Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel (IKC)

De huidige schoolgebouwen van de basisscholen De Hoeksteen en De Piramide zijn niet voldoende om het groeiende aantal kinderen in de wijken Elementen en Schenkel te huisvesten. De afgelopen jaren heeft de gemeente noodlokalen geplaatst bij De Hoeksteen en De Piramide, maar dat is geen structurele oplossing. De gemeente heeft samen met de scholen een plan ontwikkeld voor een nieuwe Integraal Kindcentrum aan de Nieuw Hongerlandsedijk. Het betreft een gebouw voor circa 700 leerlingen van De Piramide en De Hoeksteen, een kinderdagverblijf en een gymzaal.

impressie IKC vogelvlucht Oude Maas

Het plan is om het Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel op de plek te realiseren ten westen van de ingang van de metrotunnel onder de Oude Maas. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Op dit moment onderzoekt de gemeente wat er met de huidige schoolgebouwen van De Hoeksteen en De Piramide gaat gebeuren, zodra het nieuwe gebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het nieuwe pand in gebruik hebben genomen.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor het IKC Elementen-Schenkel is begin 2022 door het college goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de procedure voor het bestemmingsplan van start is gegaan. In dit kader is onlangs een eerste inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in het Elementenhuis aan de Hongerlandsedijk. De doorlooptijd van het bestemmingsplan is leidend voor de planning van het project. Alles op een rij gezet kan het gebouw in de eerste helft van 2025 klaar zijn. Er zijn echter een aantal factoren die deze termijn kunnen verlengen.

Hieronder vindt u een voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw. De komende tijd wordt dit ontwerp verder uitgewerkt.

3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw, vogelvlucht
3D impressie van het gebouw

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met prjectleider M. van den Eijnde, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: m.vandeneijnde@nissewaard.nl.

Veelgestelde vragen

De geplande route, parallel aan de Oude Maas, bestaat onder andere uit een ringweg waarmee we het verkeer dat kinderen haalt en brengt efficiënt kunnen afwikkelen. Deze goed bereikbare, snelle en efficiënte route zorgt ervoor dat het gebruik van de Amerstraat/Biesboschstraat onaantrekkelijk wordt voor ouders. Ook het hoogteverschil vanwege de dijk en de doodlopende route in de Amerstraat/Biesboschstraat maakt deze route onaantrekkelijk. Het IKC krijgt geen directe toegang via de Amerstraat/ Biesboschstraat. Deze straten zijn geen onderdeel van het ontsluitingsplan van het IKC. We kijken samen met de partners van het IKC ook nog naar aanvullende maatregelen die moeten voorkomen dat bestemmingsverkeer voor het IKC alsnog gebruik maakt van de Amerstraat/Biesboschstraat.

Het verkeerskundig onderzoek, dat als bijlage aan het bestemmingsplan is toegevoegd, toont aan dat het IKC 100 parkeerplaatsen nodig heeft. Die worden aangelegd op het IKC-terrein zelf. Het aantal vereiste parkeerplaatsen is in het bestemmingsplan opgenomen en is gebaseerd op de landelijke normen. De parkeerplaatsen in de omgeving worden nadrukkelijk niet betrokken bij de school. We kijken samen met de partners van het IKC ook nog naar aanvullende maatregelen die moeten voorkomen dat bestemmingsverkeer voor het IKC alsnog gebruik maakt van bestaande parkeerplaatsen in de omgeving.

De gevolgen van uitzichtverlies voor omliggende percelen vanwege het gebouw moeten betrokken worden in de totale belangenafweging. Het nieuwe IKC neemt inderdaad een deel van het uitzicht van de bewoners van de Biesboschstraat op de Nieuw Hongerlandsedijk weg. Dat geldt met name voor het uitzicht recht vooruit en in mindere mate voor het uitzicht opzij. Bij de positie van het geplande gebouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met de zichtlijnen vanuit de bestaande woningen.

Het uitzicht naar voren zal in de (nabije) toekomst ook beperkt worden door het woongebouw dat nog langs de Nieuw Hongerlandsedijk worden gebouwd. Van een blijvend vrij zicht, zoals dat nu het geval is, zal sowieso dus geen sprake meer zijn. Die genoemde ontwikkelingen zijn onvoldoende redenen om het plan voor het IKC te wijzigen. Gezien het maatschappelijk belang van het nieuwe IKC is dit aspect daarom evenmin een reden om de procedure voor de bouw te stoppen.

De nieuwe school wordt vooral gebouwd voor de kinderen in de wijken Elementen en Schenkel. In Schenkel staan op dit moment twee scholen, De Hoeksteen en De Piramide. In de sterk groeiende wijk De Elementen staat op dit moment geen basisschool. De omvang en locatie van de nieuwe school is gebaseerd op de prognoses van het aantal kinderen in deze wijken Elementen en Schenkel in de komende jaren. Die laten zien dat de huidige scholen, De Hoeksteen en De Piramide, leerlingen uit voornamelijk de wijken Elementen en Schenkel ontvangen. Voor de Hoeksteen komt 90% uit de beide wijken, gelijkelijk verdeeld. Voor de Piramide komt 80% uit de beide wijken, met een kleine meerderheid uit de wijk Elementen.

Het nieuwe schoolgebouw vervangt de twee bestaande, verouderde scholen in de wijk Schenkel en biedt ook onderdak voor kinderopvang voor de kinderen uit De Elementen en Schenkel in de leeftijd van 0-4 jaar. Het schoolgebouw met de twee scholen en de kinderopvang onder één dak wordt daarom ontwikkeld op een plek die voor de kinderen uit beide wijken goed bereikbaar is. De locatie ligt op het grensvlak van deze wijken.

Afgezien van de vraag en het antwoord daarop hierboven, is het plan om op termijn ook op de plek van het Elementenhuis woningen te bouwen. Die komen dan te liggen in het verlengde van de bestaande en nog te bouwen woongebouwen aan de Hongerlandsedijk. Deze locatie is voor de toekomst dan ook al ingevuld.

Voor de bouw van het IKC is onderzoek gedaan naar het effect van het geluid op de omgeving. Hieruit komt naar voren dat het eventuele geluid geen belemmering is voor de uitvoering van het voorgestelde plan. Voor de bestaande woningen voldoet het plan aan de regels die daarvoor zijn opgesteld. Alleen bij de nog te bouwen woontoren overschrijdt het geluid van spelende kinderen het toegestane geluidniveau. Er zijn echter geen effectieve maatregelen te treffen die het geluidsniveau dempen. Daarnaast stuiten die op overwegende stedenbouwkundige bezwaren.

In het bouwbesluit is een minimale eis opgenomen voor het woon- en leefklimaat van nieuwbouw met een woonfunctie. Het woon- en leefklimaat van de woningen of appartementen in de omgeving van de school wordt volgens die eis gegarandeerd. Het IKC is dus in te passen in de ruimte die ervoor beschikbaar is en er is geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Bij de plek en positie van het IKC speelt ook de veiligheid een belangrijke rol. Door de buitenruimte aan de zuidwestzijde te plaatsen, wordt de doelgroep (kinderen van 4 – 12 jaar) op grotere afstand van de Oude Maas gehouden. Daarnaast is de rivier een route om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Bij eventuele calamiteiten moeten de aanwezigen in het gebouw van de Oude Maas weg kunnen vluchten in zuidwestelijke richting. De positie van de buitenruimte aan de zuidwestzijde is dan logischer en veiliger en de vluchtrichting is duidelijker en makkelijker te bereiken.