Overheid, onderwijs en ondernemers zetten volgende stap in samenwerking

Overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers gaan meer en beter met elkaar samenwerken om de regio Zuid-Hollandse Delta voor te bereiden op werkgelegenheidsvraagstukken in de toekomst. Dat was de conclusie van een webinar dan onlangs plaatsvond rond het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het webinar had sprekers uit de praktijk van het ondernemen, het onderwijs en de overheid uitgenodigd. Zij wisten de deelnemers op een inspirerende manier te verleiden, om met ideeën te komen en initiatieven te starten, om o.a. de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te overbruggen.

Kloof

Onder leiding van gesprekleider Cees Vingerling gingen de sprekers met elkaar en via de chat met de deelnemers in gesprek over de noodzaak om samen op te trekken, zodat de werkgelegenheid in de regio ook in de toekomst gewaarborgd blijft. De sprekers waren het met elkaar eens, dat er nog een te grote kloof bestaat tussen de vaardigheden en kennis van de mbo-leerlingen en de eisen die het bedrijfsleven aan de afgestudeerde studenten stelt. Dat men elkaar daarbij hard nodig heeft, werd steeds duidelijker.

Arbeidsklaar

Nel van ’t Hof, voorzitter van de Ondernemersvereniging Nissewaard, constateerde dat ondernemers op zoek zijn naar gemotiveerd personeel, naar arbeidskrachten die ook de wil hebben om te leren. Dat is nu nog te vaak niet het geval. Ondernemers vragen niet alleen jongeren die de theoretische kennis hebben voor een bepaald vak, maar ook dat zij klaar zijn voor het werken in echte ondernemingen. Daar zijn werknemersvaardigheden voor nodig die in het onderwijs onvoldoende  worden geleerd. De studenten zijn dan ook vaak onvoldoende ‘arbeidsklaar’.

Verbinding

Het onderwijs zou de partij bij uitstek zijn om daar invulling aan te geven. Daarom moet er een verbinding tot stand komen tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven om met elkaar te bezien, hoe die kloof tussen theorie en praktijk gedicht kan worden. Enerzijds wil het onderwijs inspelen op de vraag uit het bedrijfsleven door het onderwijs naar de werkvloer te brengen, het zogenoemde hybride leren. Anderzijds wil het bedrijfsleven graag een actieve rol in de vaststelling van het onderwijsaanbod, om studenten te kunnen opleiden voor de beroepen van de toekomst. Alle reden om de verbinding met elkaar te zoeken.

Leven lang leren

Verantwoordelijk bestuurder voor dit onderdeel van de Regio Deal is Wouter Struijk, wethouder in Nissewaard. Hij ziet voor de gemeenten een rol om de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en de overheid borgen. De stip op de horizon is wat hem betreft, dat er voor ieder beroep in de Zuid-Hollandse Delta straks een passend onderwijsaanbod is: “Hierbij beperken wij ons niet alleen tot leerlingen. We sluiten ons hierbij aan bij de drie pijlers van het principe van Leven Lang Ontwikkelen: van school naar werk (schoolverlaters), van werk naar werk (omscholing vanuit een werksituatie) en weer aan het werk (vanuit werkloosheid aan het werk).”

Volgende stap

Goed onderwijs is volgens Struijk een belangrijke factor dat voor binding kan zorgen in deze regio De Regio Deal kan daarbij helpen: “Wij gaan bestaande initiatieven versterken en kijken wat er nog ontbreekt, dat vullen wij aan om tot het toekomstbestendig aanbod te komen in de delta. Vanuit overheidsperspectief zou het een volgende stap zijn, als gemeenten de regie nemen, elkaar blijven motiveren en elkaar wijzen op het grote belang om te blijven samenwerken. Samen werken wij aan een toekomstbestendige Zuid-Hollandse Delta.”