Windenergie

Windenergie is energie die opgewekt wordt door de bewegingsenergie van lucht. In Nederland waait het vaak en hard, waardoor de wind een onuitputtelijke en duurzame bron van energie is. Gemeente Nissewaard zet zich in voor duurzame energie. Maar wel met de voorwaarde dat er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met ons landschap en dat de ontwikkeling past binnen een goede ruimtelijke ordening.

Windenergie is een belangrijke energiebron om de energiedoelen te behalen, zoals deze zijn beschreven in het Klimaatakkoord. Momenteel staan er in Nederland 2300 windturbines op land die in ongeveer 6% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte voorzien. Maar om de doelen voor duurzame energie te behalen, moet dit aantal omhoog.

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere regio levert aan de landelijke energie-opgave. Voor de regio Rijnmond hebben de gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW (Mega Matt) aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012 (pdf; 3,7MB). Inmiddels is dit convenant verlengd en is de looptijd vastgesteld op 31 december 2025.

In 2015 bleek dat de opgave van 150 MW in de regio Rotterdam niet haalbaar was met de oorspronkelijke locaties in het convenant. De deelnemers aan het convenant zijn toen gezamenlijk gaan zoeken naar mogelijkheden om de daarin geformuleerde doelstelling alsnog te halen. Op basis daarvan hebben de Provinciale Staten in 2017 zestien nieuwe locaties in de Rotterdamse regio voor windenergie aangewezen.

Ook Nissewaard levert een bijdrage aan de regionale windenergie-afspraken. In samenspraak met de gemeenteraad is daarbij in 2017 het gebied Brielse Maasdijk als zoeklocatie naar voren geschoven. Met de provincie is afgesproken dat gemeente Nissewaard zich inspant om hier voor eind 2025 minimaal 18 MW aan opgesteld windvermogen te realiseren. Maar we weten dat er veel meer nodig is om in 2050 uitsluitend hernieuwbare energie te hebben. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt.
 

Lees meer over windenergie locatie Brielse Maasdijk.