College vraagt raad om verklaring van geen bedenkingen voor windpark Brielse Maasdijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft met pijn in het hart ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de vergunningsaanvraag van vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. “We zien geen ruimte om deze te weigeren.”

Het college vraagt de gemeenteraad nu haar hierin te volgen en de voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Die is nodig om het verdere proces van vergunningverlening in gang te zetten.

“Dit voorstel ligt ons zwaar op de maag”, zegt wethouder duurzaamheid Chris Hottentot. “We moeten namelijk vaststellen dat de plaatsing van drie windturbines ten westen van de Hartelburg had volstaan voor het voldoen aan de afspraken met de provincie Zuid-Holland.Deze oplossing kan ook rekenen op ruimer draagvlak onder omwonenden. Toch zijn we verplicht de aanvraag van HVC Landwind voor vijf windmolens te beoordelen. Deze aanvraag moeten we toetsen aan een goede ruimtelijke ordening.”

Het college ziet na die toets geen juridisch doorslaggevende redenen om de vergunning te weigeren. Hottentot: “We hebben ons maximaal ingespannen om de inwoners van Nissewaard zo goed mogelijk te beschermen. Dat is terug te zien in het voorgestelde normenkader.”

Planning

Het college legt nu alle informatie voor aan de raad. De commissie Leefomgeving buigt zich hier als eerste over op 25 oktober. Belanghebbenden kunnen bij deze commissievergadering inspreken. Vervolgens beslist de hele gemeenteraad op 2 november of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven of geweigerd.

Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Komt er geen verklaring, dan is dat een ontwerp-weigeringsbesluit. Iedereen die dat wil, heeft daarna zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Deze vinden voor het einde van dit jaar plaats.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Inspraak

Wilt u inspreken bij de commissievergadering? Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk 25 oktober 12:00 uur via griffie@nissewaard.nl onder vermelding van naam, adres en namens wie gesproken wordt. Houd er rekening mee dat er beperkte inspreektijd is. Probeer dus als dit kan namens meerdere mensen in te spreken.

Het raadsvoorstel voor de verklaring van geen bedenkingen bij de vergunningsaanvraag voor windpark Brielse Maasdijk, is hier te lezen.