Leerplicht

Kinderen vanaf  5 jaar  moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar zijn. Een startkwalificatie is een Havo-diploma, VWO-diploma of een MBO-diploma op niveau 2 of hoger.

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven of kunnen. Bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden. Voor informatie kunt u terecht bij school of de leerplichtambtenaar.

Bijna alle kinderen gaan rond hun 4e verjaardag naar de basisschool. Informeer bij de school van uw keuze wanneer uw kind terecht kan. Vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het volledig leerplichtig. Uw kind moet  ingeschreven staan op een erkende school en die elke schooldag bezoeken. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nádat een kind 5 jaar is geworden. Dus als uw kind op 10 oktober 5 jaar wordt, dan is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag in november.

Jongeren moeten tot ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar zijn, onderwijs volgen. Hiermee wil de overheid schooluitval onder jongeren tegengaan en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In deze periode is voltijds werken niet toegestaan. Dagonderwijs of een combinatie van werken en leren mag wel.

Vrijstelling van leerplicht

Uw kind kan vrij gesteld worden van de leerplicht , zodat hij of zij niet (meer) naar school hoeft. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

  • Bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid die is vastgesteld door een arts of psycholoog
  • Bij geloof en levensovertuiging
  • Als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • Bij volgen van ander onderwijs in plaats van schoolonderwijs                                   

Houdt er rekening mee dat er aan bepaalde eisen of voorwaarden voldaan moet worden. Voor informatie kunt u te recht bij school of de leerplichtambtenaar.

Vervangende leerplicht

Het kan zijn dat uw kind niet aan de volledige leerplicht kan voldoen. In dat geval is vervangende leerplicht waarschijnlijk een optie. Vervangende leerplicht is alleen voor kinderen van 14 jaar en ouder. Het is een apart leertraject dat aansluit bij de persoonlijke situatie van uw kind.

Kinderen moeten  naar school. Ouders kunnen de schoolleiding om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook kinderen aangesproken worden op hun gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

  • Een officiële waarschuwing
  • Verwijzing naar bureau HALT
  • Stopzetten van de kinderbijslag
  • Het opmaken van een proces-verbaal

Als het Openbaar Ministerie overgaat tot strafvervolging kan de kantonrechter de ouders een  geldboete of gevangenisstraf opleggen. De rechter kan de jongere vanaf 12 jaar een taak-/leerstraf en/of geldboete opleggen. Ook kan de rechter hulpverlening verplichten.

Door de wet onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen is de school zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen, zowel in het ziekenhuis als thuis. Wanneer een leerling ernstig ziek wordt,  kan het voorkomen dat de school ondersteuning nodig heeft. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op de consulenten van het expertisecentrum. De Stichting Educatie Zieke Leerlingen Rotterdam (SEZL.nl) is een expertisecentrum op het gebied van ziek zijn en onderwijs in Rotterdam en wijde omgeving. Kinderen die langere tijd ziek zijn, kunnen via deze stichting les krijgen.