Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente ondertekenen prestatieafspraken 2021 en verder

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben maandag 7 december de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de nieuwe woonvisie 2020-2030 ‘Nissewaard, een plek voor iedereen!’, die in september in de gemeenteraad werd vastgesteld. In de prestatieafspraken hebben de verschillende partijen vastgelegd welke bijdrage zij het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. De ondertekening vond dit jaar, vanwege Corona, digitaal plaats.

Maar liefst negen partijen – woningcorporaties: De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties: Huurdersvereniging LvP, Huurdersvereniging Bernisse, Stichting Huurdersraad Spijkenisse en De Samenwerking en gemeente Nissewaard – hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn, net als in eerdere jaren, afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid.

Bij de totstandkoming van onze nieuwe gemeentelijke woonvisie zijn de woningcorporaties en huurdersorganisaties al nauw betrokken geweest. Het leek ons allemaal dan ook een passend moment om ook de vorm en inhoud van de prestatieafspraken anders in te steken: meer gefocust en meer gebaseerd op onze gezamenlijke ambities. Ik ben blij dat we dit proces wederom goed met elkaar doorlopen hebben, want ik weet dat het niet in elke gemeente zo soepel verloopt als in Nissewaard. Mijn complimenten daarvoor aan alle betrokkenen, maar met name aan de bestuursleden van de huurdersorganisaties, die dit op vrijwillige basis doen.
Wethouder Jan-Willem Mijnans

Voldoende betaalbare sociale woningen

Gemeente en corporaties hebben afspraken gemaakt over het op peil houden van de sociale woningvoorraad in Nissewaard en deze tegelijkertijd evenwichtiger over de gemeente te spreiden. Ook in meerdere nieuwbouwplannen komt sociale woningbouw terug en dat geeft de corporaties de ruimte om op andere plekken na te denken over herstructurering. Op het gebied van betaalbaarheid volgen de corporaties het Sociaal Huurakkoord, dat door de huurdersbelangenbehartiger Woonbond en woningcorporatiekoepel Aedes is gesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat de huren gemiddeld niet meer stijgen dan het inflatiepercentage.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Het sociaal domein is het meest uitgebreide thema uit de prestatieafspraken. De partijen willen, samen met de zorgsector, zorgen voor meer passende woningen voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij hoort ook dat de maatschappelijke opvang en de doorstroming uit beschermd wonen beter op gang komt. Daarnaast is er aandacht voor gezinnen met financiële problemen. Corporaties en gemeente doen veel aan preventie en het terugdringen van deze problematiek. Binnen Thuis in de Wijk focussen de partijen op het realiseren van een centraal toegangspunt voor iedereen die zorg- of andere hulpvragen heeft.

Leefbaarheid

Alle partijen achten het belang van leefbare wijken en dorpen groot. Vanuit ieders verantwoordelijkheid wordt getracht om de openbare ruimte en de ruimte direct om de woning op een goed niveau te houden. Daaraan gekoppeld investeren gemeente en corporaties ook in de sociale veiligheid, door o.a. het aanpakken van woonoverlast en door buurtbemiddeling en buurtpreventie in te zetten.

Duurzaamheid

Meer dan voorgaande jaren zijn er in deze prestatieafspraken gezamenlijke afspraken gemaakt over energiebesparing en circulariteit. De partijen zetten in op kennisdeling en gezamenlijke communicatie, maar ook op concrete pilots op bijvoorbeeld het gebied van klimaatadaptatie. Het gaat dan om hoe de partijen woningen en openbare ruimte moeten aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering, zoals temperatuurstijging, droogte, meer extreme neerslag en wateroverlast.

Een voorbeeld is de afspraak over een maximaal bestratingspercentage van ‘corporatie-tuinen’. De gemeente tracht duurzaamheid zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen van particuliere woningeigenaren.