Gemeente Nissewaard
Afdeling Stadswinkel, t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse


Uw moet uw schriftelijke bezwaarschrift ondertekenen en in dit bezwaarschrift moet u tenminste vermelden:

 • Uw naam en uw adres;
 • De datum (dagtekening) van het bezwaarschrift;
 • Het vorderingsnummer van het aanslagbiljet;
 • Uitleg waarom u het niet eens bent met het aanslagbiljet of de WOZ-waarde. 

Een bezwaar indienen is kosteloos. Telefonische bezwaren en bezwaren via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde via een bureau

Er zijn steeds meer bureaus die aanbieden kosteloos voor u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zelf een bezwaar indienen is echter eenvoudig en scheelt veel kosten. 

De gemeente heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen en wil net als u dat deze klopt. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u eenvoudig zelf een bezwaarschrift  indienen. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, past de gemeente deze zonder kosten voor u aan.

Voor elke € 1.000,- verlaging van de WOZ-waarde wordt uw aanslag onroerende-zaakbelasting verlaagd met € 1,33. Voor een verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000,-, wordt uw aanslag onroerende-zaakbelasting dus verlaagd met € 13,25.

Als u een bureau inschakelt om bezwaar voor u te maken, moet de gemeente aan dat bureau een vergoeding betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Als het bureau ook nog in beroep gaat bij de rechtbank, kan daar nog  € 1.000,- bijkomen, en nog meer bij een hoger beroep bij het gerechtshof. Niet u, maar het bureau ontvangt die vergoeding. Het bureau heeft dus het meeste profijt van een verlaging van de WOZ-waarde. De gemeente moet deze vergoeding verwerken in het tarief van de onroerende-zaakbelasting.

Compensatie

De gemeente compenseert de precariobelasting, die Stedin en Evides aan u hebben doorberekend. Het bedrag van de compensatie is € 38,23. Als u een aanslag afvalstoffenheffing betaalt, vindt de compensatie plaats via deze aanslag. Dit wordt eraf getrokken. Het bedrag dat u betaalt, is daarom lager dan het tarief van de afvalstoffenheffing. Als u geen aanslag afvalstoffenheffing betaalt, wordt het bedrag van de compensatie op uw rekening gestort. Het tarief afvalstoffenheffing 2019 is:

 • Voor een eengezinswoning: € 334,69
  • Voor een flat: € 257,85

U betaalt:

 • Voor een eengezinswoning: € 334,69 - € 38,23 = € 296,46
  • Voor een flat: € 257,85 - € 38,23= € 219,62

Aanslag ontvangen via MijnOverheid

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.

De gemeente Nissewaard stelt in februari 2019 het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen beschikbaar via MijnOverheid. Wilt u ook uw post digitaal ontvangen en gebruik maken van MijnOverheid? Activeer dan nu uw account en ontvang ook post van de gemeente veilig en digitaal in uw berichtenbox.

Lees meer over MijnOverheid.