Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente Nissewaard aan Haagsebaan Vastgoed

De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om percelen grond gelegen ter plaatse van de kruising van de Groene Kruisweg en de J.A. Heijwegenlaan te Spijkenisse en het gebied eromheen (het “projectgebied”) te verkopen aan Haagsebaan Vastgoed B.V. (gevestigd aan Cornusbaan 55 2908 KB Capelle aan den IJssel) ten behoeve van de realisatie van een gebouw met circa 33 appartementen aan de zijde van de Baljuwlaan, een gebouw met circa 137 appartementen aan de zijde van de Hekelingseweg, circa 103 eengezinswoningen in het middengebied en circa 16.000 m2 bruto verhuurbaar oppervlak voor bedrijven gecombineerd met appartementen en eengezinswoningen ten noordoosten van de Hekelingsweg.

De gemeente Nissewaard geeft hiermee uitvoering aan de op 3 juni 2020 met Haagsebaan Vastgoed gesloten Samenwerkingsovereenkomst Heijwegenlaan / Groene Kruisweg.

Deze Samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen in het kader van het programma Nissewaard naar 2040, waarvan de uitgangspunten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard zijn vastgelegd in het Ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 en het Ontwikkelraamwerk Nissewaard naar 2040. De kruising van de Groene Kruisweg en de J.A. Heijwegenlaan te Spijkenisse vormt één van de ontwikkellocaties ter verwezenlijking van het Ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040.

Haagsebaan Vastgoed heeft aan de gemeente Nissewaard kenbaar gemaakt dat zij mogelijkheden zag om het projectgebied te (her)ontwikkelen tot een gemengd woon-werk programma, in nauwe samenhang met de realisatie van nieuwe huisvesting voor de scholen MY college en het Penta college Scala Rietvelden in opdracht van gemeente Nissewaard. De huidige huisvesting van MY college is in dusdanige staat dat op korte termijn vervangende huisvesting gerealiseerd dient te worden.

Na de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst heeft Haagsebaan Vastgoed in overleg met de gemeente een stedenbouwkundige visie op het projectgebied ontwikkeld. Op 5 juli 2021 heeft er een inloopbijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de gemeente en Haagsebaan Vastgoed de visie op het projectgebied toegelicht. Tot 2 augustus 2021 hadden belanghebbenden de mogelijkheid via het reactieformulier hun zienswijze in te dienen.

Een toelichting op de plannen van Haagsebaan Vastgoed is op 5 juli 2021 gepubliceerd op de website van de gemeente Nissewaard.

Op basis van de door Haagsebaan Vastgoed ontwikkelde stedenbouwkundige visie is in samenwerking tussen de gemeente en Haagsebaan Vastgoed een concept ontwerp bestemmingsplan opgesteld. De bestemmingsplannen voor de geïntegreerde ontwikkeling van scholen en woningen zullen naar verwachting medio februari 2022 ter visie worden gelegd.

De gemeente Nissewaard meent om de navolgende redenen dat Haagsebaan Vastgoed de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen:

  • Haagsebaan Vastgoed is de enige koper / ontwikkelaar die in staat is om de herontwikkeling van het projectgebied met inachtneming van de planning van de gemeente uit te voeren en op te leveren. Conform deze planning is de start van de uitvoering in het derde kwartaal van 2022 voorzien. Vanwege de slechte staat van huisvesting van MY College, is een snelle start van de uitvoering van de herontwikkeling maatschappelijk zeer gewenst.   

  • Haagsebaan Vastgoed heeft de planontwikkeling die benodigd is om de reconstructie van het projectgebied reeds uitgevoerd en heeft hiervan de intellectuele eigendom.

  • De gemeente Nissewaard geeft met het verkopen van de gronden in het projectgebied die bestemd zijn voor de realisatie van vastgoed uitvoering aan de in de Samenwerkingsovereenkomst Heijwegenlaan / Groene Kruisweg gemaakte afspraken.

De gemeente Nissewaard zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van gronden in het projectgebied aan Haagsebaan Vastgoed, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Programmamanager Nissewaard naar 2040, de heer Arthur de Vos (as.devos@nissewaard.nl).

Het voornemen van de verkoop van de grond is ook gepubliceerd in Gemeenteblad (gmb-2021-474338) op overheid.nl op overheid.nl.