Bezwaar maken tegen een besluit

Als de gemeente Nissewaard een besluit neemt waarmee u het niet eens bent , kunt u als u belanghebbend bent daartegen bezwaar maken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld een besluit over een vergunning, voorziening, uitkering, minimaregeling etc.

In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

U kunt alleen schriftelijk, dus niet per e-mail, bezwaar maken.

Bezwaar tegen een parkeerboete of de afvalstoffenheffing kunt u met DigiD via de website doen.

Hoe werkt het?

U kunt binnen zes weken nadat een besluit is verzonden bezwaar maken. Let hier goed op; een te laat ingediend bezwaar kan niet meer in behandeling worden genomen.

Het bezwaar kunt u richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

In uw bezwaarschrift dient u in elk geval te vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • de datum en het kenmerk van het besluit waarover uw bezwaar gaat (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig snel contact met u kunnen opnemen.

De gemeente bevestigt de ontvangst van uw bezwaarschrift per brief aan u.

Afhankelijk van het besluit waartegen het bezwaar zich richt wordt het bezwaarschrift ambtelijk (door de juristen van het team Rechtsbescherming of door de Algemene bezwaarcommissie (ABC)) behandeld. Het secretariaat van de ABC wordt gevoerd door het team Rechtsbescherming.

In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven door wie het bezwaar wordt behandeld.

Termijn

De behandeling door de Algemene bezwaarcommissie duurt, behoudens hersteltermijnen, maximaal 18 weken. De ambtelijke behandeling duurt, behoudens hersteltermijnen, maximaal 12 weken.

Deze termijnen worden gerekend vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij was.

Toelichting

U kunt uw bezwaarschrift desgewenst mondeling toelichten. Bij de ontvangstbevestiging ontvangt u daarover een antwoordstrook. Hierop kunt u aangeven of en hoe u wilt worden gehoord.

Schorsing werking besluit

Het indienen van bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Spoed -voorlopige voorziening

Is er sprake van spoed bij uw bezwaar? Neem dan eerste telefonisch contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Leidt dit niet tot een oplossing dan kunt u bij de Rechtbank Rotterdam een verzoek voor een 'voorlopige voorziening' doen. Bij toekenning daarvan wordt de uitvoering van het besluit voorlopig geschorst.

Let op dat er sprake van een spoedeisend belang moet zijn.

Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Beroep

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing op uw bezwaar kunt u daartegen beroep aantekenen bij de Rechtbank Rotterdam. Hoe u dit kunt doen staat in het besluit op bezwaar vermeld.

Aan deze procedure zijn kosten verbonden.