Rekenkamer

Elke gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer te hebben of bij verordening regels vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamer.

In Nissewaard worden de rekenkamertaken uitgevoerd door de rekenkamerfunctionaris.

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Nissewaard. Wij zijn er om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamer is er niet alleen voor de gemeenteraad, wij zijn er ook voor inwoners. Daarom willen wij ook voor de inwoners van Nissewaard zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de rekenkamer staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamer Nissewaard.  

In onze werkwijze staan 'nabijheid' en 'onderzoek met impact' centraal.

Nabijheid

De rekenkamerfunctie wil benaderbaar en zichtbaar zijn. Wij staan open voor suggesties van buitenaf. Ook houden wij voeling met actuele ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen.

Onderzoek met impact

Voor de impact van onderzoek zijn helder geformuleerde conclusies en aanbevelingen van belang. Daarom schrijven wij bondige en heldere rapportages. Om impact te hebben doen wij meer dan zogenaamd 'ex-post onderzoek' (evaluatief onderzoek achteraf). Voorbeelden zijn het organiseren van een raadsconferentie, het houden van een digitale inwonersconsultatie of het uitvoeren van een quick scan.

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Samenwerken met de gemeenteraad vinden we wel van belang. We zien een belangrijke rol voor de gemeenteraad in het opstellen van het onderzoekprogramma, maar ook inwoners mogen een verzoek neerleggen bij de rekenkamer. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer (zie Contact).

De rekenkamerfunctie bestaat uit:

  • de rekenkamerdirecteur, Wouter de Jong, die het gezicht vormt van de rekenkamer en direct aanspreekpunt is voor de gemeenteraad;
  • de plaatsvervangend directeur, Sabine van Zuydam, die alle afzonderlijke onderzoeken procesmatig en inhoudelijk begeleidt;
  • de secretaris, Nick Woudstra, die de rekenkamer ondersteunt in haar werkzaamheden en de vaste onderzoeker is voor de afzonderlijke onderzoeken.

Jaarverslagen en onderzoeksprogramma's vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl

In het onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamerfunctionaris hoe hij een onderzoek uitvoert.

Onderzoeksrapporten vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl

De rekenkamerdirecteur Wouter de Jong heeft de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Gemiva-SVG groep (Gehandicaptenzorg)
  • Voorzitter bestuur van het Wetenschappelijk Bureau ChristenUnie
  • (vice-) voorzitter RvC Habion (woningcorporatie voor ouderenhuisvesting)
  • Voorzitter bestuur Vastgoed Zorgsector

Secretaris Rekenkamerfunctie
N. (Nick) Woudstra MSc.
e-mail: nick@necker.nl
telefoon: 06-30 89 32 50