Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Om het land nu en voor toekomstige generaties leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, moet er bij de inrichting van onze steden, dorpen en buitengebieden rekening gehouden worden met deze effecten. Dit wordt ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Hieraan moet iedereen zijn steentje bijdragen: overheden, bedrijven en burgers.

Ook in de gemeente Nissewaard merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zet de gemeente Nissewaard zich samen met de overige gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta in, om de gevolgen van deze klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken in onze directe leefomgeving. Dit hebben we in 2018 vastgelegd in de Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten. Hierin staat de strategie beschreven voor een klimaatbestendig eiland. Deze kunt u hieronder bekijken.

In deze strategie staat onder andere dat we in onze aanpak de stappen volgen, zoals deze zijn voorgeschreven in het landelijke plan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In het Deltaplan staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk samen aan de slag gaan met de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is opgebouwd volgens 7 ambities. Eens per 6 jaar worden deze doorlopen. Momenteel zijn we bezig met de eerste cyclus.

Eerste stap: Kwetsbaarheid in beeld brengen

De eerste stap van het proces is het opleveren van een stresstest. Bekijk de klimaatstresstest van Voorne-Putten. De kwetsbaarheden zijn hierin in beeld gebracht. Deze informatie kan worden gebruikt om belanghebbenden bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en als startpunt voor gesprekken over mogelijke oplossingsrichtingen naar een klimaatadaptief Nissewaard en Voorne-Putten.

Over de klimaatstresstest

De informatie in het digitale portaal van de klimaatstresstest Voorne-Putten is gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie en landelijke gegevens (Klimaateffectatlas, Klimaatatlas Zuid-Holland, Klimaateffectatlas Zuid-Holland) en op sommige punten aangevuld met informatie vanuit reeds uitgevoerd verdiepend onderzoek door de gemeenten. Bij het interpreteren van het aangeboden kaartmateriaal is het belangrijk om te realiseren dat het een eerste indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor Voorne-Putten betreft. Deze resultaten zijn niet getoetst aan waarnemingen; dat maakt onderdeel uit van dialogen en overleggen die zullen plaatsvinden aan de hand van deze stresstest. De informatie uit de stresstest is bijvoorbeeld niet accuraat genoeg om maatregelen op te ontwerpen. Ook kan het voorkomen dat probleemlocaties uit de analyses op dit moment in werkelijkheid niet worden herkend, doordat de kaarten een benadering van de situatie in 2050 weergeven. De informatie van de bronnen in de stresstest is, conform de aanbevelingen van de Deltacommissie, voldoende om de klimaatkwetsbaarheid van de omgeving op hoofdlijnen in beeld te brengen. De volgende stap is om op basis van dit inzicht in de kwetsbaarheden het gesprek hierover aan te gaan met relevante partijen.

Tweede stap: Klimaatdialogen voeren en strategie opstellen

De tweede stap in het proces is het voeren van klimaatdialogen. Door het inzicht dat de stresstest heeft gegeven, worden gesprekken gevoerd met relevante partijen. Deze gesprekken hebben twee doelen: het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid van het gebied voor klimaatextremen en het bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kan worden verkleind.

Klimaatdialogen digitaal vanwege corona

De bijeenkomsten voor klimaatdialogen stonden op de planning voor april en mei 2020. Vanwege de coronamaatregelen waren bijeenkomsten op dat moment niet toegestaan. Samen met de gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta is de gemeente Nissewaard blijven doorwerken aan dit proces, binnen de mogelijkheden van de richtlijnen van het RIVM. In mei en juni 2020 zijn er 10 digitale klimaatdialogen gevoerd. Momenteel worden de resulaten uit deze dialogen verwerkt in een adaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda.

Derde stap: Uitvoeringsagenda opstellen

Aan de hand van de resultaten van de klimaatdialogen, stellen we per gemeente op Voorne-Putten, en voor het eiland als geheel, een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie op. Hierin staan onder andere afspraken over wat we de komende jaren gaan doen om onze gemeente meer klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Naar verwachting is zijn deze agenda’s in het eerste kwartaal van 2021 gereed.