Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De ‘Omgevingswet’ en de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) zijn tegelijk in werking getreden op 1 januari 2024. Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de manier waarop u toestemming krijgt als uw wilt bouwen. Het is daarom belangrijk dat u het bouwplan goed voorbereid.

Om ervoor te zorgen dat u voor uw bouw-/verbouwplannen de juiste toestemmingen bij de gemeente vraagt adviseren wij onderstaande door te lezen.

Met de Omgevingswet wordt het bouwen van een bouwwerk gescheiden in een technisch en ruimtelijk deel. Dat levert 2 activiteiten op:

 • de technische bouwactiviteit en
 • de omgevingsplanactiviteit bouwwerken.

Deze scheiding noemen we 'de knip'. Vroeger zaten deze twee onderdelen in één bouwvergunning.

Technische bouwactiviteit

Detechnische bouwactiviteitgaat over de regels voor de technische bouwkwaliteit. Deze regels staan in hetBesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).Bijvoorbeeld de constructieve veiligheid van een bouwwerk.

Het Rijk heeft aangegeven wanneer voor een technische bouwactiviteit óf;

 • een omgevingsvergunning, óf;
 • een bouwmelding, óf;
 • geen van beide nodig is.

Voor de bouwmelding is de zogenaamde gevolgklasse belangrijk. Voor nieuwbouw in gevolgklasse 1 is een melding nodig. Voor verbouwingen van bestaande bouwwerken in gevolgklasse 1 is nog steeds een vergunning nodig.

Onder gevolgklasse 1 vallen de volgende type bouwwerken. Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, schuur of kantoor aan huis).

 • Woonboten, inclusief nevenfuncties.
 • Vakantiewoningen.
 • Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen (bouwwerk met een industriefunctie)
 • Bovengrondse infrastructurele werken voor langzaam verkeer tot maximaal 20 meter lang zoals kleine fiets- en voetgangersbruggen.
 • Overige bovengrondse bouwwerken die geen gebouw zijn, tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, et cetera). Waterkerende constructies vallen er niet onder (zoals stuwen en sluizen).

LET OP: er zijn hierop uitzonderingen van kracht. Dit staat nauwkeurig beschreven in artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voor kleine bouwwerken zoals een schutting of berging is geen technische omgevingsvergunning of bouwmelding nodig. Wel kan voor kleine bouwwerken een andere (ruimtelijke) omgevingsvergunning nog nodig zijn.

Voor verbouw en grote bouwwerken is voor de technische bouwactiviteit een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen

De toets van het bouwen van een bouwwerk voor het ruimtelijk bouwen, in stand houden en gebruiken van een bouwwerk aan het omgevingsplan noemen we een omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk.

Voorbeelden zijn de bouwhoogte, de goothoogte en het bebouwingspercentage. Maar ook regels over het uiterlijk van een bouwwerk (ruimtelijke kwaliteit) en de functietoedeling in het omgevingsplan.

De ruimtelijke regels voor het bouwen van bouwwerken staan in het omgevingsplan. Het Rijk wijst in artikel 2.2.9 van het Bbl vergunningvrije gevallen aan voor bouwwerken.

De regels voor het beoordelen of een toestemming nodig is, te lezen op de website https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/geconsolideerde-teksten-omgevingswet/ gecombineerd met de regels in het omgevingsplan van de gemeente Nissewaard. Het Omgevingsplan van de gemeente Nissewaard is te raadplegen via regelsop de kaart op de website www.omgevingswet.overheid.nl.

Voor de technische bouwmelding zijn een aantal stappen nodig. Per stap is hieronder uitgelegd wat nodig is. deze stappen beginnen bij de voorbereiding van het bouwplan en gaan door tot aan de ingebruikname. Deze zeven stappen doorloopt u met de gemeente, aannemer en kwaliteitsborger.

Stap 1

Melding en of vergunning nodig?

Ga na welke vergunning en of melding nodig is voor uw bouwplan. U kunt dit nagaan met de vergunningcheck op het omgevingsloket. Ook kunt u met een conceptverzoek bij ons nagaan wat voor uw concrete bouwplan nodig is. Meer over het concept verzoek op de vind u hier .

Met een omgevingsvergunning voor een ‘ruimtelijke bouw activiteit’ kunt u beginnen. Deze omgevingsvergunning gaat bijvoorbeeld over de bouwhoogte, de functies en het uiterlijk. Daarna volgt de ‘technische bouwmelding’. Deze bouwmelding gaat over de bouwtechnische onderwerpen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zoals de constructie en de energiezuinigheid van het bouwwerk.

Voor kleine bouwwerken kan het zijn dat geen technische bouwmelding nodig is. Zoals bij een schutting, of een vlonder. Voor verbouw en grotere bouwwerken is geen bouwmelding mogelijk. Dan is een technische omgevingsvergunning nodig.

Stap 2

Kwaliteitsborger inschakelen

Wanneer uw bouwplan (nieuwbouw) onder gevolgklasse 1 valt dan doet u een bouwmelding bij de gemeente.

De (technische)controle wordt gedaan door een kwaliteitsborger. Deze onafhankelijke controleur checkt niet alleen uw plannen, maar zorgt er ook op de bouwplaats voor dat alles gaat volgens de bouwtechnische regels.

De kwaliteitsborger is onafhankelijk en wordt door de opdrachtgever van het bouwwerk ingeschakeld.

Met uw kwaliteitsborger en aannemer bereid u de bouwmelding voor. De bijzondere lokale omstandigheden kunt u vinden op de website van de gemeente. Ook kunt u deze bijzondere lokale omstandigheden voor een specifieke locatie opvragen met een concept verzoek. Denk ook na over de omgevingsveiligheid en de communicatie met de omgeving van het bouwplan.

Alleen gecertificeerde kwaliteitsborgers zijn toegelaten. Op de website https://register.tlokb.nl/kb/ kunt u zien welke kwaliteitsborgers toegelaten zijn.

Tip

Helaas komt het nog wel eens voor dat bepaalde zaken niet of verkeerd worden opgeleverd. Dit kost de kwaliteitsborger extra werk. Het is slim om in de overeenkomst op te nemen dat de partij die dit extra werk veroorzaakt, ook de extra kosten van de kwaliteitsborger betaalt.

Stap 3

Bouwmelding

Na de voorbereiding doet u de bouwmelding in via het DSO. Het is belangrijk dat deze melding op tijd en volledig is. De bouwmelding moet minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen gedaan zijn.

Bij deze melding voegt u de gegevens van de kwaliteitsborger en bijlagen. De bijlagen zijn minimaal, het borgingsplan, de risico beoordeling en de gegevens over het gekozen instrument. Ook wordt bij een bouwmelding gegevens over de omgevingsveiligheid meegezonden.

In artikel 2.19 en artikel 7.5c van het besluit bouwwerken leefomgeving staat nauwkeurig van bij de bouw melding nodig is.

De gemeente Nissewaard stuurt u binnen 4 weken een bericht over de beoordeling van de bouwmelding.

Als de melding niet volledig is, dan kunnen wij de melding niet accepteren. U kunt dan voor uw bouwplan een nieuwe volledige melding doen in het DSO. Houdt hier rekening mee in uw planning.

Alleen met een, door de gemeente, geaccepteerde bouwmelding is het toegestaan om te bouwen.

Een bouwmelding is 1 jaar geldig.

Stap 4

Start bouwwerkzaamheden

Met de aannemer en de kwaliteitsborger overlegt u het moment waarop gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Het melden van de startdatum van de bouwwerkzaamheden doet u in het omgevingsloket.

Voor de ‘omgevingsvergunning ruimtelijke bouwen’ kunt u tegelijk op deze wijze de startdatum doorgeven. Deze startdatum geeft u ruim vooraf aan de gemeente door. dan kan bijvoorbeeld het uitzetten van de bouw en inrichten van de bouwplaats worden voorbereid.

Pas nadat u de startmelding heeft gedaan kunt u beginnen met de bouwwerkzaamheden. De startmelding heft een bouwverbod op.

In het omgevingsloket is dit de ‘bouwactiviteit (technisch)’ – Informatie (Rijk) bij stap vier kunt u aangeven dat u de startdatum wilt doorgeven.

Stap 5

Informatieplicht strijdigheid

Uw kwaliteitsborger beoordeeld vooraf en tijdens de bouwwerkzaamheden of wordt voldaan aan de technische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit doet de kwaliteitsborger aan de hand van het borgingsplan en risico beoordeling. Het kan voorkomen dat de kwaliteitsborger constateert dat sprake is van een strijdigheid met de technische regels. De aannemer en de opdrachtgever worden hierover door de kwaliteitsborger geïnformeerd. De kwaliteitsborger zal de aannemer en de opdrachtgever vragen met een oplossing te komen, zodat de strijdigheid wordt opgelost.

Ook is de kwaliteitsborger verplicht de gemeente te informeren over een strijdigheid met de technische regels. De kwaliteitsborger informeert de gemeente via het omgevingsloket. De gemeente beoordeeld de informatie van de kwaliteitsborgers en zal afhankelijk van de feiten en omstandigheden beoordelen of de inzet van handhaving nodig is. Op basis van deze informatie van de kwaliteitsborger kan de gemeente de bouwwerkzaamheden stilleggen, toezichthouden op de bouwactiviteit en informatie opvragen.

Het is belangrijk dat de opdrachtgever en de aannemer de strijdigheid oplossen, want dit kan betekenen dat het bouwwerk niet in gebruik kan worden genomen..

De kwaliteitsborger informeert de kwaliteitsborger de gemeente hierover. Dit kan ook via het omgevingsloket.

Stap 6

Gereed melden bouwactiviteit

De aannemer en de kwaliteitsborger maken tijdens het bouwproces een dossier voor de opdrachtgever en voorde gemeente. In het dossier voor de gemeente worden de technische gegevens van het gebouw en de beoordelingen daarvan bijgehouden. In artikel 2.21 van het Besluit bouwwerken leefomgeving staat wat in dit dossier moet komen. De kwaliteitsborger zal een (eind)verklaring maken van de bevindingen.

Met deze gegevens doet u de gereedmelding bij de gemeente in het omgevingsloket. Minimaal 2 weken voordat u het bouwwerk gebruikt moet de gereedmelding gedaan zijn. Bereid de gereedmelding daarom goed voor met de aannemer en de kwaliteitsborger. De gemeente kan alleen een volledige gereedmelding accepteren.

Over de acceptatie van de gereedmelding ontvangt u binnen 2 weken bericht van de gemeente. Een door de gemeente geaccepteerde gereedmelding heft een verbod tot ingebruikname van het bouwwerk op. Houdt hier rekening mee bij de planning van de ingebruikname.

De gemeente kan het verbod tot gebruik van bouwwerk, zonder geaccepteerde gereedmelding, door de inzet van handhaving bewerkstelligen. De overweging tot inzet van handhaving zijn afhankelijk van feiten en omstandigheden. Veiligheid en gezondheid zijn voor de gemeente Nissewaard belangrijke onderwerpen.

Gefaseerde gereedmelding

De gemeente Nissewaard kan een gefaseerde gereedmelding accepteren. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een bouwmelding waaronder meerdere woningen en enkele daarvan al gereed zijn. De overweging om een faseerde gereedmelding te accepteren is afhankelijk van feiten en omstandigheden.

Stap 7

Einde bouwwerkzaamheden

De datum van de afronding van de bouwwerkzaamheden geeft u door aan de gemeente. Dit doet u via het omgevingsloket, net zoals het doorgeven van de startdatum. Uiterlijk 1 dag ná beëindiging van de bouwwerkzaamheden informeert u de gemeente.

De ‘gereedmelding’ kan op een andere datum zijn dan ‘het einde van de bouwwerkzaamheden’. Als het bouwwerk voldoet aan de technische regels, kan het zijn dat werkzaamheden voor de ‘omgevingsvergunning bouw ruimtelijk’ nog niet zijn afgerond.

Vaak is er op de plek waar gebouwd wordt iets aan de hand dat niet direct zichtbaar is. Iets dat gevolgen kan hebben voor de technische bouwkwaliteit van een gebouw. Dit noemen we een bijzondere lokale omstandigheid. Denk aan een ondergrond die niet overal even sterk is of een harde kleilaag in de bodem, die gevolgen heeft voor de fundering. Dit is belangrijke informatie voor de kwaliteitsborger.

De bijzondere lokale omstandigheden zijn daarom belangrijk voor de risico beoordeling van de kwaliteitsborger. Deze risico beoordeling is nodig voor de bouwmelding.

De onderwerpen voor de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Nissewaard worden hierbij bekend gemaakt. Deze bijzondere lokale omstandigheden kunnen zich voordoen bij de locatie van het bouwplan.

Algemeen

Afhankelijk van het ontwerp, de bouwmethode en de locatie kunnen de bijzondere lokale omstandigheden aan de orde zijn. Bij de risico beoordeling moeten een overwogen van worden.

Via ‘regels op de kaart’ op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (www.omgevingswet.overheid.nl) zijn regels bij de bouwlocatie te raadplegen.

1.Omgevingsvergunning (en) voor:

 • Een omgevingsplanactiviteit bouw.
 • Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
 • Een milieu belastende activiteit.
 • Een overige activiteit in de nabijheid.
 • Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift.

Activiteiten, regels en voorschriften in de nabijheid van het te bouwen bouwwerk kunnen van invloed zijn op het bouwwerk. Deze invloed kan voorkomen op de bouwmethode en het ontwerp van het bouwwerk.

2.Bodem

 • Via een sonderingsonderzoek moet de draagkracht van de bodem worden onderzocht.
 • In de gemeente Nissewaard kan sprake zijn van uitspoeling van beton bij funderingspalen die op de locatie worden gestort.
 • Voor graaf- en funderingswerkzaamheden in de bodem zijn in het omgevingsplan van de gemeente Nissewaard op verschillende locaties regels opgenomen met het oog op het beschermen van archeologische waarden in de bodem. In geval van een archeologisch waarde ter plaatse van het bouwwerk moet worden nagegaan of en in welke mate deze van invloed zijn op de bouwmethode en de funderingsmethode.
 • Voor graaf- en funderingswerkzaamheden in de bodem zijn in het omgevingsplan van de gemeente Nissewaard op verschillende locaties regels opgenomen met het oog op het beschermen van leidingen. In geval van betreffende leidingen nabij het bouwwerk moet worden nagegaan of en in welke mate deze van invloed zijn op de bouwmethode en de funderingsmethode.
 • Bodem verontreiniging kan aanleiding geven tot een bijzondere maatregelen. In geval van dusdanige bodemverontreiniging ter plaatse van het bouwplan, moet worden nagegaan of en in welke mate dit van invloed is op de bouwmethode en het ontwerp van het bouwwerk.
 • Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden. Een kaart van alle geregistreerde bodemenergie systemen is te vinden viawww.wkotool.nl.
  In geval van een bodem energiesysteem voor het bouwwerk, moet worden nagegaan of en in welke mate dit van invloed is.
 • Met name in of nabij het openbaar gebied kunnen meerdere leidingen in de bodem aanwezig zijn. Wanneer in het openbaar gebied of op een afstand van maximaal 1 meter daarvan bouwwerkactiviteiten zijn, dan kan uit bijvoorbeeld een oriënterende Klic melding (https://www.kadaster.nl/producten/woning/orientatieverzoek )kan blijken welke leiding(en) in de bodem aanwezig zijn. Met de eventuele aanwezigheid van de leidingen moet rekening worden gehouden.

3.Waterkeringen

 • Op en nabij waterkeringen en beschermingsgebieden zijn regels en beperkingen van toepassing. Via ‘regels op de kaart’ op de site www.omgevingswet.overheid.nl zijn de regels hierover te raadplegen. Ook is via www.wshd.nl bij het waterschap Hollandsedelta informatie te vinden. Deze regels kunnen van invloed zijn op de funderingsmethode van het bouwplan. Indien op of nabij een waterkering dan moet uit een afweging blijken of en in welke mate hiermee rekening is gehouden.

4.Gezondheid

 • Geluid van de weg, het spoor industrie en overige activiteiten kunnen aanleiding geven voor aanpassingen van het bouwwerk. In het omgevingsplan en het DeCentraleVoorzieningGeluidgegevens(CVGG) kan informatie worden ingewonnen over de geluidsbelasting op de locatie. Het CVGG is te raadplagen op de website www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart. Bij de gemeente kan ook specifiek om informatie over geluid worden gevraagd. In Nissewaard is op veel locaties sprake van een verhoogde hoge geluidsbelasting. Wanneer sprake is van een verhoogde geluidsbelasting moet blijken op welke wijze daar rekening is mee gehouden in het bouwplan.
 • In het Omgevingsplan van de gemeente Nissewaard zijn reeds activiteiten en bouwmogelijkheden toegestaan die van invloed kunnen zijn op het bouwplan, op het moment dat van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Zo kan een Omgevingsplan een geluid belastende activiteit bevatten, waar nog geen gebruik van is gemaakt. Als deze activiteit wel actief is, kan dit leiden tot een verhoogde geluidsbelasting op de gevel. Ook kan het omgevingsplan bouwmogelijkheden bevatten die van invloed zijn op de daglicht toetreding. Indien deze mogelijkheden in het omgevingsplan aanwezig zijn, dan moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Overige gezondheidsaspecten voor de locatie, met invloed op het bouwwerk kunnen worden verkend via de regels op de kaart op de website www.omgevingswet.overheid.nl. ook op de website https://www.dcmr.nl/locaties/zuid-holland/nissewaard is belangrijke informatie te vinden over de omgeving. Indien deze aan de orde zijn, moet daar rekening mee worden gehouden.

5.Veiligheid

 • De metro in Nissewaard heeft een ‘beperkingen gebied lokaal spoor’. Wanneer het bouwwerk in de nabijheid van het metro spoor is gelegen, kan op de website https://mrdh.nl/wat-doen-we/vergunningen worden nagegaan wat de regels voor nabij de metro zijn. Indien deze aan de orde zijn, moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Activiteiten in de omgeving kunnen invloed hebben op de veiligheid van bouwwerken. Op de weg en het water kunnen gevaarlijkstoffen worden vervoerd. Leidingen in de grond, activiteiten in de Rotterdamse haven en naastgelegen bedrijven bevatten veiligheidsrisico’s die van invloed kunnen zijn op het bouwwerk. Via de regels op de kaart op de website www.omgevingswet.overheid.nl kan dit worden nagegaan. Indien deze aan de orde zijn, moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Bluswatervoorziening is niet vanzelfsprekend overal op voldoende afstand aanwezig. Dit kan betekenen dat het bij het gebouw een zelfstandige bluswatervoorziening moet worden opgenomen.
 • Overige veiligheidsaspecten voor de locatie, met invloed op het bouwwerk kunnen worden verkend via de regels op de kaart op de website www.omgevingswet.overheid.nl. ook op de website https://www.dcmr.nl/locaties/zuid-holland/nissewaard is belangrijke informatie te vinden over de omgeving. Indien deze aan de orde zijn, moet daar rekening mee worden gehouden.

6.Omgeving

 • Monumenten en overig erfgoed kan van invloed zijn op het bouwwerk en de bouwmethode. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de funderingsmethode en de bouwplaats en hulpconstructies. Via de regels op de kaart op de website www.omgevingswet.overheid.nl en andere bekende websites kan de aanwezigheid van erfgoed (gemeentelijke- of rijksmonumenten) in de nabijheid na het bouwplan worden nagegaan. Indien deze aan de orde zijn, moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Bouwwerken in de omgeving van het bouwplan kunnen schade en hinder ondervinden als gevolg van de bouwactiviteit. Hiervoor gelden de algemene regels uit het BBL. Ook de veiligheidsvoorzieningen voor de bouwwerkzaamheden kunnen worden beperkt door omgevingsfactoren. Dit kan van invloed zijn op het bouwmethode en daarmee het bouwwerk. Als dit aan de orde is, moet hiermee rekening worden gehouden.
 • Dichte bebouwingsgebieden, zoals in het centrum van Spijkenisse, de kernen en andere gebieden, hebben beperkte ruimte voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Zo kan de aanvoer van materiaal, gebruik van zwaar materieel en de toepassing grote bouwelementen, gelet op de omgeving en het gebruik ervan, beperkt zijn. Tevens vinden in het openbare gebied activiteiten en evenementen plaats, die op momenten voorrang hebben. Dit kan beperkingen geven voor de bouwmethode en het bouwplan. Indien dit aan de orde is, moet daar rekening mee worden gehouden.
 • Hoogspanningsmasten komen voor in het grondgebied van de gemeente Nissewaard. In het omgevingsplan is te zien waar deze een vrijwaringszone hebben. Dit kan invloed hebben op de bouwmethode en het bouwplan. Indien dit aan de orde is, moet daar rekening mee worden gehouden.

7.Algemeen

 • De gemeente Nissewaard verwacht dat in de risico beoordeling de onderwerpen voor bijzondere lokale omstandigheden op basis van de specifieke locatie van het bouwplan gemotiveerd worden overwogen. Het achterwegen laten van de gemotiveerde afweging over mogelijke bijzondere lokale omstandigheden in Nissewaard kan reden zijn om de melding niet te accepteren.
 • Belangrijke informatie voor de risico beoordeling en bijzondere lokale omstandigheden is te vinden op de websites

De bijzondere lokale omstandigheden voor een specifieke locatie kunt u bij de gemeente Nissewaard opvragen, met een concept verzoek. Het conceptverzoek dient u in via de website.