Conceptverzoek

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, kunt u bij de gemeente nagaan of uw plan kans van slagen heeft. Hiervoor doet u het conceptverzoek via het Omgevingsloket. Met een conceptverzoek kunt u bij de gemeente een plan voorleggen. De gemeente bekijkt dan of voor uw plan een vergunning nodig is. Ook bekijkt de gemeente of uw plan wenselijk en haalbaar is. Het conceptverzoek is geen formele vergunningaanvraag, maar een stap daarvoor.

Voorkom verrassingen voor u en uw omgeving. Begin óók voor uw eenvoudige plan kosteloos met een conceptverzoek.

Of uw plan nu complex (ingewikkeld) of eenvoudig is: begin altijd met een conceptverzoek. Het conceptverzoek dient u in via het Omgevingsloket. Bij stap zeven in het aanvraagformulier van het Omgevingsloket kiest u voor 'verzoek indienen'.

De gemeente beoordeelt of uw plan ingewikkeld of eenvoudig is.

Voorbeelden van eenvoudige plannen zijn: het bouwen van een dakopbouw, het plaatsen van een schutting, het gebruiken van een winkelpand of het verbouwen van een woning. Eenvoudige plannen worden snel beoordeeld en gaan daarna door naar de formele aanvraag.

Voorbeelden van ingewikkelde plannen zijn: het realiseren van een huisartsenpraktijk, het bouwen van een woning op een weiland, het wijzigen van de functie van een perceel of bouwwerk of het vestigen van een bedrijf met een grote milieubelastende activiteit.

Na beoordeling van uw conceptverzoek laat de gemeente u weten welk proces gevolgd wordt: het proces van de snelle service of van het complex initiatief

Snelle service (eenvoudige plannen)

Eenvoudige plannen worden beoordeeld op 4 punten:

1. Vergunning- en of meldingsplicht.

Wij gaan na of voor uw plan een omgevingsvergunning en of een melding nodig is.

2. Toets omgevingsplan

Wij beoordelen of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan.

Als uw plan niet past binnen de regels van het omgevingsplan, dan gaan wij na of van die regels kan worden afgeweken. Let op: dit is niet altijd mogelijk.

3. Toets ruimtelijke kwaliteit

Wij gaan na of uw bouwplan voldoet aan de regels voor ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand en monumenten).

4. Bijzondere lokale omstandigheden

Voor de technische bouwactiviteit geven wij aan welke ‘bijzondere lokale omstandigheden’ er zijn.

Als voor de beoordeling van het conceptverzoek extra gegevens nodig zijn, dan vragen wij deze bij u op.

Wanneer uw plan ingewikkeld is, dan hoort u dit van ons persoonlijk. Wij passen namelijk maatwerk toe bij ingewikkelde plannen en vertellen wij u hoe het proces verder gaat. Ook verbinden wij een casemanager aan uw plan. De casemanager is uw enige aanspreekpunt en begeleidt u door het verdere proces heen.

De eerste stap daarna is de (interne) intaketafel.

Als uw plan ingewikkeld is, wordt hetbesprokenaan de intaketafel. Hier wordt beoordeeld of uw plan wenselijk is.Een toets op wenselijkheid is een algemene toets. Hierbij wordt bekeken of het plan past binnen de visies en beleid van de gemeente Nissewaard. Over de uitkomst wordt u geïnformeerd door de casemanager.

Als uw plan wenselijk is, volgt een startgesprek.

Er vindt een startgesprek plaats tussen u en de casemanager. In dit startgesprek wordt besproken wat nodig is voor de verdere procedure. Zijn bijvoorbeeld alle stukken compleet, zijn er misschien nog adviezen nodig, wat zou u aan participatie kunnen/moeten doen?

Ook worden de legeskosten voor het vervolgproces toegelicht. Als zowel de gemeente als de initiatiefnemer dit helder hebben, wordt de volgende stap in het proces voorbereid: de omgevingstafel.

Na het startgesprek volgt de omgevingstafel. De omgevingstafel is een open gesprek over uw plan met u, de gemeentelijke adviseurs en externe adviseurs. Denk hierbij aan adviseurs van het waterschap, de DCMR, de welstandscommissie, brandweer en de GGD.De bedoeling is namelijk om te bekijken of uw plan haalbaar is.

Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw plan mogelijk te maken. Het kan zijn dat uw plan aangepast moet worden. Het kan ook zijn dat rekening moet worden gehouden met het beleid van de Provincie Zuid-Holland. Soms zijn meerdere omgevingstafels nodig voor een plan. U kunt natuurlijk ook tijdens dit proces afzien van uw plan. De casemanager is ook in deze fase uw contactpersoon binnen de gemeente.

Wanneer het plan haalbaar blijkt, geeft de casemanager ‘groen licht’. Het conceptverzoek is dan afgerond. U kunt nu de echte vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Wanneer u het plan, dat u met de gemeente heeft besproken indient én dit plan aan alle eisen voldoet, is de kans groot dat een vergunning verleend wordt.

Omdat de eisen kunnen veranderen, is de uitkomst van het conceptverzoek beperkt houdbaar. Dat wil zeggen dat u, na het ‘groen licht’ niet langer dan zes maanden moet wachten met het indienen van een definitieve aanvraag.

Het behandelen van een conceptverzoek voor eenvoudige initiatieven (snelle service) is gratis.

U betaalt pas leges wanneer het een ingewikkeld plan op de omgevingstafel besproken wordt. In het startgesprek bespreekt de casemanager dit met u. De legeskosten bij een omgevingstafel voor een ingewikkeld plan zijn € 1.500,- en daarnaast zijn er kosten voor externe adviseurs. De leges voor het conceptverzoek worden in mindering gebracht op de leges van een definitieve vergunningaanvraag.

De regels voor leges staan in de legesverordening.