Wmo

In Nissewaard moet iedereen naar vermogen in de samenleving mee kunnen doen. Wij vinden daarom:

 1. dat inwoners voor zichzelf moeten kunnen zorgen én voor mensen in hun directe sociale omgeving.
 2. dat inwoners sociaal betrokken horen te zijn en met anderen actief zullen zijn in onze samenleving.

Het doel is om de zelfstandigheid van inwoners te vergroten, zodat zij hun problemen zelf of met hulp van mensen in hun sociaal netwerk kunnen oplossen. Als dat toch niet voldoende lukt, kunnen inwoners een melding doen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt bij ons een melding doet met een verzoek om ondersteuning op basis van de Wmo. Voordat we tot een besluit kunnen komen of u de hulp krijgt, willen we een aantal dingen van u weten. Gebruik van de Wmo brengt namelijk ook verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is dat u ons de nodige informatie geeft.

De gemeente verwacht dat u eerst zelf naar een oplossing voor uw probleem zoekt. Dit kan bijvoorbeeld door hulp te vragen bij familie, vrienden en kennissen of bij welzijns- of vrijwilligersorganisaties in Nissewaard. U kunt bij deze organisaties ook training of hulp krijgen waarmee u uw probleem zelf kunt oplossen. Binnen uw melding voor Wmo kijken we ook naar uw inspanningen om zelf oplossingen te vinden en waarom dat eventueel niet lukt.

Heeft u problemen met het schoonhouden van uw woning, dan kunnen onderstaande bedrijven misschien iets voor u betekenen:

Deze zorgaanbieders kunnen geen melding voor u doen. Een melding moet u zelf indienen. Zie hiervoor het tabblad "Een melding doen".

In Nederland is de zorgverlening ingewikkeld geregeld. Voor verschillende soorten zorg moet u bij een ander loket terecht. Misschien is uw vraag dus geen Wmo-vraag, maar hoort deze ergens anders thuis. Behandelingen door de huisarts, fysiotherapeut, in een ziekenhuis en verstrekking van hulpmiddelen zoals een rollator, bril of gehoorapparaat vallen bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet. Deze worden uitgevoerd door zorgsverzekeraars waarbij soms een eigen bijdrage moet worden betaald. Vragen over aanpassing van uw werkplek vallen vermoedelijk onder de Participatiewet en Wet Werk, Inkomen en Arbeid. Als u in een instelling verblijft of 24-uurs zorg nodig heeft, valt dit onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor de WLZ kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via de website van CIZ of via telefoonnummer: 088-7891000.

Als u gebruik kunt maken van deze wetten en voorzieningen, dan vragen wij u uw ondersteuning eerst daar te regelen.

Ook als uw vraag niet onder een andere wet valt, is uw vraag voor ondersteuning niet automatisch voor de Wmo. De voorzieningen moeten wel passen in de landelijke regels die de Wmo daaraan stelt:

 • De voorziening moet speciaal bedoeld zijn voor de persoon die zichzelf niet kan redden.
 • Is de voorziening in prijs vergelijkbaar met soortgelijke producten die iedereen wel eens koopt, dan valt de voorziening niet onder de Wmo. Een voorbeeld: is de aangepaste fiets even duur als een gewone (elektrische) fiets, dan is de aangepaste fiets geen Wmo-voorziening.
 • Kunnen mensen zonder beperkingen met eenzelfde financiële situatie de voorziening kopen, dan valt de voorziening niet onder de Wmo.
 • Kunnen anderen in uw omgeving de voorziening ook gebruiken, dan is er geen sprake van een Wmo- voorziening.
 • Heeft u de voorziening al gekocht/betaald voordat u deze melding deed, dan kunnen we uw melding niet meer behandelen.
 • Is de aanschaf van een voorzieningen onderdeel van uw normale uitgavenpatroon of kan dat in de toekomst zo zijn, dan vervalt uw aanspraak op de Wmo-voorziening.

U heeft alles geprobeerd om met hulp van uw familie, vrienden en kennissen of bij welzijns- of vrijwilligersorganisaties uw probleem op te lossen, maar het is u uiteindelijk niet gelukt. Als u écht ondersteuning nodig heeft en u kunt dat zelf niet vinden, dan kunt u ons om hulp vragen door een digitale melding te doen. Door het invullen van alle vragen hebben wij alle noodzakelijke informatie om uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Als u alle vragen heeft doorlopen, heeft u uw melding gedaan.

Zorgaanbieder, let op! Per 1 december 2021 kunt u geen nieuwe meldingen meer indienen. Doet u alsnog de melding dan zal deze niet in behandeling genomen worden. U kunt alleen nog voor een herindicatie een melding indienen.

Wanneer het u niet lukt om zelf of via een van bovenstaande organisaties het meldingsformulier in te vullen, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Binnen 6 weken na het doen van een melding ontvangt u een reactie van de gemeente over uw melding.

Lukt het u niet om een digitaal aanvraagformulier in te vullen en heeft u niemand in uw omgeving om u daarbij te helpen, neem dan contact op met:

STIMOS hulpverlening
Raadhuislaan 39-A
3201 EM Spijkenisse

Stimos.org
Let op: STIMOS hulpverlening is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 14.30 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur wordt een half uur gesloten voor lunchpauze.

 • uw DigiD inlogcode
 • uw Burgerservicenummer (BSN)
 • uw emailadres of dat van uw contactpersoon
 • uw telefoonnummer of dat van uw contactpersoon
 • de motivatie van wat u zelf heeft gedaan om uw probleem op te lossen en waarom dit niet is gelukt.

De (bewijs)stukken die u digitaal mee kunt sturen, kunt u toevoegen bij de digitale melding. Als u het formulier digitaal hebt verzonden, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging terug in uw e-mail. Heeft u deze niet gekregen, bel dan direct met ons om te controleren of uw melding goed is binnengekomen.

Na ontvangst van uw melding neemt één van onze Wmo-klantmanagers contact met u op. Hij/zij plant met u een persoonlijk gesprek, het zogenoemde "keukentafelgesprek". Hieronder lichten we de stappen in het proces kort toe.

 

1.     Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek met een van onze medewerkers, de Wmo-klantmanager, vindt bij u thuis, in het stadhuis of via de telefoon plaats. De klantmanager onderzoekt eerst samen met u wat precies uw vraag is. Het gesprek heeft als doel zicht krijgen op uw leefsituatie en de mate waarin u zich in het dagelijks leven kunt redden. Ook wil de klantmanager horen wat u zelf heeft gedaan om ondersteuning te regelen en zal de klantmanager kijken wat u aan ondersteuning nodig heeft. In het keukentafelgesprek bespreken we ook altijd wat we van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten.   

Het is wenselijk dat er ook een familielid, mantelzorger of iemand die u goed kent, bij het gesprek  aanwezig is. Deze mensen kunnen ons en u wellicht helpen uw situatie duidelijker te maken en alle informatie goed op een rij te zetten. Kan er niemand bij het gesprek aanwezig zijn of wilt u eerst meer professionele informatie of een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE. Deze hulp is gratis en is geheel op uw ondersteuning gericht.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw melding samen met u besproken. Alle vragen die u bij de digitale melding nog niet kon beantwoorden, spreken we samen met u door. En we vragen u eventueel om aanvullende informatie. Daarnaast kunnen we een onafhankelijk advies opvragen bij een medisch adviseur om uw medische situatie te kunnen beoordelen.

Na het gesprek stemmen we met u af, of en welke ondersteuning mogelijk is. Ook bespreken we wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en wanneer dat bereikt moet zijn.

 

2.     Verslag van de Wmo-klantmanager

De Wmo-klantmanager schrijft na het keukentafelgesprek een verslag. Daarin staat of de melding van uw ondersteuningsvraag terecht is, wat u zelf al heeft geprobeerd om hulp te krijgen, waarom dat eventueel niet gelukt is, met welke Wmo-voorziening wij u kunnen helpen en welke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de bijdrage die u zelf aan de samenleving kunt en wilt leveren.

Als uw melding niet terecht blijkt, kijken we samen met u naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld in uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties of met andere wettelijke voorzieningen.

U kunt in het verslag nalezen hoe de gemeente uw melding heeft behandeld en wat het resultaat ervan is. Is dat positief, dan vragen wij u het verslag te ondertekenen. Door de ondertekening van het verslag doet u de aanvraag voor de Wmo-voorziening.

Is het resultaat negatief, maar wilt u toch een officiële aanvraag indienen, dan mag dat.  U kunt dat direct aangeven bij het keukentafelgesprek. U ontvangt dan van ons eerst een zogenoemd ‘voornemen tot afwijzen’. U kunt daarop binnen twee weken aangeven waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Wij nemen uw reactie in behandeling en nemen daarne een definitief besluit. Tegen dat besluit kunt u bezwaar aantekenen.


3.     Het besluit

Wij nemen binnen 8 weken, vanaf de binnenkomst van uw melding, een besluit. Dit noemen we een beschikking. Als dat toch langer duurt, bijv. door de grote hoeveelheid meldingen, dan laten wij u dat weten.

Bij een positief besluit krijgt u een beschikking waarin staat dat u voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt. Tevens staan daarin uw plichten vermeld, zoals het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw leefsituatie, de eigen bijdrage die u moet betalen, de duur van de ondersteuning, de te behalen resultaten en hoe de ondersteuning ingezet gaat worden.

Bij individuele voorzieningen betaalt u altijd verplicht een eigen bijdrage. Ook wanneer door omstandigheden zorg niet geleverd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een lockdown vanwege Corona. Deze betaling loopt via het CAK (Centrale Administratie Kantoor). Voor 2020 is dit een abonnement van € 19 per maand. Voor beschermd wonen zijn er aparte regels voor de eigen bijdrage. U kunt op de webpagina Beschermd wonen meer informatie hierover vinden. Meer informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de website van het CAK.

 

4.     Volgen van de ondersteuning

Wij volgen in veel gevallen of de Wmo-ondersteuning goed verloopt en of die u ook helpt. Als dat niet het geval is, dan verwachten we dat u dat aangeeft bij de Wmo-klantmanager. Dat geldt ook voor het geval dat u merkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat heeft. Dan kunnen we kijken of de ondersteuning voor uw situatie nog passend is.

Hieronder vindt u een aantal handige links, waar u meer informatie kan vinden.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt: ciz.nl

Per Saldo

Per Saldo is de landelijke vereniging van en voor budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een Persoonsgebonden Budget (Pgb): pgb.nl

Regelhulp

Regelhulp is een digitale wegwijzer voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. De website bevat informatie over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Maar ook over waar u terecht kunt bij de problemen die u ervaart: regelhulp.nl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd en correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw of persoonsgebonden budget ontvangen. Heeft u hulp nodig of vragen over uw Persoonsgebonden Budget (Pgb) kunt u hiervoor terecht bij de SVB: svb.nl

Zorgkantoren

Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Kijk voor een zorgkantoor bij u in de buurt op: zn.nl.

Als iemand bewust zorggeld onjuist gebruikt en daar –financieel- beter van wordt, dan noemen we dit zorgfraude. Dit komt gelukkig niet heel vaak voor. Als iemand onbewust zorggeld foutief gebruikt dan noemen we dat onjuist gebruik. Wanneer u vermoedt dat iemand onjuist gebruik maakt van zorggeld of fraude pleegt met zorggeld, kunt u hier meer informatie vinden.