Leerlingenvervoer

Kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergoeding: 

  • als u uw kind zelf brengt en ophaalt
  • als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met openbaar vervoer reist
  • als er sprake is van aangepast taxivervoer voor uw kind

Leerlingenvervoer wordt aangevraagd door de ouders van het kind. Als de rechter een kind uit huis heeft geplaatst en bent u de aangewezen voogd, dan dient u bij de aanvraag wel een kopie van het besluit van de rechter meesturen.

Aan een vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de afstand tussen woonhuis en school 6  kilometer of meer zijn. Voor het berekenen van de afstand gebruiken wij ANWB-routeplanner (kortste route). Leerlingenvervoer gaat uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. Dat is een school die:

  • de onderwijssoort biedt die uw kind nodig heeft;
  • rekening houdt met uw levensovertuiging, een specifieke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Een onderwijsmethode (Jenaplan, Montessori) is geen levensbeschouwelijke richting.

Voor het schooljaar 2024/2025 gaat de gemeente uit van het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2022. De grens voor het drempelbedrag ligt op € 29.700,-. Indien uw (gezamenlijk) inkomen in 2022 hoger was dan dit bedrag, dient u een drempelbedrag te betalen van € 450,-.

Voor meer informatie kunt u terecht op Verordening bekostiging leerlingenvervoer Nissewaard

Leerlingenvervoer wordt aangevraagd door de ouders van het kind. Als de rechter een kind uit huis heeft  geplaatst en u bent de aangewezen voogd, dan dient u bij de aanvraag een kopie van het besluit van de rechter mee te sturen.

Openbaar vervoer (ov) voor basisscholen met een bepaalde levensovertuiging of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo)

Als uw kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 9 jaar is en naar een basisschool met een bepaalde levensovertuiging of een sbo-school gaat, dan kunt u een ov-abonnement aanvragen.


Openbaar vervoer voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kan uw kind zelfstandig naar school reizen, dan kom het in principe niet in aanmerking voor een vergoeding voor het openbaar vervoer. Kan uw kind nog niet zelfstandig naar school reizen, dan kunt u een abonnement voor uw kind aanvragen. U dient dan wel een verklaring van de handicap/beperking met de aanvraag mee te sturen.


Uitzondering (uitstroommogelijkheid)

De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Dus als uw kind in de loop van het schooljaar leert om zelfstandig te reizen, vergoedt de gemeente het ov-abonnement voor de rest van het schooljaar.

Mocht u niet langer bij leerlingenvervoer terecht kunnen, maar heeft u wel een minimum inkomen, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Bijzondere Bijstand.

Onder aangepast vervoer verstaan we vervoer per taxi, schoolbus of rolstoelbus. In de volgende situaties kunt u een vergoeding krijgen voor aangepast vervoer:

  • Uw kind heeft een dusdanige handicap of beperking, waardoor reizen onder begeleiding met het openbaar vervoer niet mogelijk is. Als dat nodig is, vragen wij dan bij school een vervoersadvies op.
    Wij kunnen u ook vragen om ons een recente verklaring van een behandelend specialist (geen huisarts) te sturen of wij geven een onafhankelijke keuringsinstantie opdracht voor een onafhankelijk advies.
  • Als u als ouder(s) een zodanig ernstig of chronisch medisch probleem heeft, dat u uw kind niet kunt begeleiden. Hiertoe vragen wij een medische keuring aan bij een onafhankelijke keuringsinstantie. Voorwaarde is dat het kind ten minste recht heeft op begeleid openbaar vervoer en dat de afstand van huis naar school 6 km of meer is.
  • Uw kind heeft een tijdelijke handicap die langer dan 3 maanden gaat duren. Uw kind moet bijvoorbeeld een zware operatie ondergaan of uw kind heeft zijn of haar been op meerdere plaatsen gebroken, waardoor het een groot gedeelte van het schooljaar afhankelijk is van een rolstoel en/of krukken. U krijgt het taxivervoer dan toegekend voor de periode dat de tijdelijke handicap duurt. Aan de aanvraag dient u een recente verklaring van een medisch specialist (niet van een huisarts) uit het ziekenhuis toe te voegen.

Kan uw kind zelfstandig naar school reizen, dan kom het in principe niet in aanmerking voor een vergoeding voor eigen vervoer. Kan uw kind nog niet zelfstandig naar school reizen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van eigen vervoer. U dient dan wel een verklaring van de handicap/beperking met de aanvraag mee te sturen. Bij deze vergoeding wordt uitgegaan van een vast bedrag per kilometer.