Gronddepot in Park Vogelenzang voor Masterplan Park Vogelenzang

Sinds 2022 werken we via een ruim opgezet participatietraject aan het toekomstbestendig maken van Park Vogelenzang. We willen en moeten er mee aan de slag. We zien dat in park Vogelenzang de bodem daalt. Ook is er sprake van een zeer hoog grondwaterpeil. Daardoor groeien veel bomen en struiken niet goed en sterven ze af. Door delen van het park op te hogen wordt het park droger en kunnen we verschillende nieuwe boom- en struiksoorten terugplanten. Dit is goed voor de biodiversiteit en variatie in het bos. Dat maakt het park toekomstbestendig. Voor het ophogen van het park is zo’n 45.000 kubieke meter grond nodig. Binnenkort komt er bijna 15.000 kubieke meter grond van een bouwproject in de gemeente beschikbaar. Omdat we graag circulair willen werken is dit een buitenkans. Deze grond bewaren we in een nog te maken gronddepot in het park tot we het kunnen hergebruiken binnen het park. Denkt en kijkt u mee met ons over de beste locatie van het gronddepot hiervoor in het park?

Wat is een gronddepot?

Een gronddepot is een locatie waar grond wordt opgeslagen tot het kan worden hergebruikt. We willen slim gebruik maken van geschikte vrijkomende grond uit andere bouw- en reconstructieprojecten binnen de gemeente. Omdat het gaat om specifieke grond (klasse landbouw/natuur) en deze grond in verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten beschikbaar komt, zal er een gronddepot in het park nodig zijn om een voorraad op te bouwen. Dit gronddepot is in Park Vogelenzang meerdere jaren nodig en wordt zo’n 3 meter hoog. We sluiten het af met een hek en, waar mogelijk, een grondwal of tijdelijke beplanting. Vanaf deze locatie(s) kan met klein materieel de grond in de percelen worden gereden op het moment dat er voldoende grond beschikbaar is om te verwerken en het past binnen de planning en omstandigheden in het park. Denk daarbij aan het werken buiten broedseizoen en natte periodes. Dit vereist een zorgvuldige planning en inrichting, waarbij we nauw samenwerken met de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Onderzoek en noodzaak voor ophoging

In 2023 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder een bodemonderzoek. Hieruit blijkt dat het park veel natter is dan we van tevoren al dachten. Ook daalt de bodem van het park sterk. De afgelopen 30 jaar is het ruim 50 centimeter gezakt. Veel soorten bomen kunnen daardoor niet goed groeien. Daardoor sterven de bomen sneller af en kunnen ze omvallen of er breken takken af. Als we niets doen verdwijnt op termijn het parkbos en komt er gras en riet voor in de plaats. De biodiversiteit neemt sterk af. Dit zien we op meerdere plekken in het park al gebeuren.

Om deze problemen aan te pakken en veiligheidsrisico’s te verminderen, is het essentieel om delen van het park op te hogen. Hierbij staat circulair werken en duurzaamheid centraal.

Locaties in het park

Voor de locatie van het gronddepot zijn er een aantal eisen. Zo moet het dicht bij de doorgaande weg liggen zodat grote vrachtauto’s of ander zwaar materieel niet het park in hoeven. Verder mag het geen route zijn die door woonwijken loopt om mogelijke overlast te voorkomen. De locatie moet groot genoeg zijn om zo’n 15.000 kubieke meter grond op te slaan en is het fijn als het al een open vlakte is. Dan hoeven we geen of weinig bos en struiken te verwijderen. Ook is het belangrijk dat we rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Afhankelijk van de aanvoer van grond en verwerkingssnelheid kan een tweede depot nodig zijn. De locaties die hieraan voldoen zijn:

Locatie 1: hoek Baljuwlaan/Hoornbaan rechts
Grootte ca. 5.000 m2
Hoeveelheid berging: ca. 9.400 m3 bij hoogte 2 m, ca. 13.500 m3 bij hoogte 3 m.

 • Voordelen: goed bereikbaar voor vrachtwagens. Deze locatie moet ook opgehoogd worden dus dat is meteen gebeurd. De randen van de locatie zorgen voor afscherming van het gronddepot.
 • Nadelen: het is geen mooi zicht vanaf de Baljuwlaan (aan de randen laten we daarom veel bomen staan). De draaicirkel voor vrachtwagens vanaf de Baljuwlaan is krap en dat kan voor gevaarlijke situaties voor auto’s en fietsers zorgen. Er moeten bomen worden verwijderd. Omdat het 2 percelen zijn moet de tussenliggende sloot worden gedempt.

  Locatie 2: voormalige NAM-locatie
  Grootte ca. 5.000 m2
  Hoeveelheid berging: ca. 9.400 m3 bij hoogte 2 m, ca. 13.500 m3 bij hoogte 3 m.

  • Voordelen: goed bereikbaar voor vrachtwagens omdat er al een toegangshek en toegangspad ligt. Het ligt wat minder in het zicht vanaf Baljuwlaan. Het perceel is aan twee kanten afgeschermd door begroeiing. Er moeten bomen gekapt worden maar veel minder dan bij de andere locaties. Door de sloot tussen het naastgelegen kindervakantiespelen locatie kunnen kinderen niet gemakkelijk op het terrein komen.
  • Nadelen: vanaf het pad bij de kindervakantiespelen locatie is het depot goed te zien. Dit kunnen we met een tijdelijke grondwal oplossen. Deze wal zaaien we in met een bloemrijk kruidenmengsel. Er staat een zendmast aan de rand van het perceel. We moeten overleggen met de eigenaar van de mast en onderzoek doen naar eventuele aanwezige kabels.

  Locatie 3: Hoek Baljuwlaan/Hoornbaan links
  Grootte ca. 3.500 m2
  Hoeveelheid berging: ca. 7.000 m3 bij hoogte 2 m, ca. 9.300 m3 bij hoogte 3 m.

  • Voordelen: goed bereikbaar voor vrachtwagens. Er hoeven geen bomen gekapt te worden.
  • Nadelen: het is geen mooi zicht vanaf de Baljuwlaan (met tijdelijke beplanting kunnen we locatie minder zichtbaar maken). Locatie is klein. Kans dat de bodem zakt waardoor er grond ‘verdwijnt’.

  We hebben gekeken of er andere locaties geschikt waren in het park, maar wij zijn van mening dat dit niet het geval is. Er zijn geen andere locaties in de buurt van het park bekend waar we tijdelijk grond kunnen storten. De huidige locatie aan de Maaswijkweg is niet beschikbaar. Mogelijk heeft u echter nog andere inzichten. Daarom vragen wij aan u om met ons mee te kijken en ook de voorgestelde locaties te beoordelen.

  Als beste optie voor realisatie van een gronddepot denken wij nu aan locatie 2 en bij veel grondaanvoer ook locatie 1.

  Kaart met de drie locaties

  Inloopmiddag en -avond op 15 mei

  Op woensdag 15 mei 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Nissewaard. Tussen 16.00 – 19.00 uur zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om de locaties aan u toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op deze bijeenkomst mag u uw mening geven en suggesties doen, deze kunt u noteren op een ter plaatse aanwezig reactieformulier. Omdat we graag alle inwoners van Nissewaard de mogelijkheid willen geven om te participeren is het ook mogelijk om voor 24 mei uw schriftelijke reactie op de drie locaties voor gronddepot te sturen naar parkvogelenzang@nissewaard.nl. Uw input is voor ons belangrijk bij het maken van de juiste keuzes voor een gronddepot.

  Wat gaat er de aankomende tijd gebeuren?

  Het Masterplan Park Vogelenzang is in de zomer van 2024 klaar. U kunt dan alle documenten digitaal en fysiek bekijken. Het is vanaf dat moment mogelijk om, gedurende een periode van 6 weken, hierop te reageren. Uw inbreng wordt gebruikt om hier een definitief document van te maken. We houden u in de omgevingsapp ‘Park Vogelenzang’ en op de website van gemeente Nissewaard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.