Woo-verzoek

In de Wet open overheid (hierna Woo) is geregeld dat u informatie kunt opvragen bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Nissewaard. Dit heet een Woo-verzoek.

U kunt alleen schriftelijk of via het online formulier een Woo-verzoek indienen. De gemeente neemt Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals e-mail, sociale media of fax) niet in behandeling.

Een Woo-verzoek gaat over informatie over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek precies aangeven welke informatie u wilt hebben of over welke zaak het gaat. De Woo bepaalt samen met andere wetgeving welke informatie geschikt is om openbaar te maken. De gemeente voldoet aan uw Woo-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Lees meer over de Woo op Rijksoverheid.nl.

De gemeente kan uw verzoek weigeren op grond van de weigeringsgronden, die in de Woo bepaald zijn. Er zijn absolute weigeringsgronden. Bij de absolute weigeringsgronden blijft het verstrekken van informatie achterwege. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de gemeente een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. De gemeente kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de reeds openbare documenten.

De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. De gemeente kan wanneer zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen, de beslissingstermijn met maximaal 2 weken uitstellen. Hierover ontvangt u dan een brief.

U kunt alleen schriftelijk of via het online formulier een Woo-verzoek indienen. Voor het online indienen van een Woo-verzoek heeft u DigiD nodig. Wilt u namens een bedrijf of organisatie een Woo-verzoek indienen? Dan heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente neemt Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals e-mail, sociale media of fax) niet in behandeling.

Schriftelijk indienen

U kunt schriftelijk een Woo-verzoek sturen naar:

Gemeente Nissewaard

T.a.v. Afdeling Dienstverlening, team Advies

“onder vermelding van : Woo verzoek”

Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek.

Voor het verstrekken van geprinte documenten brengt de gemeente kosten in rekening. Dit gebeurt op basis van de gemeentelijke Legesverordening (Artikel 1.21). De totale kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw verzoek.