Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Om te zorgen dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk bestand is tegen deze gevolgen, werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Tot aan 2050 doorlopen alle overheden eens per zes jaar een cyclus van het in kaart brengen van de kwetsbaarheden via dialogen naar een strategie en uitvoeringsagenda. Deze cyclus bestaat uit 7 stappen waarvan stap 1 (Stresstest), stap 2 (Klimaatdialogen) en stap 3 (Strategie en uitvoeringsagenda) al zijn doorlopen. Over deze stappen kunt u hieronder verdere uitleg vinden.

Op Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne,  waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland samen aan de afspraken uit het Deltaplan Rumtelijke Adaptatie. Uitgangspunt is dat de gemeenten regionaal optrekken waar nodig en lokaal zaken oppakken daar waar dat kan. Momenteel wordt de eerste cyclus (2019-2024) doorlopen.

De eerste stap in de cyclus is het uitvoeren van een stresstest. Die geeft een beeld van hoe kwetsbaar onze steden, dorpen en buitengebieden zijn voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen. De klimaatstresstest Voorne-Putten is opgeleverd in april 2020.

De vervolgstap is om de uitkomsten van de stresstest te bespreken met relevante gebiedspartners. Deze klimaatdialogen hebben twee doelen:

  1. het vergroten van het bewustzijn over hoe kwetsbaar je gebied is voor klimaatextremen

  2. het bespreken hoe je deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kunt verkleinen.

Op Voorne-Putten zijn in mei-juni 2020 tien thematische interactieve klimaatdialogen gevoerd.

Tenslotte worden de opbrengsten van de klimaatdialogen gebruikt als input voor een adaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Hierin staan onder andere afspraken over wie wat gaat doen deze periode.  De klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten vindt u hieronder.