Reclamevergunning

Voor het voeren of toestaan van vaste reclame-uitingen, zoals bijvoorbeeld gevel- of  lichtreclame heeft u een omgevingsvergunning voor reclame nodig.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u eerst een vergunningcheck doen om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten.

U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Bij een aanvraag voor  een omgevingsvergunning voor reclame dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Situatietekening
 • Gevels, bestaande en nieuwe situatie met reclame met maatvoering
 • Details reclame; gegevens, letters, borden en aansluitingen met maatvoering
 • Kleurenfoto’s bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame wordt onder andere getoetst aan de volgende eisen:

 • Welstandseisen
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)


Welstandseisen
De toets aan de welstandseisen bepaalt of het uiterlijk van uw plan in de omgeving past. Uw bouwplan wordt door een externe Welstandscommissie getoetst aan de Welstandsnota van de gemeente. In deze nota zijn tevens specifieke eisen opgenomen voor het voeren of toestaan van reclame.

APV
De aangevraagde reclame-uiting wordt getoetst aan het beleid als gesteld in de geldende APV van de gemeente Spijkenisse. De reclame mag bijvoorbeeld geen;

 • Nadelige gevolgen hebben voor het verkeer
 • Geen hinder veroorzaken voor de omgeving

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • Uw ingediende aanvraag wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
 • Uw complete aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
 • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen (bijvoorbeeld bij een herbeoordeling door de welstandscommissie)
 • Het besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Complexe aanvragen (Over het algemeen bouwplannen met ingrijpende gevolgen voor de omgeving) doorlopen de uitgebreide procedure. De beslistermijn is hier 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Voor meer informatie over de uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met de gemeente.

Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken wat de vergunning kost.

Wanneer uw aanvraag geweigerd of ingetrokken wordt, worden er nog steeds (verminderde) legeskosten in rekening gebracht. De exacte legeskosten worden berekend volgens de geldende legesverordening.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Bij een uitgebreide procedure wordt uw aanvraag eerst 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Voor de definitieve vergunning staat vervolgens 6 weken beroep open, waar belanghebbende die een zienswijze hebben gegeven beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Er kan tijdens de kap overlast voor de buren ontstaan. Informeer uw buren daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.

Geschillen tussen burgers vallen onder het privaatrecht (burenrecht).