Voorgenomen grondverkoop aan DCB Management BV

De gemeente Nissewaard is voornemens om enkele percelen grond grenzend aan de Galileïlaan nr. 1 en nr. 7 te Spijkenisse te verkopen aan DCB Management BV  in Spijkenisse voor de bouw van circa 106 woningen. 

DCB Management BV is eigenaar van het pand aan de Galileïlaan 5 te Spijkenisse waarin een sportschool is gehuisvest, maar die zich elders gaat vestigen. DCB heeft een plan ontwikkeld voor de sloop van dat gebouw en van de naastgelegen schoolgebouwen die eigendom zijn van de gemeente en die DCB van de gemeente wil kopen. Op de vrijkomende percelen wil DCB circa 106 woningen bouwen.

De gemeente wil graag meewerken aan de verkoop van de percelen, omdat DCB de enige serieuze gegadigde kan zijn voor de realisatie van de beoogde woningbouw, omdat:

  • DCB Management BV de eigenaar is van het centrale gedeelte (de voormalige sportschool) van het genoemde gebied en is daardoor de enige die in staat is om de herontwikkeling van het totale plangebied uit te voeren.
  • op het plangebied woningen worden gebouwd, wat in het belang is van de volkshuisvesting omdat de woningvoorraad in de gemeente daardoor groter wordt vergroot. Bovendien vormt de vervangende woningbouw een passende invulling van de schoolgebouwen die op de nominatie staan om te worden gesloten en gesloopt.

De gemeente Nissewaard zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot verkoop van gronden in het projectgebied aan DCB, tenzij voordien een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanspant bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer Ruud van der Klooster (r.vanderklooster@nissewaard.nl).

sfeerbeeld bouwplan