Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor iemand van 18 jaar of ouder die niet meer zelfstandig kan wonen. Bijvoorbeeld omdat u vanwege uw psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking hulp nodig heeft die u niet heeft zien aankomen. Deze hulp kan soms al in de nacht nodig zijn en kan dan niet wachten tot de volgende dag. Het is dan nodig om altijd iemand in de buurt te hebben om op terug te vallen.

Als u niet meer thuis kunt wonen, zijn er diverse oplossingen mogelijk. Er kan u een kamer worden aangeboden in een instelling of in een andere woonvorm. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in hun dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle besteding van uw dag. Het kan ook zijn dat u wel zelfstandig woont, maar daarnaast ondersteuning krijgt.

U kunt ook begeleiding krijgen bij het huishouden, bij het leggen van sociale contacten en eventueel bij verzorging en verpleging. Zogenoemde klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen. Wanneer er geen zicht meer is op zelfstandig wonen in de toekomst kunt u een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg.

Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Intramuraal (beschermde woonvorm)
Dit betekent dat u in een instelling woont. Dit kan zijn in een woongroep of in een individuele beschermde woonvorm die heel dicht bij die instelling is en waar u toch van de ondersteuning gebruik kunt maken. Als u vanuit intramuraal beschermd wonen weer zelfstandig(er) kunt gaan wonen, dan kunt u in aanmerking komen voor geclusterd wonen.


Extramuraal (beschermde woonvorm)
Hierbij heeft u een eigen woning of huurt u een woning en ontvangt ook daarbij de ondersteuning die hoort bij beschermd wonen. De organisatie die u de ondersteuning biedt, is 24 uur per dag bereikbaar en maximaal 15 minuten na de oproep bij u aanwezig. Deze vorm wordt geclusterd wonen genoemd. Met deze vorm kunt u zelfstandig wonen en toch nog van ondersteuning gebruik maken. Dit geeft u vaak een veiliger gevoel. Het kan zijn dat u beschermd gaat wonen, maar nog op de juiste plek wacht. Afhankelijk van uw situatie zoeken we dan naar een tijdelijke oplossing, totdat we de juiste plek voor u hebben gevonden.

U kunt met een beschikking vanuit de gemeente Nissewaard beschermd wonen in de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard of Westvoorne. Maar ook in rest van Nederland zijn er locaties voor beschermd wonen. Wilt u niet in een van de genoemde gemeenten beschermd wonen, dan moet u zich daarvoor melden bij de andere gemeente van uw keuze.

Als u hulp zoekt, kunt u zich aanmelden bij de gemeente waar u op dit moment woont en staat ingeschreven. Dat mag ook door uw wettelijk vertegenwoordiger gebeuren. Aanmelden voor een van de genoemde gemeenten kan telefonisch via 140181 of via de contactgegevens op de website van de desbetreffende gemeente (zie de gemeentelijke websites hieronder). Als u het lastig vindt om dit zelf te doen, kan iemand van de stichting MEE u daarbij kosteloos helpen.  

Uw gemeente gaat uw aanmelding bekijken. Dat gebeurt aan de hand van twee vragen:

  • Heeft u een diagnose van een zorgverlener waaruit uw psychische of psychosociale problemen en/of licht verstandelijke beperking blijkt? 

  • Kunt u één of meer voorbeelden noemen van situaties waarin u hulp kon gebruiken, u niet meer overzag wat u nodig had en die hulp onmiddellijk nodig had?  

Als u op beide vragen ’ja’ kunt antwoorden en er is geen andere passende hulp voor handen, dan wordt uw melding overgedragen aan de afdeling Toegang Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nissewaard. Die beoordeelt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen in de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard of Westvoorne. Meestal zal er nog contact met u (of uw vertegenwoordiger) worden opgenomen voor aanvullende informatie.

Indien u inwoner bent van gemeente Nissewaard of een melding wil doen voor een herindicatie, kunt u gebruik maken van onderstaande link om digitaal een melding te doen. Op het formulier kruist u de optie begeleiding aan en geeft u in een vrij veld als toelichting aan dat het om Beschermd Wonen gaat.

Zodra we uw situatie en behoefte aan zorg in kaart hebben gebracht, bekijken we of u in aanmerking komt voor een indicatie voor beschermd wonen. Als dat het geval blijkt, dan mag u zelf zoeken naar een zorgaanbieder die u een passende plek kan bieden.

Het is echter niet altijd mogelijk dat u geplaatst wordt bij een zorgaanbieder van uw keuze. U mag dan een andere passende plek niet weigeren. U krijgt binnen 8 weken bericht over het besluit over uw aanvraag voor beschermd wonen. De termijn kan met 6 weken worden verlengd. 

Bij ‘Zorg In Natura’ regelt de gemeente Nissewaard de ondersteuning voor u en hoeft u zelf niets te doen.

Indien u de zorg/ondersteuning via een PGB wilt, beoordeelt de Toegang Beschermd Wonen of deze vorm van beschermd wonen het beste bij u past. Bij deze vorm van beschermd wonen kiest en regelt u zelf uw hulp. U stelt (eventueel samen met uw vertegenwoordiger) met een (zorg)aanbieder een zorgovereenkomst op. Hierin staat welke ondersteuning u ontvangt en wat deze ondersteuning kost. U krijgt het aantal uren aan begeleiding dat voor u noodzakelijk is. U kunt ook dagbesteding aanvragen. Na het beoordelingsgesprek hoort u of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

Om in aanmerking te komen voor een PGB dient u zelf de administratie en financiën te voeren en dient u te voldoen aan de alle verplichtingen die hierbij horen. U kunt een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen, maar de gemeente bepaalt of een wettelijk vertegenwoordiger uw PGB mag beheren. Denk goed na welke financieringsmogelijkheid bij u past.


Kwaliteitscertificaat

Het is van belang dat u bij een PGB uw gekozen zorgaanbieder kan aantonen dat er kwalitatief goede zorg geboden wordt. Daarom moeten zorgverleners onder andere over een goed werkend kwaliteitssysteem beschikken. 

De gemeente Nissewaard kan u ook vragen om andere aanvullende documenten aan te leveren. Bij de aanvraag voor beschermd wonen dient u een plan voor het PGB  in. U krijgt dit plan aangeboden door uw gemeente.

Voor beschermd wonen moet u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen en van de woonvorm waarvoor u in aanmerking komt. De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen met de rekenhulp op de website van het CAK.