Windenergie

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Er staan 2000 windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Binnen de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die iedere regio levert aan deze landelijke energie opgave.

Ook Nissewaard levert een bijdrage binnen het zoekgebied Hartel-Oost / Brielse Maasdijk Oost en Plaatweg. Daarnaast zijn of worden op grondgebied van buurgemeenten locaties voor windenergie gerealiseerd. Daarbij bevinden delen van het grondgebied van Nissewaard zich binnen het invloedsgebied van die windparken. Het betreft het windpark Hartelbrug II te Rotterdam en het windpark Spui te Korendijk.

Bestaande locatie Hartelbrug II

In augustus 2011 heeft de gemeente Rotterdam vergunning verleend voor de realisatie van 8 windturbines langs het Hartelkanaal nabij de kernen Geervliet en Heenvliet. Deze turbines zijn in 2014 gerealiseerd. Omdat het besluit om de vergunning te verlenen in 2015 door de Raad van State is vernietigd heeft Rotterdam op 29 juni 2017 een nieuw vergunningsbesluit genomen. Deze vergunning is nog niet onherroepelijk. Kijk voor meer informatie op windparkhartelbrug2.nl.

Als u overlast van het windpark ervaart kunt u op dcmr.nl een klacht indienen of bel 0888 - 333 555. De gemeenten Nissewaard, Rotterdam, het Havenbedrijf en de exploitant van het windpark hebben afspraken gemaakt over het vormen van een gebiedsfonds voor de omwonenden. Met een bewonersgroep van inwoners uit Heenvliet en Geervliet vindt overleg plaats over de inzet van het fonds en de organisatie en beheer hiervan.

Gepland windpark Spui in Korendijk

Op 14 september 2016 is door de Provincie Zuid-Holland vergunning verleend voor de realisatie van 5 windturbines langs het Spui ten westen van de kern Nieuw-Beijerland. Door de gemeenten Korendijk en Nissewaard is beroep ingesteld tegen deze verleende vergunning. Kijk voor meer informatie op zuidholland.nl.

Ontwikkeling locatie Hartel-Oost/Plaatweg

Voor de regio Rijnmond zijn in de voormalige Stadsregio Rotterdam tussen de gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. Gedeputeerde Staten hebben recent 17 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar deze afgesproken windopgave gerealiseerd dient te worden. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locatiekeuzes die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf hebben aangedragen.

Voor Nissewaard lag die locatiekeuze op de ontwikkeling van de locatie Hartel-Oost / Plaatweg / Brielse Maasdijk Oost. Binnen dit zoekgebied wordt een opgave van 18 MW realistisch geacht. De 17 locaties zijn opgenomen in een voorstel voor de zogeheten partiƫle herziening van de Visie ruimte en mobiliteit Windenergie. Dit voorstel wordt op 20 december 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Als Provinciale Staten akkoord gaan, liggen de locaties ruimtelijk vast. Op locatieniveau moeten er echter onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen voordat het bestemmingsplan kan worden aangepast en de vergunning kan worden verleend.