Voorzieningenstrook Galileïlaan

De wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse is gebouwd in de jaren 60/70 van de vorige eeuw. In de afgelopen jaren hebben diverse renovaties en herinrichtingen in de wijk plaatsgevonden. Ook het middengebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe ruimtelijke inrichting toe vanwege de ontwikkelingen aldaar. Daartoe behoort o.a. een nieuw onderkomen voor rkbs Paus Johannes, cbs Marimba en kinderopvang Klein maar Dapper. Er zijn ook al eerste ideeën voor de herinrichting van de rest van het gebied.

satellietfoto Galileïlaan geel gearceerd

Wat gaan we doen?

Het gebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe inrichting toe. Een korte toelichting van de geplande ontwikkelingen:

Het nieuwe (school)gebouw

De bouw van het nieuwe (school)gebouw aan de Galileïlaan is half september officieel van start gegaan. De procedure is geheel doorlopen en de benodigde vergunningen zijn verleend. Het uitgangspunt is dat het gebouw na de zomervakantie van 2023 in gebruik genomen kan worden. In het gebouw zullen de basisscholen Paus Johannes en Marimba een plek krijgen. Dat geldt ook voor de kinderopvang Klein Maar Dapper. Tevens is in het pand een wijkkamer gesitueerd waar allerlei sociaal-culturele initiatieven plaats kunnen vinden. Meer informatie over de bouw van de scholen kunt u vinden via projectpagina: Integraal Kindcentrum Sterrenkwartier (IKC).

Woningbouw

De huidige locaties van de Paus Johannesschool en Marimba komen vrij, zodra de scholen hun intrek hebben genomen in het nieuwe pand aan de Galileïlaan. Na die verhuizing worden de bestaande schoolgebouwen afgebroken. De sportschool annex fitnesscentrum van Richard de Bijl en Chita Gross verhuist naar een andere plek in Nissewaard. Daarmee komt deze locatie ook vrij. Op de vrijgekomen locaties ontstaat derhalve ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen, waar woningbouw een onderdeel van is. In de media wordt gesproken over de bouw van 106 appartementen. Er is echter nog geen vastgesteld ontwerp. De wens van de omgeving om op de locatie geen hoogbouw te plegen, is inmiddels meegegeven aan de ontwikkelaar, zodat dat die daar in de uitwerking van de plannen rekening mee kan houden.

Dagelijks Leven

De gemeente is met de zorginstelling Dagelijks Leven tot overeenstemming gekomen over de vestiging van een zorgvoorziening op een deel van de vrijgekomen ruimte. Dagelijks Leven is een zorginstelling die in een kleinschalige setting zorg biedt aan mensen met dementie. Voorbeeld daarvan is het Vredehofhuis aan de Vredehofstraat in Spijkenisse. Er moeten nog wat procedures doorlopen worden en er is nog geen voorlopig ontwerp, maar de afspraken met Dagelijks Leven zijn wel gemaakt.

De speelvoorzieningen

Voor de realisatie van het schoolgebouw moesten het basketbal- en trapveldje worden opgeofferd. In de nieuwe plannen wordt eraan gedacht om het trapveldje op te nemen in de apenspeeltuin. Daarin is ook opgenomen dat de speeltuin een opknapbeurt krijgt. Links van de nieuwe school komt een speelveldje terug.

Andere panden in het gebied

De Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen en de Fysio & Fit van De Brug blijven onveranderd. In die hoek van het gebied vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Ook de gymzaal aan de Mercuriusstraat blijft gehandhaafd.

De groen-blauwe structuur

Het groene karakter van het gebied blijft zoveel mogelijk bestaan. Er zullen naar aanleiding van de ontwikkelingen wel zaken veranderen, maar de gemeente zal proberen zoveel mogelijk het groene karakter van het gebied te waarborgen. Zo wordt de inrichting van het gebied rond de nieuwe school aangepast om het wandelpad langs het water te behouden. In de plannen is ruimte gereserveerd om dit wandelpad door te trekken naar de Planetenlaan. Het principe ‘voor iedere gekapte boom komt een nieuwe boom terug’ zal ook in dit gebied gelden. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de waterpartij te verbeteren, zodat dit tijdens de realisatie van de plannen gelijk kan worden uitgevoerd.

Planning

De ontwikkeling van het gebied doorloopt globaal het volgende tijdspad:

  • Heden – december 2022: Uitwerken plannen
  • December 2022: Informatiebijeenkomst
  • Januari – maart 2023: Verwerken feedback informatiebijeenkomst
  • April 2023: Informatiebijeenkomst betreft bijgewerkte plannen
  • Mei 2023: Opstarten bestemmingsplanprocedure
  • September 2023: Sloop bestaande schoolgebouwen
  • Afhankelijk van bestemmingsplanprocedure: Start woningbouw en zorginstelling

(Bewoners) brieven en documenten

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over dit project?

U kunt contact opnemen met projectondersteuner Kimberly van Beek. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: k.vanbeek@nissewaard.nl.