Gemeente schuift beslissing over vergunningsaanvraag Windpark Brielse Maasdijk verder op

Na eerder uitstel afgelopen voorjaar, heeft het college besloten om nog een maand extra tijd te nemen voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor Windpark Brielse Maasdijk. Het college wacht nog op advies over informatie die door HVC Landwind is aangeleverd.

Het college hecht veel waarde aan een zorgvuldige beslissing over de aanvraag voor het Windpark. Daarom willen burgemeester en wethouders genoeg tijd nemen om ook de laatste informatie die nodig is voor de vergunning, goed te kunnen beoordelen.

Het uitstel van een maand betekent dat de raad in november de ontwerpverklaring van geen bedenkingen behandelt. Die verklaring heeft het college nodig voordat ze kan beslissen of ze de omgevingsvergunning voor het windpark afgeeft.

De raad geeft met zo’n verklaring aan of de vergunningsaanvraag voor het windpark voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en het normenkader. Het gaat hierbij om een zogeheten ontwerpverklaring. Dat wil zeggen dat het een voorlopige beslissing is.

Planning

Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Komt er geen verklaring, dan is dat een ontwerp-weigeringsbesluit. Iedereen die dat wil, heeft daarna zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Deze vinden voor het einde van dit jaar plaats.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Tijdlijn vergunningsprocedure Windpark Brielse Maasdijk
(onder voorbehoud van wijzigingen)

  • September 2023: Collegevergadering over ontwerpverklaring van geen bedenkingen inclusief normenkader.
  • Oktober 2023: Commissie leefomgeving over ontwerpverklaring van geen bedenkingen inclusief normenkader.
  • November 2023: Raadsbehandeling over ontwerpverklaring van geen bedenkingen inclusief normenkader.
  • December 2023: inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden
  • Tweede kwartaal 2024: Gemeenteraadsbesluit definitieve verklaring van geen bedenkingen.
  • Tweede kwartaal 2024: Collegebesluit op definitieve vergunningaanvraag

Kijk voor meer informatie over het windpark Brielse Maasdijk op windbrielsemaasdijk.nl.