Gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraadsleden worden gekozen door de inwoners van de gemeente Nissewaard.

Zetelverdeling

De gemeenteraad van Nissewaard bestaat uit 37 leden. In de gemeenteraad zijn 11 politieke partijen vertegenwoordigd. De gemeenteraadsleden en de steunraadsleden van een politieke partij vormen een fractie. Zie het overzicht van gemeenteraadsleden of de zetelverdeling.

Vergaderingen, agenda's en documenten

De gemeenteraad vergadert een keer per maand. Twee weken daarvoor worden voorstellen van het college aan de gemeenteraad besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over de raadsvoorstellen.

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl.

De vergaderingen zijn meestal openbaar. U mag dan bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt de vergaderingen ook via de website beluisteren.

Contact met de gemeenteraad

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Of wilt u laten weten dat u het ergens wel of niet mee eens bent? Dan kunt u:

  • een gemeenteraadslid aanspreken,
  • een brief of e-mail sturen naar de fractie van een politieke partij,
  • de gemeenteraad een brief schrijven,
  • het Inloopuur burgers bezoeken,
  • een burgerinitiatief indienen,
  • gebruiken van het spreekrecht tijdens een raadscommissievergadering of gemeenteraadsvergadering,
  • een petitie indienen via petities.nl of
  • bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad.

Contactgegevens lokale politieke partijen

ONS Nissewaard, ons@nissewaard.nl, www.ons-nissewaard.nl

Partij van de Arbeid (PvdA), pvda@nissewaard.nl, nissewaard.pvda.nl

PVV (Partij voor de Vrijheid), pvv@nissewaard.nl, pvvnissewaard.nl

Nissewaard Lokaal, nissewaard-lokaal@nissewaard.nl; nissewaardlokaal.nl

VVD, vvd@nissewaard.nl, vvdnissewaard.nl

CDA, cda@nissewaard.nl, nissewaard-cda.nl

ChristenUnie-SGP, christenunie-sgp@nissewaard.nl, spijkenisse.christenunie.nl

Democraten 66 (D66), d66@nissewaard.nl, d66nissewaard.nl

Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB), lob@nissewaard.nl, lobnissewaard.nl

Volkspartij Nissewaard, info@volkspartijnissewaard.nl, volkspartijnissewaard.nl

LieverLinks, lieverlinks.nl