Privacy en gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard voert veel verschillende werkzaamheden uit voor de inwoners. Bij deze werkzaamheden heeft de gemeente informatie van die inwoner nodig. Alle werkzaamheden waarbij gegevens van inwoners worden gebruikt, staan in het Register van verwerkingen.

Het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de gemeente Nissewaard als verwerkingsverantwoordelijke. Heeft u een vraag over uw privacy of over de verwerking van uw (persoons)gegevens, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) of de Privacy Officer (PO) via fg@nissewaard.nl.

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is verantwoordelijk voor het nakomen van de privacyregels (uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG) door de gemeente en is hiervoor de Verwerkingsverantwoordelijke.

Vragen?

Als u een vraag heeft over uw privacy of over de verwerking van uw (persoons)gegevens, kunt u deze aan de Privacy Officer of aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) stellen.

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

De gemeente Nissewaard werkt met veel persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over u als inwoner, maar ook over onze medewerkers en over medewerkers van organisaties waarmee wij samenwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens voor de uitvoering van verantwoordelijkheden en taken die wij als gemeente hebben, maar ook voor taken en verantwoordelijkheden die niet in een wet staan maar die u van ons in alle redelijkheid mag verwachten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens die wij delen met andere instellingen of hulpverleners. Wij gaan hier zeer zorgvuldig en met respect voor uw privacy mee om. Wij houden ons daarom aan de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt

  • Persoonsgegevens worden verwerkt met duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.

  • Bij de verwerking beperken wij ons tot de persoonsgegevens die nodig zijn om het beschreven doel te bereiken.

  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verwerken.

  • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Als wij samenwerken met andere externe partijen en daarbij worden persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij over privacybescherming en beveiliging afspraken met die externe partners.

Doorgeven van persoonsgegevens

In diverse gevallen is het nodig dat wij (persoons)gegevens delen met andere personen of organisaties waarmee wij samenwerken. Ook kunnen wij (persoons)gegevens ontvangen van organisaties, als dat nodig is voor de verantwoordelijkheden en taken die wij uitvoeren. Als wij persoonsgegevens doorgeven of als wij die ontvangen, zorgen we er altijd voor dat dat alleen de persoonsgegevens betreft die echt nodig zijn.

Wij willen u goed van dienst kunnen zijn. Daarom delen wij binnen onze organisatie persoonsgegeven waar dat nodig is. Dat beperken wij altijd tot wat minimaal nodig is voor de uit te voeren processen. Ook delen wij uw persoonsgegevens met andere organisaties als dat verplicht is, bijvoorbeeld gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Wij hebben daarvoor regels opgesteld en we zien er streng op toe dat wij ons daaraan houden. Als u niet wilt dat uw gegevens uit de BRP worden verstrekt dan is het mogelijk om (gedeeltelijke) geheimhouding te vragen.

De gemeente vermijdt zoveel mogelijk doorgifte van (persoons)gegevens naar andere personen of organisaties buiten de Europese Unie. Als (persoons)gegevens naar buiten de EU worden doorgegeven, dan vermelden wij dat op een duidelijke manier.

Bewaren van persoonsgegevens

Er zijn veel wetten en regels die ons opleggen hoe lang wij (persoons)gegevens moeten bewaren, zoals de archiefwet, belastingwetgeving of andere specifieke wet- en regelgeving. Wij bewaren (persoons)gegevens volgens deze wetten en regels. Als er geen wettelijke regels zijn, stellen wij zelf een logische en goed te begrijpen bewaartermijn vast. Daarbij maken wij altijd een afweging tussen onze plicht om u goed van dienst te kunnen zijn en de bescherming van uw privacy.

Uw rechten

Wij hebben processen uitgewerkt om het u mogelijk te maken van uw rechten gebruik te kunnen maken. U vindt de beschrijving van deze processen op deze pagina onder het tabblad 'Documenten'.

Als wij uw (persoons)gegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming nodig hebben, dan hebt u altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. U kunt uw toestemming intrekken bij uw contactpersoon, maar ook bij de Privacy Officer. U kunt, als u uw contactpersoon niet kunt of wilt bereiken, contact opnemen met de Privacy Officer.

Wij zetten ons ervoor in om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u niet passend of zelfs oneerlijk wordt behandeld. U kunt in deze gevallen contact opnemen met onze eigen onafhankelijke toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) of met de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze FG kunt u een bericht sturen per e-mail aan fg@nissewaard.nl. De FG neemt dan zo spoedig mogelijk met u contact op. De AP kunt u voor klachten en vragen bereiken via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw plichten

In sommige gevallen bent u verplicht om ons uw persoonsgegevens te geven, bijvoorbeeld als u zich moet legitimeren of als u aanspraak wilt maken op bepaalde rechten. In deze gevallen informeren wij u daarover en leggen wij u ook uit wat eventuele gevolgen zijn als u ons toch uw (persoons)gegevens niet wilt geven.

Onze plichten

Wij verwerken veel persoonsgegevens en dat gebeurt soms in uitgebreide processen. Daarvoor maken wij, na zorgvuldige afweging van uw en onze belangen, als dat nodig is gebruik van geautomatiseerde processen. Als wij dit doen informeren wij u daar uiteraard over. Daarbij leggen wij u uit waarom wij dat doen en hoe. Daarin houden wij een balans tussen de soms technisch ingewikkelde materie en wat voor u van belang is om er zeker van te zijn dat wij uw rechten respecteren. Wij zorgen ervoor dat in processen die geautomatiseerd zijn, dat één van onze medewerkers een eventuele beslissing neemt.

Wij werken in veel processen samen met andere organisaties. Als wij (persoons)gegevens van andere organisaties krijgen dan informeren wij u hierover. Daarbij leggen wij u onder andere uit van welke organisatie wij de (persoons)gegevens hebben ontvangen, om welke categorieën (persoons)gegevens het gaat en waarvoor wij deze gegevens nodig hebben.

Interne onderzoeken voor uitvoering en verbetering van onze processen en ons beleid

Wetten en opvattingen zijn altijd aan veranderingen onderhevig en ook in onze gemeente staan de ontwikkelingen nooit stil. Dat betekent dat wij ook voortdurend onze processen en ons beleid moeten beoordelen en waar dat mogelijk is ook verbeteren. Wij gebruiken daarvoor de gegevens van onze inwoners die we in de dagelijkse processen voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden verzamelen. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die uit de analyses en onderzoeken voortkomen nooit zijn te herleiden naar een inwoner of naar een andere specifieke persoon. Ook letten wij er goed op, dat deze persoonsgegevens alleen voor proces- en beleidsverbetering worden gebruikt. Met deze onderzoeken en analyses kunnen wij u dus beter van dienst zijn, kunnen wij ons beleid en onze processen actueel houden en kunnen wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Deze onderzoeken vinden voornamelijk binnen onze eigen organisatie plaats. Als wij voor onderzoeken een externe organisatie inschakelen, zorgen wij ervoor dat de onderzoeksgegevens op een veilige manier worden verwerkt en na afronding van het onderzoek aan ons worden teruggegeven of worden vernietigd.

- Algemene privacyverklaring Nissewaard, 3 maart 2022

Voor een aantal regelingen hebben we een aparte privacyverklaring. Hieronder staan de verschillende privacyverklaringen gegroepeerd op onderwerp.

Uitkering en uitvoering Participatiewet
Begeleiding naar werk
Bodycams
Cameratoezicht
Inspraak en participatie
Parkeren
Schuldhulpverlening
Openbare Ruimte
Onderwijs

Er zijn veel wetten en regels die ons dwingen hoe lang wij (persoons)gegevens moeten bewaren. Als er geen wettelijke regels zijn, stellen wij zelf vast hoe lang we iets bewaren. Daarbij kijken we naar onze plicht om u goed van dienst te zijn en naar de bescherming van uw privacy.

Wij hebben processen uitgewerkt om het u mogelijk te maken van uw rechten gebruik te kunnen maken. U vindt de beschrijving van deze processen onder het kopje Documenten.

Als wij uw (persoons)gegevens verwerken (in onze computerprogramma’s zetten), hebben wij daar soms uw toestemming voor nodig. U hebt altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. U kunt dat doen bij uw contactpersoon bij de gemeente. U kunt, als u uw contactpersoon niet kent of niet wilt bereiken, contact opnemen met de Privacy Officer. U kunt ook bellen met 14-0181.

Processen

Wij verwerken veel persoonsgegevens en dat gebeurt soms in uitgebreide processen. Daarvoor maken wij als dat nodig is gebruik van geautomatiseerde processen. Als wij dit doen leggen wij u ook uit waarom wij dat doen en hoe. Daarin houden wij evenwicht tussen de soms technisch ingewikkelde inhoud en wat voor u belangrijk is: uw privacy! Bij ons nemen geautomatiseerde processen nooit definitieve besluiten. Wij zorgen er altijd voor dat één van onze medewerkers dat doen.

Wij werken in veel processen samen met andere organisaties. Als wij (persoons)gegevens van andere organisaties krijgen, dan informeren wij u hierover. Dat doen wij binnen 1 maand nadat wij deze hebben gekregen. Daarbij leggen wij u uit welke organisatie dat is, waarvan wij de (persoons)gegevens hebben gekregen, om welke soorten (persoons)gegevens het gaat en waarvoor wij deze gegevens nodig hebben.

Vermoedt u dat een inbreuk is gemaakt op uw privacy?

Wij proberen altijd om ons aan de wet te houden en om u vriendelijk te behandelen.

Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u niet netjes of zelfs oneerlijk wordt behandeld. U kunt dan contact opnemen met onze eigen externe toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@nissewaard.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) .

In sommige gevallen moet u uw persoonsgegevens aan ons geven. Dat kan bijvoorbeeld als u zich moet legitimeren of als u gebruik wilt maken van rechten die u hebt. Als dat zo is, leggen wij u dat uit. Wij leggen u dan tegelijk ook uit wat de gevolgen kunnen zijn als u ons toch uw (persoons)gegevens niet wilt geven.

Als u meer wilt weten over alles dat we hierboven hebben uitgelegd, dan kunt u ook de tekst van de AVG zelf daarvoor nalezen. U kunt deze tekst hier vinden: www.privacy-regulation.eu

Wilt u meer weten over ons privacybeleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan bij het tabblad "documenten".

U kunt ook direct en vertrouwelijk met de FG contact opnemen, bijvoorbeeld als u AVG-gerelateerde vragen hebt of een klacht aan onze FG wilt voorleggen. Daarvoor kunt u het mailadres fg@nissewaard.nl gebruiken. Dat kan ook via telefoonnummer: 140181.

171 kB
Welke gegevens heeft de gemeente, welke rechten heeft u?