Financiële stukken

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders (college) doet voorstellen aan de gemeenteraad voor de bestedingen en zo nodig ook voor bezuinigingen. Hiervoor worden verschillende documenten uitgebracht.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt de begroting en de meerjarenraming voor de 4 daarop volgende jaren voor. De gemeenteraad stelt in het najaar de begroting vast. In de begroting geeft de gemeente aan:

  • wat zij het komende jaar wil gaan doen,
  • hoeveel geld zij daar aan uitgeeft, en
  • hoe de gemeente aan geld komt.

Bekijk volledige begroting

Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten, opgezet volgens de comptabiliteitsvoorschriften.

U vindt de jaarrekening en jaarstukken op nissewaard.jaarverslag-2022.nl.

De tussenrapportage is een periodieke rapportage van het college van burgemeester en wethouders (college) aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. De 1e Tussenrapportage bestaat niet meer als los document, maar maakt onderdeel uit van de Perspectiefnota.

2 MB
2e Tussenrapportage 2022
team Financiën

In het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten (BBV) wordt een perspectiefnota niet genoemd. Het is een eigen document van de gemeente Nissewaard. De perspectiefnota is bedoeld om de uitgangspunten en verwachte (financiële) ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting voor het lopende en de komende jaren vast te leggen.

782 kB
Perspectiefnota 2023
770 kB
Perspectiefnota 2022
697 kB
Perspectiefnota 2021

Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018 geeft de gemeente Nissewaard het risicomanagement een nieuwe impuls. De kern is dat risicobewustzijn zowel van bovenaf als onder in de organisatie gestimuleerd wordt. Het doel is dat risicoafwegingen een integraal onderdeel worden van zowel het beleid als van de uitvoering binnen Nissewaard.