Nissewaard ontvangt diverse subsidies van het Rijk

De gemeente Nissewaard heeft de afgelopen maand opnieuw aanzienlijke subsidies vanuit de Rijksoverheid ontvangen. Door projecten en initiatieven slim met elkaar te combineren, kan de gemeente de gelden optimaal benutten en wordt de kans groter dat zij daarvoor een subsidie ontvangt. Daarbij is nauwe samenwerking met bijv. bewoners, woningcorporaties en andere partners cruciaal. De toekenning van deze subsidies is het gevolg van een grotere inzet op het binnenhalen van externe financiering voor projecten in de gemeente.

Woningbouw
Zo heeft de gemeente € 3.150.711 van het ministerie van BZK toegezegd gekregen om kansrijke projecten voor woningbouw snel te realiseren. Die projecten dreigden vanwege de gestegen rente en hoge bouwkosten vertraging op te lopen. De projecten zijn o.a. de bouw van de eerste twee torens aan het Waterfront in de wijk De Elementen, de transformatie van het leegstaande Saturnpand in het stadscentrum en de bouw van 12 appartementen aan de Ouverturelaan in de wijk Vogelenzang. Dankzij deze subsidie kunnen versneld ruim 300 woningen worden gerealiseerd, waarvan 227 in de categorie betaalbare woningen vallen. Het gaat dan om woningen tot maximaal middenhuur (€ 1.100 per maand) of een koopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie (€ 461.100 in 2024).

Winkelgebied
Ook heeft de gemeente een bijdrage van € 544.120 vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van EZK ontvangen, om een doorsteek te kunnen realiseren vanuit winkelcentrum De Kopspijker naar het Havenplein. Hiermee wordt de kans vergroot dat het ‘rondje dorp’ weer in ere wordt hersteld en de structuur van het winkelgebied in het centrum wordt verbeterd. Eerder ontving Nissewaard uit hetzelfde potje € 1,2 miljoen voor de realisatie van de tussen het Uitplein en de Nieuwstraat.

Metro-busstation
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) draagt ruim € 10 miljoen bij aan de reconstructie van het busstation Spijkenisse Centrum en heeft de MRDH extra geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van het metrostation. De Rijksoverheid heeft Nissewaard een bijdrage van € 14,5 miljoen toegekend voor werkzaamheden rondom het metrobusstation en de ontwikkeling van het gebied Haven-Noord. Daarnaast worden bijdragen ontvangen voor reconstructies van wegen en openbare ruimte, het beter benutten van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en diverse andere ontwikkelingen.

Co-financiering
De subsidies helpen de gemeente haar doelstellingen te realiseren. Subsidieaanvragen zijn echter niet vrijblijvend. Vaak vraagt de Rijksoverheid naast het subsidiebedrag een bijdrage van de gemeente zelf. Het college zet zich in om nieuwe initiatieven en projecten uit bestaande budgetten te financieren, maar dat lukt niet altijd. Over de gemeentelijke bijdrage in die gevallen moet de gemeenteraad beslissen. Het college doet de gemeenteraad daarvoor voorstellen.

Waardering
Een subsidiebijdrage kan een wezenlijk verschil betekenen en is daarom belangrijk. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een subsidie na een aanvraag ook wordt toegekend. Dit voor de Startbouwimpuls voor in totaal meer dan 800 projecten een aanvraag van in totaal € 850 miljoen ingediend, terwijl het Rijk maar € 300 miljoen beschikbaar had. Wethouder Financiën Martijn Hamerslag is blij met de financiële steun vanuit het Rijk: “We hebben heeft veel waardering voor de inzet van iedereen die, zowel in deze als in voorgaande collegeperiodes, eraan heeft bijgedragen, dat we aanzienlijke subsidiebijdragen binnen hebben gehaald. Dat geldt zowel voor iedereen binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.”