Perspectiefnota 2025: Ondanks grote tekorten door Rijksbezuinigingen blijft Nissewaard investeren in de toekomst

De gemeente Nissewaard moet de komende jaren flink bezuinigen. Dit komt omdat de gemeente fors minder geld krijgt van het Rijk. Voor de gemeente Nissewaard betekent deze tegenvaller een tekort van 4 miljoen euro in 2025 oplopend naar 16 miljoen in 2028. Naast de Rijksbezuinigingen zorgen de toegenomen kosten voor de jeugdzorg al in 2025 voor een tekort. Daarom kan de gemeente niet anders dan vanaf 2025 bezuinigingen door te voeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad daarom bezuinigingsmaatregelen voorgesteld om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Het college wil wel blijven investeren in de toekomst.

We willen blijven werken aan een aantrekkelijke en vitale gemeente door voldoende woningen te bouwen en de voorzieningen op orde te houden.
Wethouder financiƫn Martijn Hamerslag

De raad heeft het college verzocht zich voor te bereiden op de bezuinigingen. De bezuinigingsvoorstellen zijn op 4 juni vastgesteld in het college. Op 19 juni gaat het college samen met de raad in gesprek over deze voorstellen, zodat de raad onderbouwd keuzes kan maken tijdens de raadsvergadering van 10 juli.

De investeringen in de toekomst blijven. Zo houden we bijvoorbeeld de investeringen op peil om te investeren in het herstraten van de jaren negentig wijken en de reconstructies van de eerste wijken uit de groeikernperiode. Door te werken aan deze vervangingsopgave blijven de onderhoudskosten op de lange termijn beperkt. Ook blijft het college inzetten op veiligheid op straat en wordt niet gekort op de budgetten voor nieuwe onderwijsvoorzieningen.

Nissewaard staat niet alleen voor deze opgave. Ruim 80% van de gemeenten krijgt hun begroting niet meerjarig sluitend. De VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten)-leden zet in onderhandelingen met het kabinet in op een goede balans tussen de gemeentelijke taken en de daarvoor beschikbare middelen.

Hieronder volgt een greep uit de bezuinigingsvoorstellen die het college doet aan de raad.

Om te komen tot voorstellen voor bezuinigingen is door het college naar alle onderdelen van de gemeentelijke begroting gekeken. Zo zullen in de eerste plaats grote bezuinigingen plaatsvinden in de eigen organisatie.

De grootste bezuiniging heeft betrekking op de jeugdzorg. De kosten voor de jeugdzorg stijgen extreem hard en de inkomsten vanuit het Rijk dalen hier het meest. Vanaf 2026 moet hier structureel 2,4 miljoen op bezuinigd worden. In 2025 is dat een bedrag van 540.000 euro. Het college gaat overigens niet minder geld uitgeven aan Jeugdzorg maar beperkt wel de extra kosten die de komende jaren op de gemeente af komen. Nissewaard is niet de enige gemeente waar dit speelt, maar is wel een gemeente met een kwetsbare groep jongeren, waardoor het bezuinigingsvraagstuk urgenter is dan in veel andere gemeenten.

Een andere bezuiniging is die op de WMO. Hier zijn voorstellen gedaan om de kosten omlaag te brengen door wijzigingen aan te brengen in indicaties en subsidies.

Het budget voor het onderhoud van het groen en het onderhoud van de verhardingen gaat omlaag. Ook de frequentie van het reinigen van civieltechnische werken, zoals bruggen, gaat omlaag.

Een andere pijnlijke maatregel die wordt voorgesteld is het verhogen van de lasten voor inwoners en bezoekers. Zoals de leges voor huwelijken en geregistreerd partnerschap, de aanvraag van een uittreksel uit de basisregistratie, de hondenbelasting, toeristenbelasting en de parkeertarieven in de parkeergarages van Spijkenisse. Dit laatste gaat overigens pas in 2027 in. De kwijtschelding van hondenbelasting voor de eerste hond verdwijnt. Omdat er nog geen sluitende begroting kan worden gepresenteerd kan het college geen toezeggingen doen dat de OZB in het najaar niet verhoogd zal moeten worden.

De bijdrage aan de collectieve ziektekostenverzekering die vergoed wordt aan mensen met een laag inkomen gaat veranderen. Daarnaast komt er een wijziging in de persoonlijke minimabudgetten. Dit zijn subsidies voor de preventie van armoede en schuldbemiddeling. Deze worden verlaagd, maar verdwijnen niet.

De ambities op het gebied van recreatie en toerisme zullen bijgesteld moeten worden naar het beheer van de recreatiegebieden.

De Rotterdampas voor mensen met een laag inkomen blijft bestaan, maar de vergoeding van retail en OV, gekoppeld aan de Rotterdampas vervalt per 2026.

Met ingang van 2027 vervalt het totale structurele budget vanuit het Rijk voor het programma Duurzaamheid. Zonder extra steun van het Rijk zal de gemeente de ambitie van de gemeente Nissewaard, om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn, bij moeten stellen.

Lees de perspectiefnota via de onderstaande link: