Landschappelijke inpassing Nieuwe Hongerlandsedijk

De Nieuwe Hongerlandsedijk langs de Oude Maas verbindt het stedelijke gebied van Spijkenisse met het omliggende landschap waaronder recreatiegebied de Uitwaayer en de grienden van de Beerenplaat (Natura 2000). Mede ingegeven door Covid-19 zien we dat de bereikbaarheid en beleving van het groen (en blauw) een belangrijke rol speelt bij het welzijn en gezondheid van onze inwoners.

Daarnaast speelt de aanwezigheid en bereikbaarheid van het landschap een belangrijke rol bij de woningkeuze van (nieuwe) inwoners. Om die reden zet de gemeente in op het versterken van de bestaande landschappelijke kwaliteiten en groen-blauwe structuren.

Eén van de locaties waar zich op dat vlak kansen voordoen, is de Maasboulevard. Immers, langs de Oude Maas is het de ideale plek om in de buitenlucht te ontspannen, te ontmoeten en te bewegen. Een andere locatie is rondom de Haven waar veel nieuwe bewoners met kinderen zijn komen wonen. Hier is behoefte aan een plek voor zowel sporten als spelen.

Eén van de locaties waar zich op dat vlak kansen voordoen, is de Maasboulevard. Immers, langs de Oude Maas is het de ideale plek om in de buitenlucht te ontspannen, te ontmoeten en te bewegen.

Het projectgebied strekt zich uit vanaf de Kraanvogelbrug bij de Haven tot en met einde Maasboulevard bij de Uitkijk en het Allemanspad. Het projectgebied strekt zich uit vanaf de Kraanvogelbrug bij de Haven tot en met einde Maasboulevard bij de Uitkijk en het Allemanspad.

Deze ambitie sluit aan bij het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040: het creëren van unieke plekken in het landschap, die het landschap een tripje waard maken. Het gaat om het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van de stad. De Maasboulevard heeft wat dit betreft potentie.

Daarom willen we de landschappelijke kwaliteit (recreatief en ecologisch) van de Oude Maas versterken en verbindingen leggen of verbeteren met het centrum van Spijkenisse, de diverse woonwijken (De Elementen, Schenkel, Maaswijk) en het recreatiegebied de Uitwaayer.

Het doel is om de potentie van de Maasboulevard beter te benutten, zodat we de gebruiks- en belevingswaarde voor de recreant vergroten en tegelijkertijd het contrast tussen landschappelijke kwaliteit van de Oude Maas en stedelijke karakter van de aanwezige bebouwing versterken. Daarnaast doet zich de kans voor de Maasboulevard en de aangrenzende wijken en het stadscentrum beter met elkaar te verbinden door het langzaam-verkeer-netwerk waar nodig te versterken.

Gemeente Nissewaard wil graag samen met omwonenden en gebruikers, een breed gedragen ontwerp maken voor een landschappelijke inpassing van het gebied dat goed aansluit op de behoeften van omwonenden en inwoners uit Nissewaard. Hierbij kijken we niet alleen naar de Maasboulevard zelf, maar ook naar de routes vanuit de wijk richting de Maasboulevard, zodat deze voor iedereen toegankelijk wordt.

In november 2020 heeft de gemeente de aanwonenden van de Maasboulevard gevraagd mee te denken over de landschappelijke en recreatieve invulling van de Maasboulevard in Spijkenisse. Vanwege de toen strenge coronamaatregelen gebeurde het meedenken in de vorm van het invullen van een survey, een online enquête met een flyer (pdf; 8MB) als toelichting.

Via de online enquête kregen wij vele suggesties en ideeën. Van de circa 1.000 aangeschreven adressen hebben wij 323 reacties mogen ontvangen. Tweederde van de bewoners die meedeed aan de enquête heeft aangegeven dat zij de fietspaden, bankjes, groen en de grasvelden als positief zien. Op de vraag wat er beter kan op de Maasboulevard zijn betere verlichting en een verbeterd padennetwerk genoemd inclusief meer bankjes. Ook kwam naar voren dat omwonenden het onderhoud, de handhaving en het hondenbeleid als verbeterpunt zien. De groene, natuurlijke uitstraling, bloeiende struiken, vrij uitzicht met rust en ruimte, mogelijkheden voor (sport)activiteiten zoals een jeu de boules baan en de aanpassingen van fiets- en voetpaden werden aangegeven als belangrijke elementen voor het ontwerp. Het volledige rapport van de enquête (pdf; 1MB) staat onder Tekeningen, ontwerpen en andere documenten.

Alle gedane suggesties uit de enquête zijn zoveel mogelijk meegenomen in het uitwerken van nieuwe, voorlopige ontwerpen door LOLA architecten. Ook realiseren wij ons dat geuite zorgen over onderhoud, handhaving en hondenbeleid aandacht nodig hebben. Dit zijn aspecten die aandacht behoeven bij nadere uitwerking en realisatie van de landschappelijke inpassing.

Met een klankbordgroep zijn wij in gesprek gegaan over de uitkomsten van de enquête en het ontwerp. De eerste klankbordgroep bijeenkomst was puur informatief en om te polsen of de voorlopige ontwerpen voldoende aanleiding gaven tot een verdere uitwerking. Door de klankbordgroep is hierop positief gereageerd. In de 2e en 3e klankbordgroep bijeenkomst zijn deze ontwerpen nader besproken. Eind 2023 heeft Lola een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij het gebied vanaf de Kraanvogelbrug bij de Haven tot en met einde Maasboulevard bij de Uitkijk en het Allemanspad is meegenomen. Dit ontwerp toetsen wij nogmaals bij de klankbordgroep eind 2023 of begin 2024. Daarna wordt het ontwerp op deze projectpagina gepubliceerd en komt er een bijeenkomst voor alle bewoners.

Er is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de volgende woontorens/blokken:

VVE Terras aan de Maas
VVE toren 1
Maasboulevard laagbouw (1-39 en 41-79) tussen toren 2 en 3
VVE de Oude Maas II
Bewonerscommissie Biesboschstraat
Tussenwoningen nr. 153 t/m 195 aan de Maasboulevard
Toren 4
VVE nieuwe toren / terras 2
VVE blok 2 Maasboulevard

Mist u nog bepaalde vertegenwoordiging? Dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven aan de projectleider Michael Sloot. Zie zijn contactgegevens onder de kop Meer weten of vragen?

Verslagen

Tweede klankbordgroepbijeenkomst

Derde klankbordgroepbijeenkomst

Neemt u dan contact op met;

  • Michael Sloot, projectleider gebiedsontwikkeling
    Telefoonnummer: 06 81 74 10 74