Conceptverzoek

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, kunt u gebruikmaken van het concept verzoek in het nieuwe omgevingsloket.

Met een concept verzoek kunt u bij de gemeente een plan voorleggen. We beoordelen dan of voor uw plan een vergunning nodig is. Ook beoordelen wij of uw plan wenselijk en haalbaar is. Het conceptverzoek is geen formele vergunningaanvraag, maar een stap daarvoor.

Voorkom verrassingen voor u en uw omgeving. Begin óók voor uw eenvoudige plan kosteloos met een concept verzoek.

Er is 1 manier om uw initiatief voor te bespreken voordat u uw aanvraag indient.Dat is via het ‘concept verzoek’ in het nieuwe omgevingsloket. Dit kunt u kiezen bij stap7 van de aanvraag'Verzoeken indienen'.

De gemeente beoordeeld of uw plan complex of eenvoudig is. Voorbeelden van eenvoudige plannen zijn; het bouwen van een dakopbouw, het plaatsen van een schutting, het gebruiken van een winkelpand, het verbouwen van een woning. Eenvoudige plannen worden snel beoordeeld en gaan daarna door naar de formele aanvraag.

Een van de voorwaarden voor een complex plan is een strijdigheid met het omgevingsplan. Voorbeelden van een complexe plannen zijn; het realiseren van een huisartsenpraktijk, het bouwen van een woning op een weiland, het wijzigen van een functie van een perceel of bouwwerk, het vestigen van een bedrijf met een grote milieu belastende activiteit.

U ontvang bericht van ons als het concept verzoek een complex plan betreft.

Eenvoudige plannen worden beoordeeld op 4 punten:

  • Vergunning- en of meldingsplicht.

Is voor het plan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig?

Is een bouwtechnische omgevingsvergunning of bouwtechnische melding nodig?

Toets omgevingsplan

Welke regels uit het omgevingsplan zijn van toepassing?

Past het plan in de regel van het omgevingsplan?

Toets ruimtelijke kwaliteit

Voldoet het plan een regels voor ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand)?

Bijzondere lokale omstandigheden

Zijn er ‘bijzondere lokale omstandigheden’ waar de kwaliteitsborger rekening mee moet houden?

Als voor de beoordeling van het concept verzoek nadere gegevens nodig zijn, dan zullen wij daarom vragen.

Direct na de beoordeling met uitkomst ‘complex verzoek’ ontvangt u bericht.

De eerste stap daarna is de (interne) intake tafel.

Als het een complex initiatief is wordtuw planbesprokenbij de intaketafel. Hier wordt het initiatief op hoofdlijnen beoordeeld op wenselijkheid.De belangrijkstehierbijvraag is: past het planbinnenonze ambities (deOmgevingsvisie)endraagt het plan bij aan de strategische doelen van de gemeente Nissewaard? Over de uitkomst wordt u geïnformeerd door de casemanager.

Als het initiatief wenselijk is en prioriteit heeft gekregen, wordt de behandeling van het plan voortgezet met het start gesprek.

Er vindt vervolgens een startgesprek plaats tussen u en de casemanager of projectleider. In dit startgesprek bespreekt u het verzoek en welke inzet nodig is voor behandeling aan de Omgevingstafel. Kan de initiatiefnemer alvast participeren, zijn alle stukken volledig, welke adviezen zijn nodig. Ook worden de leges kosten voor de omgevingstafel toegelicht. Als zowel de gemeente en de initiatiefnemer dit helder hebben, wordt de omgevingstafel voorbereid.

Na het startgesprek wordt de omgevingstafel ingepland. Bij een Omgevingstafel gaat u in gesprek met alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente, zoals het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstandscommissie, de veiligheidsregio en de GGD.Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen van inwoners en/of ondernemers die in de directe omgeving van uw initiatief wonen of werken.

Er zijn in principe drie opvolgende omgevingstafels, namelijk; de verkennende, de verdiepende en de afrondende omgevingstafel. Dit betekent dat uw verzoek gaandeweg het proces aangepast kan worden. De casemanager begeleidt u en uw verzoek in de voorbereiding voor de omgevingstafel.

Na de omgevingstafel heeft u meer zicht op de haalbaarheid van uw verzoek.

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel dient u de definitieve vergunningaanvraag in. Daarna wordt uw aanvraag formeel beoordeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. De formele besluitvorming vindt plaats nadat de aanvraag is ingediend. Als u het initiatief indient zoals besproken en akkoord bevonden op de Omgevingstafel, is de kans uiteraard groot dat de besluitvorming positief zal zijn.

Iedereen die een vergunning aanvraagt, moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of - en hoe - hij of zij debuurt heeft betrokken bij zijnof haar plannen. Bij complexe plannen zet de gemeente vaak de Omgevingstafel in om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunningaanvrager.

Als u wel aan participatie heeft gedaan, wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht. Zij kan deze belangen dan meenemen in het uiteindelijke besluit om de vergunning te verlenen.Als unietaan participatie heeft gedaan, kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om alsnog de directe omgeving te informeren en/of belangen op te halen over uw plannen.

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren; óók over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente, met name als u een (ruimtelijk) plan heeft dat impact heeft op de omgeving.

Meer over participatie vindt u hier