Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Of voor mensen met een beperking in het intellectueel vermogen, die niet in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg. De psychische aandoening/beperking moet zijn vastgesteld door bijvoorbeeld een arts, psychiater, gz-psycholoog of verpleegkundig specialist. Beschermd wonen in de Wmo is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar.

Wanneer begeleiding thuis niet voldoende is, kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Als vastgesteld is dat thuis wonen niet meer kan dan wordt er een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

Afhankelijk van de behoeften en het aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen. Wanneer er geen zicht meer is op zelfstandig wonen in de toekomst kunt u mogelijke in aanmerking komen voor een Wet Langdurige Zorg indicatie vanaf 1 januari 2021.

Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vormen van beschermd wonen

Intramuraal (beschermde woonvorm)
U woont in een instelling. Dit kan zijn in een woongroep of in een individuele beschermde woonvorm.


Overbruggingszorg
U woont thuis en ontvangt ondersteuning die hoort bij Beschermd Wonen. Zo kunt u alvast ondersteuning ontvangen, terwijl u wacht op een plek in een instelling.

U kunt ook gebruik maken van overbruggingszorg, als u vanuit de beschermde woonvorm weer zelfstandig gaat wonen. Is uw indicatie voor intramuraal Beschermd Wonen nog geldig, kan deze omgezet worden naar een indicatie voor extramuraal Beschermd Wonen. Zo kunt u nog de ondersteuning gebruiken. Dit geeft vaak een veiliger gevoel.

Extramuraal (beschermde woonvorm)
U woont thuis en ontvangt ook thuis vanuit de Wmo ondersteuning die hoort bij Beschermd Wonen.

Volledig pakket thuis (VPT)
Als u in een eigen huur- of koopwoning woont en u heeft Beschermd Wonen nodig, dan stelt de zorgaanbieder (indien mogelijk) een team voor u beschikbaar dat u 24-uur per dag kunt bereiken. Deze vorm wordt alleen ingezet , als u hoofdbewoner van de woning bent.

Waar kan ik beschermd wonen?

Door heel Nederland zijn er Beschermde Woonvormen. U kunt met een beschikking vanuit de centrumgemeente Nissewaard niet overal wonen. De gemeente Nissewaard is centrumgemeente voor de gemeenten Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Korendijk, Nissewaard, Oud-Beijerland, Strijen en Westvoorne. In deze regio kunt u geplaatst worden met een beschikking voor Beschermd Wonen van de centrumgemeente Nissewaard. Voor alle overige gemeenten moet u zich melden bij de desbetreffende centrumgemeente voor een indicatie Beschermd Wonen.

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden. Daarnaast kan iemand van een zorginstelling u aanmelden of helpen met het aanmelden wanneer u het lastig vindt om dit zelf te doen.

   Aanmelden als u in Nissewaard woont

   Indien u in Nissewaard woont, meldt u zich aan door te bellen naar 140181 of op de website www.nissewaard.nl. Daarnaast dient u onderstaand onderzoeksformulier Beschermd Wonen volledig in te vullen en te mailen naar gemeente@nissewaard.nl.

   Aanmelden vanuit andere gemeente die binnen de centrumgemeente Nissewaard valt

   • U kunt uzelf aanmelden wanneer u woont in de gemeente Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis of Westvoorne.

   U meldt zich bij de gemeente waar u woont met uw hulpvraag. De gemeente waar u woont doet, volgens hun eigen werkwijze, vooronderzoek naar uw hulpvraag en beoordeelt of u geholpen bent met een andere maatwerkvoorziening binnen de eigen gemeente. Als dat niet het geval is dan wordt de melding met het vooronderzoek doorgezet naar de centrumgemeente Nissewaard. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor Beschermd Wonen. In sommige gevallen zal er nog contact met u of uw contactpersoon worden opgenomen voor aanvullende informatie.

   Aanmelden als u niet in de regio van de centrumgemeente Nissewaard woont

   U kunt uzelf aanmelden bij centrumgemeente Nissewaard wanneer u in een andere gemeente woont en niet in een gemeente op Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne Putten. Dit doet u door te bellen naar 140181.

   Procedure

   Zodra we uw situatie en behoefte aan zorg in kaart hebben gebracht, wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een indicatie voor Beschermd Wonen. Zo ja, dan zoekt de centrumgemeente Nissewaard naar een zorgaanbieder die u een passende plek kan bieden. Uw dossier wordt verstrekt aan de zorgaanbieder die u uitnodigt voor een intakegesprek.

   Uiteraard kunt u een eigen voorkeur voor een zorgaanbieder aan ons doorgeven. We kunnen u echter niet beloven dat u ook daadwerkelijk bij die zorgaanbieder geplaatst wordt. U mag een passende plek niet weigeren. Binnen 8 weken krijgt u het besluit over uw aanvraag voor Beschermd wonen. De termijn kan met 6 weken worden verlengd. 

   Beschermd wonen met Zorg In Natura (ZIN)

   Bij ZIN regelt de gemeente de ondersteuning voor u. De aanbieder maakt afspraken met de gemeente over ondersteuning en de betaling. U hoeft zelf niets te regelen. In principe geldt dat u kan kiezen voor Zorg In Natura of een Persoonsgebonden Budget. De gemeente bepaalt echter wel voor welke vorm van financiering u in aanmerking komt.

   Beschermd wonen met een Persoonsgebonden Budget (PGB)

   Bij Beschermd Wonen in de vorm van een PGB kiest en regelt u zelf uw hulp. U stelt met een (zorg)aanbieder een zorgovereenkomst op. Hierin staat welke ondersteuning u ontvangt en wat deze ondersteuning kost. U kunt ook dagbesteding  aanvragen. U krijgt het aantal dagdelen dat voor u noodzakelijk is. Na het beoordelingsgesprek hoort u of u in aanmerking komt voor dagbesteding.

   Om in aanmerking te komen voor een PGB dient u zelf de administratie en financiën te doen en dient u te voldoen aan de alle verplichtingen die hierbij horen. U kunt een (wettelijk) vertegenwoordiger aanwijzen, dit was niet uw zorgverlener zijn. De gemeente bepaalt of uw PGB door een (wettelijk) vertegenwoordiger mag worden beheert. Denk goed na welke financieringsmogelijkheid bij u past.


   Kwaliteitscertificaat
   Het is van belang dat de zorgaanbieder die u, bij een PGB, kiest kan aantonen dat er kwalitatief goede zorg geboden wordt. Om deze reden zijn zorgverleners onder andere verplicht om over een goed werkend kwaliteitssysteem te beschikken. Hiervoor kunnen zij een kwaliteitscertificaat krijgen. Denk daarbij aan een certificaat gebaseerd op de volgende keurmerken: ISO 9001, EN 15224, HKZ, Kiwa (ZZP en kleine ondernemers), Prezo of vergelijkbaar. 

   Daarnaast kan de gemeente Nissewaard u vragen om andere aanvullende documenten aan te leveren, zoals bijvoorbeeld een VOG van uw zorgverlener.


   Bij de aanvraag voor Beschermd Wonen dient u een persoonsgebonden budgetplan in.

   Eigen bijdrage

   Voor verblijf in een Beschermde Woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen. Het abonnementstarief Wmo geldt niet voor Beschermd Wonen. De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen met de rekenhulp op de website van het CAK.  

   Overgangsrecht

   Had u op 31 december 2014 een geldige 'AWBZ-indicatie' van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor Beschermd Wonen (GGZ C-pakket)? Dan geldt het overgangsrecht voor u.

   Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (Beschermd Wonen met bijbehorende ondersteuning). Voor Beschermd Wonen kan het overgangsrecht tot 1-1-2021 duren. Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als:

   • Uw AWBZ-indicatie eerder stopt. De einddatum staat op uw indicatie.
   • U een nieuw aanbod krijgt van uw gemeente, en u daarmee akkoord gaat.

   Let op: het persoonsgebonden budget valt niet onder dit extra lange overgangsrecht. Voor het persoonsgebonden budget gold een overgangsrecht van één jaar (alleen in 2015).

   Zie voor meer informatie op informatielangdurigezorg.nl

   Verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen

   Het “begeleid wonen” en “beschermd wonen” kan door eenzelfde zorginstelling worden aangeboden, de invulling van de begeleiding verschilt. De zorgbehoefte is vaak het criterium voor de keuze hiertussen waarbij het streven naar zo lang mogelijke (verantwoorde) zelfstandigheid de absolute voorkeur heeft bij de behandeling van mensen met psychosociale problemen.

   Het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen zit in het verblijf van de cliënt in combinatie met de intensiteit van de daaraan gekoppelde zorg (behoefte).

   Beschermd wonen
   Bij beschermd wonen, kan er een keuze worden gemaakt in het gebruik van een woonruimte die wél beheerd wordt door de zorginstelling (intramuraal) of het gebruik van beschermd wonen zonder verblijf (extramuraal), waarbij de zorg en woning indien mogelijk gescheiden blijven. Het kenmerk van beschermd wonen is dat de cliënt 24/7 ondersteuning in de nabijheid heeft. De zorgverlener is altijd aanwezig of oproepbaar en kan ook buiten de geregelde tijden bij de cliënt langskomen. De zorg is veel intensiever. Voor deze vorm wordt gekozen in het geval dat het begeleid wonen niet voldoende ondersteuning kan bieden.

   Begeleid wonen
   De cliënt woont in een instelling maar met minder intensieve begeleiding dan bij beschermd wonen. De centrumgemeente Nissewaard biedt geen begeleid wonen.