Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Om het land nu en voor toekomstige generaties leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden, moet er bij de inrichting van onze steden, dorpen en buitengebieden rekening gehouden worden met deze effecten. Dit wordt ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Hieraan moet iedereen zijn steentje bijdragen: overheden, bedrijven en burgers.

Ook in de gemeente Nissewaard merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zet de gemeente Nissewaard zich samen met de overige gemeenten op Voorne-Putten en Waterschap Hollandse Delta in, om de gevolgen van deze klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken in onze directe leefomgeving. Dit hebben we in 2018 vastgelegd in de Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten. Hierin staat de strategie beschreven voor een klimaatbestendig eiland. Deze kunt u hieronder bekijken.

In deze strategie staat onder andere dat we in onze aanpak de stappen volgen, zoals deze zijn voorgeschreven in het landelijke plan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In dit plan staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van klimaatadaptatie willen versnellen en intensiveren.

Eerste stap: Stresstest

De eerste stap van het proces is het opleveren van een stresstest. Bekijk de klimaatstresstest van Voorne-Putten. De kwetsbaarheden zijn hierin in beeld gebracht. Deze informatie kan worden gebruikt om belanghebbenden bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en als startpunt voor gesprekken over mogelijke oplossingsrichtingen naar een klimaatadaptief Nissewaard en Voorne-Putten.

Over de klimaatstresstest

De informatie in het digitale portaal van de klimaatstresstest Voorne-Putten is gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie en landelijke gegevens (Klimaateffectatlas, Klimaatatlas Zuid-Holland, Klimaateffectatlas Zuid-Holland) en op sommige punten aangevuld met informatie vanuit reeds uitgevoerd verdiepend onderzoek door de gemeenten. Bij het interpreteren van het aangeboden kaartmateriaal is het belangrijk om te realiseren dat het een eerste indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor Voorne-Putten betreft. Deze resultaten zijn niet getoetst aan waarnemingen; dat maakt onderdeel uit van dialogen en overleggen die zullen plaatsvinden aan de hand van deze stresstest. De informatie uit de stresstest is bijvoorbeeld niet accuraat genoeg om maatregelen op te ontwerpen. Ook kan het voorkomen dat probleemlocaties uit de analyses op dit moment in werkelijkheid niet worden herkend, doordat de kaarten een benadering van de situatie in 2050 weergeven. De informatie van de bronnen in de stresstest is, conform de aanbevelingen van de Deltacommissie, voldoende om de klimaatkwetsbaarheid van de omgeving op hoofdlijnen in beeld te brengen. De volgende stap is om op basis van dit inzicht in de kwetsbaarheden het gesprek hierover aan te gaan met relevante partijen.

Tweede stap: Klimaatdialogen

De tweede stap in het proces is het voeren van klimaatdialogen. Door het inzicht dat de stresstest heeft gegeven, worden gesprekken gevoerd met relevante partijen. Deze gesprekken hebben twee doelen: het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid van het gebied voor klimaatextremen en het bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kan worden verkleind.

Klimaatdialogen digitaal vanwege corona

De klimaatdialogen stonden op de planning voor april en mei 2020. Vanwege de coronacrisis zijn bijeenkomsten momenteel niet toegestaan. Samen met de gemeenten op Voorne-Putten, blijft de gemeente Nissewaard doorwerken aan dit proces. Dit alles uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Een eerste stap is dat de klimaatdialogen digitaal uitgevoerd worden.