Windenergie

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Er staan 2000 windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Binnen de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere regio levert aan deze landelijke energie opgave.

Ook Nissewaard levert een bijdrage binnen het zoekgebied Hartel-Oost / Brielse Maasdijk Oost en Plaatweg. Daarnaast zijn of worden op grondgebied van buurgemeenten locaties voor windenergie gerealiseerd. Daarbij bevinden delen van het grondgebied van Nissewaard zich binnen het invloedsgebied van die windparken. Het betreft het windpark Hartelbrug II te Rotterdam en het windpark Spui te Korendijk.

Ontwikkeling locatie Hartel-Oost/Plaatweg

Voor de regio Rijnmond zijn in de voormalige Stadsregio Rotterdam tussen de gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. Gedeputeerde Staten hebben recent 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar deze afgesproken windopgave gerealiseerd dient te worden. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locatiekeuzes die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf hebben aangedragen.

Voor Nissewaard lag die locatiekeuze op de ontwikkeling van de locatie Hartel-Oost / Plaatweg / Brielse Maasdijk Oost. De Brielse Maasdijk is een primaire waterkering die een scheiding maakt tussen zoet en zout water. De Ontwikkeling van de locatie is echter zowel bestuurlijk als technisch geen eenvoudige zaak:

De dijk waarop de turbines moeten worden gebouwd is het eigendom van Waterschap Hollandse Delta (WSHD). WSHD stond tot voor kort niet toe dat er windturbines werden gebouwd op haar waterkeringen. De Unie van Waterschappen hebben in maart 2016 de Green Deal C195 Energie ondertekend waarin zij zich committeren om mee te werken aan de realisatie van windturbines op/ nabij primaire waterkeringen. Tegen de achtergrond van deze Green Deal heeft WSHD in de zomer van 2018 haar beleid met betrekking tot wind op waterkeringen gewijzigd, van Nee, naar Ja, mits er aan haar voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn gericht op het borgen van de waterveiligheid.

Voor de realisatie van windturbines op Brielse Maasdijk dient WSHD de locatie dus vrij te geven voor de bouw van windturbines en daarbij aan te geven wat de voorwaarden zijn. WSHD is voornemens de bouw en exploitatie van de windturbines niet zelf te realiseren en exploiteren, maar dit onderhands te gunnen aan een hierin gespecialiseerde marktpartij.

Op de locatieniveau moeten er echter onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen voordat het bestemmingsplan kan worden aangepast en de vergunning kan worden verleend.

Ontwikkelingen andere gemeenten binnen de invloedsfeer Nissewaard

Rotterdam. In 2014 heeft Rotterdam 8 windturbines op het windpark Hartelbrug II gerealiseerd. Omdat de Raad van State het besluit om de vergunning heeft Rotterdam op 29 juni 2017 een nieuw en verbeterd vergunningsbesluit genomen. Kijk voor meer informatie op windparkhartelbrug2.nl.

Als u overlast van het windpark ervaart kunt u op dcmr.nl een klacht indienen of bel 0888 - 333 555. De gemeenten Nissewaard, Rotterdam, het Havenbedrijf en de exploitant van het windpark hebben afspraken gemaakt over het vormen van een gebiedsfonds voor de omwonenden. Met een bewonersgroep van inwoners uit Heenvliet en Geervliet vindt overleg plaats over de inzet van het fonds en de organisatie en beheer hiervan.

Windpark Spui in Korendijk

Windpark Spui ligt langs het Spui in de gemeente Korendijk tussen de plaatsen Nieuw-Beijerland en Piershil staan vijf windturbines. De Raad van State heeft op 17 januari 2018 de tegenstanders van het windpark slechts op 1 punt gelijk gegeven. Hierdoor is het inpassingsplan weliswaar vernietigd vanwege een verschrijving in het veiligheidsonderzoek. Omdat dit in een nadere risicoanalyse door de provincie is hersteld, is de omgevingsvergunning voor de bouw van het park met 5 windturbines onherroepelijk geworden.  Kijk voor meer informatie op zuidholland.nl.

Leidraad windenergie Voorne-Putten

In de Leidraad windenergie Voorne-Putten staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie. Ook zijn er voor de ontwikkelaars van de windlocaties randvoorwaarden benoemd.