Reconstructie Kerckhoek e.o. te Zuidland

De gemeente Nissewaard gaat de ‘Kerckhoek en omgeving’ opnieuw bestraten en inrichten. Onder de Kerckhoek en omgeving behoren de straten: Bergroede, Gasthuis, Hoogwerf, Jachthoek, Kerckhoek, Kroontje, Meelblok en Wethouder P. Woltersstraat. De werkzaamheden starten op 27 mei 2024.

Projectgrens rood gearceerd Projectgrens rood gearceerd

Uit de weginspectie van voorgaande jaren is de Kerckhoek e.o. te Zuidland als slecht geclassificeerd. De straten zijn aan groot onderhoud toe waarbij alle materialen worden vervangen voor nieuw materiaal. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de straten anders in te richten. Dit valt onder een 50 jaar maatregel Herstraten Plus. Het doel van het groot onderhoud is te zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte, waardoor de openbare ruimte weer 25 jaar mee kan.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het bestraten van de ‘openbare’ ruimte met nieuw materiaal;
 • Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen op kruisingen (punaise);
 • De openbare ruimte zoveel als mogelijk terugbrengen naar het oude niveau;
 • Het (deels) vervangen van beplanting;
 • Het (deels) kappen en aanplanten van bomen;
 • Het vervangen en eventueel verplaatsen van verlichting die in slechte staat is;
 • Het vervangen van straatmeubilair;
 • De speelplek Wethouder P. Woltersstraat renoveren;
 • Waar mogelijk de openbare ruimte herinrichten.

Nissewaard ligt in een zettingsgevoelig gebied. Dit betekent dat de bodem in de loop van de jaren daalt. Een woning die is gebouwd op palen, daalt echter niet mee. We rekenen gemiddeld met een daling van 10 cm in 30 jaar. Dat kan per locatie verschillen, omdat de opbouw van de bodem niet overal hetzelfde is.

De gemeente heeft de plicht alles in de openbare ruimte bij daling van de bodem zoveel mogelijk naar het oude ‘hoogteniveau’ terug te brengen. De particuliere grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor ophoging van hun eigen percelen. Ook dienen zij primair zelf te zorgen voor het opvangen en afvoeren van het regenwater dat op hun percelen valt. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het ophogen van de gedaalde bodem in particuliere tuinen.

De werkzaamheden beginnen op 27 mei 2024 met het inrichten van het werkterrein, aanbrengen noodparkeerplaats middels rijplaten, verwijderen van de bomen en begroeiing. Vanaf 3 juni wordt er gestart met het opbreken van het straatwerk in de Hoogwerf en Kroontje.

De vuilnisophaaldienst Reinis heeft gevraagd of er vaste plekken kunnen worden aangewezen voor het ophalen van de minicontainers. Onder het kopje tekeningen kunt u het definitieve ontwerp terugvinden met daarop de aangewezen plekken voor de minicontainers (kliko’s). Reinis heeft acht punten aangedragen waarom zij van mening zijn dat een aangewezen plek een verbetering is t.o.v. de huidige situatie.

 • Het beperken van gevaarlijke situaties met spelende kinderen/fietsers/uitkomende voertuigen
 • Het beperken van gevaarlijke situaties medewerkers Reinis
 • Het beperken van mogelijke schade aan geparkeerde voertuigen plaatselijk zeer beperkte ruimte
 • Het beperken van mogelijke schade aan het straatmeubilair
 • Besparing op inzameluren dus kosten
 • Reducering van CO2 Footprint
 • Clusterplaatsen beter benaderbaar voor verschillende afvalstromen zoals minicontainers en grof huishoudelijk afval
 • Door de grotere binnenwegen te gebruiken blijft de ondergrond beter bewaard waardoor verzakkingen en scheuren in de woningen en wegen mogelijk achterwege blijven

Als u vragen heeft over het project, kunt u contact opnemen met;