Nieuwe school voor Elementen en Schenkel

Gemeente Nissewaard krijgt er, als het aan het college ligt, een nieuw schoolgebouw bij voor kinderen uit de wijken Elementen en Schenkel. De nieuwe basisschool heeft 28 lokalen, ruimte voor een kinderdagverblijf en een gymzaal.  Aan de Oude Maas ter hoogte van de ingang van de metrotunnel is ruimte gevonden die geschikt is als bouwlocatie.

Waterkering

Het kostte tijd om een geschikte plek voor het gebouw te vinden, omdat de beoogde locatie op een dijk ligt. Daarom hebben wethouder Wouter Struijk en wethouder Igor Bal twee heemraden van het waterschap Hollandse Delta uitgenodigd om hen te overtuigen van de nut en noodzaak van de school: “Het is al langer bekend dat we graag een schoolgebouw voor de Elementen en Schenkel willen bouwen. Voor deze locatie moesten we wel in gesprek gaan met het waterschap. Ik ben dan ook erg tevreden dat we in goed en constructief overleg tot de conclusie zijn gekomen, dat bouwen op deze plek mogelijk is. Dat is goed nieuws voor de ouders en kinderen in de Elementen en Schenkel.” Door de bouw van nieuwe woningen wordt een stevige groei verwacht van leerlingen in de wijk Elementen.

Aantal leerlingen

Een groot deel van de huidige leerlingen uit de wijk Elementen krijgt onderwijs in de scholen van de wijk Schenkel, obs De Piramide en cbs Hoeksteen. Het nieuwe schoolgebouw zal straks alle leerlingen huisvesten uit de wijken Elementen en Schenkel. Wethouder Struijk ziet er geen probleem in om de 28 lokalen te vullen: “Er worden veel nieuwe huizen gebouwd in de wijk Elementen en wijk De Haven. Hoewel we weten dat bij de eventuele start het gebouw nog niet vol is, heb ik er het volste vertrouwen in dat we daar binnen vijf jaar wel aan kunnen voldoen.” Het aantal leerlingen uit de wijk Elementen bereikt zijn hoogtepunt rond 2030.

Samenwerking

De schoolbesturen van het openbaar en protestants-christelijk onderwijs, respectievelijk Prokind en VCPO gaan er samen voor om het nieuwe schoolgebouw voor elkaar te krijgen. Prokind heeft voor de nieuwe school een prognoseonderzoek laten uitvoeren naar het aantal kinderen. Voordeel van het onderzoek is dat hiermee extra geld vanuit het rijk beschikbaar komt, bij het opzetten van deze school. Het geld is vooral bedoeld organisatorische kosten te dekken.

Brede school

Kinderen uit met name de wijken Elementen en Schenkel gaan gebruik maken van de nieuwe school. Het nieuwe gebouw in de Elementen wordt een brede school, inclusief kinderopvang en buitenschoolse opvang en wellicht meer maatschappelijke voorzieningen. De 28 lokalen zullen bemenst worden door onderwijspersoneel van  zowel de schoolbesturen Prokind en VCPO. Wethouder Struijk nogmaals: “Nu we een locatie hebben, kunnen we eindelijk beginnen met de voorbereidingen, om als alles meezit in het schooljaar 2023-2024 kinderen in het nieuwe gebouw onderwijs te kunnen geven.” Om het groeiende aantal leerlingen van de scholen de Piramide en de Hoeksteen te kunnen huisvesten wordt er ook een tijdelijke school gebouwd. De tijdelijke huisvesting van die lokalen functioneert als overlooplocatie tot de nieuwe school klaar.