Toezichthouders borgen kwaliteit uitvoering Wmo en Jeugdwet

De gemeente Nissewaard heeft sinds eind vorig jaar twee medewerkers in dienst die er op toezien of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet goed worden uitgevoerd. Zij onderzoeken de rechtmatigheid en doelmatigheid van de twee wetten voor Nissewaard. Daarmee kan Nissewaard de kwaliteit van de zorg borgen, die zorgaanbieders aan inwoners leveren.

Misbruik

Veel gemeenschapsgeld wordt besteed aan zorg en ondersteuning aan inwoners die dat echt nodig hebben. Daarmee kan de gemeente inwoners op maat ondersteunen, zodat zij zoveel mogelijk  zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. Helaas komt misbruik van deze regelingen steeds vaker voor in Nederland. De zorgmarkt wordt voor instanties steeds makkelijker toegankelijk. Sommige van hen zien de zorg echter als een manier om geld te verdienen ten koste van de kwaliteit en adequate zorg aan kwetsbare inwoners die dat echt nodig hebben. Is er een vermoeden van zo’n ‘zorgfraude’, dan onderzoeken de toezichthouders ook of de zorg door gekwalificeerde medewerkers wordt uitgevoerd, om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen.

Regionaal overleg

Samenwerking tussen regionale en landelijke partners is noodzakelijk om zorgfraude aan te pakken en te voorkomen. Wethouder Zorg en Welzijn, Léon Soeterboek: “We vinden het in Nissewaard van groot belang dat het geld dat we voor ondersteuning hebben, ook bij de juiste inwoners terecht komt. Samenwerking tussen gemeenten is belangrijk om signalen van elkaar te krijgen en kennis daarover te delen.” Om die samenwerking te versterken heeft Nissewaard samen met de VNG het initiatief genomen voor een overleg toezichthouders van de regio Rotterdam Rijnmond. Het eerste overleg heeft op 8 februari plaatsgevonden.

Dicht bij het vuur

In december 2020 heeft Nissewaard zich aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Nogmaals Soeterboek: “In het IKZ werken de landelijke spelers op het gebied van aanpak zorgfraude samen. Dat is van belang om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Signalen die kunnen wijzen op onrechtmatig gebruik van zorggelden worden hier gemeld. Het is belangrijk om als gemeente dicht bij het vuur te zitten, want als signalen over zorgaanbieders ook elders in het land worden herkend, bekijken we in het IKZ hoe we in het onderzoek daarnaar kunnen samenwerken.“

Melding van zorgfraude

Bij de aanpak van het onjuiste gebruik van zorggeld is het essentieel, dat de gemeentelijke toezichthouders daarvan op de hoogte zijn. Eén van de mogelijkheden is een dergelijk signaal te melden. Zo kan bijvoorbeeld een cliënt zelf, een familielid, buren van de cliënt of een medewerker van de gemeente deze signalen melden bij de toezichthouders van de gemeente. In de loop van 2021 staat er op de website van de gemeente Nissewaard een meldpunt waar ook anoniem gemeld kan worden. Tot die tijd kunnen inwoners meldingen over onrechtmatigheden in de zorg melden via het telefoonnummer 14 0181 of per e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.