Windenergie

Windenergie is energie die opgewekt wordt door de bewegingsenergie van lucht. In Nederland waait het vaak en hard, waardoor de wind een onuitputtelijke en duurzame bron van energie is. Gemeente Nissewaard zet zich in voor duurzame energie. Maar wel met de voorwaarde dat er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de waarden van ons landschap en dat de ontwikkeling past binnen een goede ruimtelijke ordening.

Windenergie is een belangrijke energiebron om de energiedoelen te behalen, zoals deze zijn beschreven in het Klimaatakkoord. Momenteel staan er in Nederland 2300 windturbines op land die in ongeveer 6% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte voorzien. Maar om de doelen voor duurzame energie te behalen, moet dit aantal omhoog.

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere regio levert aan de landelijke energie-opgave. Voor de regio Rijnmond hebben de gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW (Mega Matt) aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012 (pdf; 3,7MB). Inmiddels is dit convenant verlengd en is de looptijd vastgesteld op 31 december 2025.

In 2015 bleek dat de opgave van 150 MW in de regio Rotterdam niet haalbaar was met de oorspronkelijke locaties in het convenant. De deelnemers aan het convenant zijn toen gezamenlijk gaan zoeken naar mogelijkheden om de daarin geformuleerde doelstelling alsnog te halen. Op basis daarvan hebben de Provinciale Staten in 2017 16 nieuwe locaties in de Rotterdamse regio voor windenergie aangewezen.

Ook de gemeente Nissewaard levert een bijdrage aan de windenergie-afspraken. Hoeveel windturbines dat worden en waar die exact komen te staan, is nu nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan, waar ook de inwoners en andere belanghebbenden nauw bij worden betrokken. Volgens de afspraken in het convenant had de opgave in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Dit bleek echter niet haalbaar. Er wordt nu gestreefd naar realisatie eind 2023.

Per juni 2022 is er een Ontwerp Voorkeursalternatief (VKA) bekend van de ontwikkelaar HVC Landwind. In december 2022 wordt de vergunningsaanvraag verwacht vanuit de ontwikkelaar. De gemeente zal deze aanvraag beoordelen; de verwachting is dat er in het 3e kwartaal van 2022 een besluit op de vergunning genomen is. Realisatie is voorzien in 2025 nadat een eventuele beroepsprocedure is afgerond. Bewoners en stakeholders zijn al sinds 2019 intensief betrokken en vertegenwoordigd via een Bewonersplatform en een Omgevingsadviesraad.
 

Lees meer over windenergielocatie Brielse Maasdijk.

In de Leidraad windenergie Voorne-Putten staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie. Ook zijn er voor de ontwikkelaars van de windlocaties randvoorwaarden benoemd.

Heeft u verder nog vragen over windenergie neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de gemeente Nissewaard: e-mail: communicatie@nissewaard.nl, telefoon: 14 0181