Windenergie

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Er staan 2000 windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Binnen de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere regio levert aan deze landelijke energie opgave.

Ook Nissewaard levert een bijdrage binnen het zoekgebied Hartel-Oost / Brielse Maasdijk Oost en Plaatweg. Daarnaast zijn of worden op grondgebied van buurgemeenten locaties voor windenergie gerealiseerd. Daarbij bevinden delen van het grondgebied van Nissewaard zich binnen het invloedsgebied van die windparken. Het betreft het windpark Hartelbrug II te Rotterdam en het windpark Spui te Korendijk.

Ontwikkeling locatie Brielse Maasdijk - Hartel Oost (locatie M Hartel Oost en Plaatweg)

Voor de regio Rijnmond zijn in de voormalige Stadsregio Rotterdam tussen de gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. Gedeputeerde Staten hebben recent 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar deze afgesproken windopgave gerealiseerd dient te worden. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locatiekeuzes die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf hebben aangedragen.

In 2013 bleek dat de in het convenant genoemde locaties in de voormalige stadsregio Rotterdam onvoldoende ruimte boden voor de realisatie van 150 MW. Om aan de afspraken uit het convenant te voldoen, moesten nieuwe locaties in de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland worden opgenomen. Dit heeft eind 2017 geleid tot een partiële herziening van de VRM (vastgesteld op 20-12-2017) met 16 nieuwe locaties voor windenergie in de Rotterdamse regio. Vier van deze nieuwe locaties worden gerealiseerd op het eiland Voorne-Putten.

Voor Nissewaard is een locatie aangewezen op de Brielse Maasdijk tussen Geervliet en Plaatweg in Spijkenisse. In de provinciale stukken wordt deze locatie M Hartel Oost en Plaatweg genoemd. De gemeente Nissewaard heeft zich gecommitteerd aan een inspanningsverplichting tot het realiseren van 18 MW op deze locatie. De Brielse Maasdijk is een primaire waterkering die een scheiding maakt tussen zoet en zout water. De dijk waarop de turbines moeten worden gebouwd is het eigendom van Waterschap Hollandse Delta. Het Waterschap stond tot voor kort niet toe dat er windturbines werden gebouwd op haar waterkeringen. Mede in het kader van de pilot Windturbines Hartel Oost& Plaatweg/Brielse Maasdijk Oost heeft het waterschap in november 2018 zijn beleid met betrekking tot windturbines op waterkeringen gewijzigd van Nee, tenzij… naar Ja, mits de waterveiligheid geborgd is.

De uitwerking van de VRM locatie in Nissewaard is opgestart en er is daarom ook een aanvang gemaakt met het communicatietraject. Dat is begonnen met een memo in de commissie leefomgeving op 19 juni en krijgt in juli een vervolg met twee inloopavonden. Doel van deze avonden is om aan te geven dat het project nu wordt opgestart, om kennis te maken met de hoofdrolspelers: gemeente, waterschap, HVC en NLVOW. U bent op beide avonden van harte welkom:

  • Maandag 8 juli van 18:30 tot 21:00 in De Haveling, Julianaplein 1, Geervliet

  • Donderdag 11 juli van 18:30 tot 21:00 in Wijkcentrum Noord, Winston Churchillaan 227, Spijkenisse

  • Dinsdag 16 juli van 18:30 tot 21:00 in Partycentrum Flamingo, Lengweg 150, Hoogvliet.

Na de zomer wordt verder invulling gegeven aan het communicatie traject en worden de betrokkenen daarover nader geïnformeerd.

Voor de realisatie van windturbines op de Brielse Maasdijk heeft het Waterschap de locatie vrij te geven voor de bouw van windturbines en daarbij aan te geven wat de voorwaarden zijn. Het Waterschap is niet voornemens de bouw en exploitatie van de windturbines zelf ter handen te nemen. Ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de windturbines zal worden gedaan door afval- en energiebedrijf HVC dat hier veel ervaring mee heeft. HVC zal hiervoor een recht van opstal met bijbehorende retributie (vergoeding) een opstalovereenkomst afsluiten met het Waterschap. De rol van het waterschap concentreert zich in deze op de uitoefening van zijn kerntaak: zorgdragen voor de waterveiligheid.

Om vast te stellen of de veiligheid geborgd kan worden is eerst nader onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ontwikkelaar (HVC) die de windturbines gaat realiseren/exploiteren. Het Waterschap toetst of de uitkomsten van het onderzoek voldoen aan haar voorwaarden met betrekking tot waterveiligheid.

Om duidelijk te krijgen hoeveel en wat voor windturbines moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen. Pas wanneer dit allemaal onderzocht is kan het bestemmingsplan worden aangepast en kunnen de vergunningen worden verleend.

Naast voorwaarden op het gebied van waterveiligheid en vergunningen worden door de gemeente Nissewaard ook eisen en randvoorwaarden gesteld ten aanzien van procesparticipatie van stakeholders en financiële participatie. Hiervoor is de Leidraad Windenergie Voorne-Putten opgesteld.

Documenten planMER VRM windenergie

De specifieke deelrapporten die betrekking hebben op de locatie Brielse Maasdijk/Hartel Oost zijn als aparte downloads te vinden via:

Ontwikkelingen andere gemeenten binnen de invloedsfeer Nissewaard

Rotterdam. In 2014 heeft Rotterdam 8 windturbines op het windpark Hartelbrug II gerealiseerd. Omdat de Raad van State het besluit om de vergunning heeft Rotterdam op 29 juni 2017 een nieuw en verbeterd vergunningsbesluit genomen. Kijk voor meer informatie op windparkhartelbrug2.nl.

Als u overlast van het windpark ervaart kunt u op dcmr.nl een klacht indienen of bel 0888 - 333 555. De gemeenten Nissewaard, Rotterdam, het Havenbedrijf en de exploitant van het windpark hebben afspraken gemaakt over het vormen van een gebiedsfonds voor de omwonenden. Met een bewonersgroep van inwoners uit Heenvliet en Geervliet vindt overleg plaats over de inzet van het fonds en de organisatie en beheer hiervan.

Windpark Spui in Korendijk

Windpark Spui ligt langs het Spui in de gemeente Korendijk tussen de plaatsen Nieuw-Beijerland en Piershil staan vijf windturbines. De Raad van State heeft op 17 januari 2018 de tegenstanders van het windpark slechts op 1 punt gelijk gegeven. Hierdoor is het inpassingsplan weliswaar vernietigd vanwege een verschrijving in het veiligheidsonderzoek. Omdat dit in een nadere risicoanalyse door de provincie is hersteld, is de omgevingsvergunning voor de bouw van het park met 5 windturbines onherroepelijk geworden.  Kijk voor meer informatie op zuidholland.nl.

Leidraad windenergie Voorne-Putten

In de Leidraad windenergie Voorne-Putten staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie. Ook zijn er voor de ontwikkelaars van de windlocaties randvoorwaarden benoemd.