Opvanglocatie asielzoekers in Nissewaard

Het college van wethouders en burgemeester heeft het voornemen om vanaf de zomer van 2024 circa 80 asielzoekers op te vangen op het parkeerterrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. De periode die nu is afgesproken is maximaal 3 jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang. 

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de opvanglocatie. Daarnaast vindt u op deze pagina antwoorden op veel gestelde vragen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De opvanglocatie

In Nissewaard kiezen we voor kleinschalige opvang waarbij we vooral kijken naar de optimalisatie van de huidige beschikbare plekken. Na uitvoerig onderzoek is gekozen voor een opvanglocatie op de parkeerplaats van het Spijkenisse Medisch Centrum. Een belangrijke reden dat de gemeente voor deze locatie kiest is omdat hier eerder tijdelijke opvang is geweest voor vluchtelingen en voor Oekraïners. De gemeente heeft daarom positieve ervaringen met deze locatie mede omdat er goede afspraken zijn gemaakt. Daarnaast bevindt de locatie zich in de buurt van het centrum waardoor voorzieningen dichtbij zijn en men beter kan integreren.

De opvanglocatie kan vergeleken worden qua omvang met de eerdere opvang voor Oekraïners waarbij wel wordt gekozen voor een betere uitstraling. Asielzoekers wonen en leven er zelfstandig. Bij de opvanglocatie krijgen de bewoners eet- en leefgeld en koken ze zelf. Het COA biedt op de locatie veel activiteiten en diverse programma’s waarin asielzoekers zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Nee. Deze opvang is ‘slechts’ een opvanglocatie. Ter Apel is een aanmeldcentrum. Naar een aanmeldcentrum gaan asielzoekers als zij net Nederland binnen komen voor de eerste opvang en het opstarten van de asielprocedure. Wanneer asielzoekers bij de opvanglocatie komen is voor sommigen van hen de asielprocedure al goedgekeurd. Sommigen doorlopen de procedure nog.

De komende maanden worden op het parkeerterrein van het Spijkenisse Medisch Centrum enkele woonblokken gerealiseerd. Vervolgens komen de bewoners gefaseerd naar de locatie. De verwachting is dat de eerste bewoners voor de zomervakantie zullen arriveren.

Maximaal 3 jaar.

Er zullen maximaal 80 personen worden opgevangen op de nieuwe locatie.

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten. Er zullen zowel alleenstaande volwassenen, als kinderen en gezinnen worden opgevangen op de locatie. Het COA maakt een evenwichtige samenstelling van bewoners. Op de locatie worden geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) opgevangen. Dit zijn jongeren die alleen of samen met andere kinderen naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen.

Dat is moeilijk te voorspellen, want het is afhankelijk van verschillende factoren. In een tijdelijke opvanglocatie verblijven meestal mensen die aan het begin staan van hun asielprocedure. De duur van hun verblijf is afhankelijk van wanneer ze aan de beurt zijn voor een volgende stap in de procedure en van mogelijkheden tot doorstroom naar reguliere opvanglocaties.

We kunnen ons voorstellen dat u meeleeft met deze mensen en hen misschien wilt helpen of begeleiden. Kijk hiervoor op de website van het COA.

Klankbordgroep

Al vóór de opening van de opvanglocatie, wordt er, als daar behoefte aan is, een klankbordgoep ingesteld. Dit is een overleg met de locatiemanager van de opvanglocatie, de wijkagent, medewerkers van de gemeente én vertegenwoordigers vanuit de buurt. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het COA tijdens de informatiebijeenkomst. In dit overleg wordt onder meer opgehaald wat er leeft zodat daar tijdig op ingespeeld kan worden. Daarnaast kunnen incidenten en eventuele klachten tijdens dit overleg besproken worden.

Dat verschilt per gemeente. Samen met alle leden van het overleg wordt besproken hoe vaak zij bijeen zullen komen.

De klankbordgroep is open voor enkele vertegenwoordigers vanuit de buurt.

Opvang in de regio

Nee, in regionaal verband zijn er diverse gemeenten die opvang verzorgen.

Buiten de bestaande opvanglocaties wordt op dit moment niet gekeken naar andere locaties voor de opvang van asielzoekers.

Controle en beveiliging

Er is doorlopend contact en afstemming met het COA, het SMC, de omliggende instellingen en de gemeente. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving. Het COA begeleidt de asielzoekers, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Het COA werkt hiervoor samen met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. Elke opvanglocatie van het COA heeft ook een locatiebeheerder. De locatiebeheerder is het eerste aanspreekpunt voor omliggende organisaties en omwonenden. Deze kan vervolgens afstemmen met de gemeente.

De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Dit verloopt volgens de normale werkwijze en in samenwerking met de politie.

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Wel moeten zij zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte en privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Het COA heeft daarbij huisregels voor de opvanglocatie. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal.

De asielzoekers krijgen verder begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden ook betaald werken.

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen daarnaast een medische intake.

Algemene informatie over de opvang van asielzoekers in Nederland

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Kijk voor meer informatie op coa.nl.

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen. Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen is als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, onder andere hierdoor heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig, zoals de tijdelijke noodopvang.

Nee. De gemeente krijgt jaarlijks een taakstelling van de Rijksoverheid om statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die verblijfsstatus hebben gekregen in Nederland en daarmee dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere inwoner van Nederland. Alleen statushouders die de gemeente krijgt toegewezen komen in aanmerking voor een huurwoning en dat aantal wordt jaarlijks vastgesteld. Iedere gemeente in Nederland heeft zo’n taakstelling.