Visiedocument Nissewaard naar 2040

Bouw meer verschillende woningtypes in Spijkenisse, verbeter de bereikbaarheid, zorg voor meer en gevarieerde werkgelegenheid en benut het groen in de Bernisse. Deze vier principes vormen een toekomstvisie die moet zorgen voor een veerkrachtig en verbonden Nissewaard in 2040. Dat staat in het visiedocument Nissewaard naar 2040: ontwikkelperspectief voormalige groeikern Spijkenisse. Hierin zijn de kansen aangegeven die kunnen bijdragen aan de schokbestendigheid van Nissewaard.

Het devies: meer stedelijke kwaliteiten ontwikkelen rondom de metrostations, meer ruimte voor groen, openbare ruimte, goede verbindingen en ruimte bieden voor meer werkgelegenheid. Het gaat daarbij ook over het uitdunnen van sommige wijken om de leefbaarheid en diversiteit aan leefmilieus te vergroten. Stimuleer en faciliteer nieuw ondernemerschap waarbij gedacht kan worden aan niches, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en veiligheid, recreatie en toerisme, zorg en revalidatie. Doe dat in nauwe samenwerking met het onderwijs en de ondernemers. De kansen die er liggen zouden maximaal moeten worden benut, zo staat in het plan.

Voor de nieuwe verstedelijking is al een stevige basis aanwezig: Nissewaard maakt onderdeel uit van de stedenband MRDH-Drechtsteden en is het entreegebied voor de Zeeuwse delta. Daarnaast bieden de aantakking op het lightrailnetwerk van de regio Rotterdam en de verduurzaming van de haven goede aanknopingspunten om Spijkenisse toekomstbestendig te maken. Daar is overigens wel een extra oeververbinding over het Hartelkanaal voor nodig. Bovendien moet Nissewaard blijven inzetten op de aanleg van de A4-Zuid.

3.717 kB
Visiedocument

Uitvoeringsagenda

Voor het verwezenlijken van de visie wordt een uitvoeringsagenda met bijbehorend investeringsplan opgesteld, in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, investeerders en de regio. Momenteel werkt de Rijksoverheid aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Het visiedocument Nissewaard naar 2040 zal worden gebruikt als bouwsteen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie van Nissewaard. Ook in dit traject zullen de eerder genoemde gremia worden uitgenodigd om mee te denken en te participeren.

Het visiedocument Nissewaard naar 2040 (ontwikkelperspectief voormalige groeikern Spijkenisse) is op 6 december 2017 vastgesteld in de gemeenteraad.