Reclame maken

Voor het bouwen van een reclame-uiting, zoals bijvoorbeeld gevelreclame, een reclamebord of ander bouwwerk heeft u een omgevingsvergunning (bouwactiviteit) nodig.

Voor de reclame-uiting zelf is geen omgevingsvergunning voor reclame nodig.
Let op: Hinderlijke, gevaarlijke of ontsierende reclame blijven niet toegestaan.

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen op het Omgevingsloket. U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer14 0181.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een reclamevoorziening dient u minimaal de volgende bijlagen toe te voegen:

  • U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket
  • Situatietekening
  • Gevels, bestaande en nieuwe situatie met reclame met maatvoering
  • Details reclame; gegevens, letters, borden en aansluitingen met maatvoering
  • Kleurenfoto’s bestaande situatie, woning of perceel, aangrenzende percelen en eventuele soortgelijke situaties

Afhankelijk van de aanvraag en de situatie kunnen extra gegevens nodig zijn.

U betaalt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning leges. Deze kosten (of een deel daarvan) betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. De exacte legeskosten worden berekend volgens de geldende legesverordening.

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen op uw plannen. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op www.officielebekendmakingen.nl.