Windenergie locatie Brielse Maasdijk

Ook Nissewaard levert een bijdrage aan de regionale windenergie-afspraken. Als locatie is daarbij -in samenspraak met de gemeenteraad- het gebied Brielse Maasdijk als zoeklocatie naar voren geschoven. Hier moet minimaal 18 MW aan opgesteld windvermogen komen.

Oorspronkelijk waren de zoeklocaties Berenplaat en Zuidland in beeld. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad zijn deze locaties geschrapt. In plaats daarvan is de Plaatweg toegevoegd aan het zoekgebied en de provincie heeft in december 2017 de locatie Hartel Oost/Plaatweg vastgelegd. Uit de milieueffectrapportage van de ontwikkelaar blijkt dat er zes windmolens mogelijk zijn binnen het zoekgebieden dat er in het Voorkeursalternatief door HVC Landwind is gekozen voor vijf windmolens.

Het coalitieakkoord van mei 2022 gaat uit van uitsluitend windmolens aan de westzijde van de Hartelkering. Het college wenst mee te werken aan de doelstelling om tenminste 18 MW mogelijk te maken. De gezondheid van onze inwoners staat voorop en de vergunningsaanvraag zal onder meer op dit thema beoordeeld worden.

De windmolens komen tussen Spijkenisse (Noord) en Geervliet langs het Hartelkanaal te staan

Bij de ontwikkeling van de locatie Brielse Maasdijk zijn meerdere partijen betrokken, met ieder een eigen rol. Onderstaand overzicht laat zien hoe deze rolverdeling eruit ziet.

Gemeente Nissewaard

De gemeente is samen met onder andere Waterschap Hollandse Delta (WSHD) verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Naast voorwaarden op het gebied van waterveiligheid en vergunningen, stelt de gemeente Nissewaard ook voorwaarden om participatie van verschillende belanghebbenden en de financiële participatie voor omwonenden in het project te bevorderen.Hiervoor wordt als kapstok de Leidraad Windenergie Voorne-Putten gehanteerd. Tijdens de vergunningenprocedure zal er een omgevingsconvenant worden opgesteld tussende gemeente Nissewaard, de ontwikkelaar, de omwonenden en andere bij de omgeving betrokken partijen.

 

HVC

Het windpark wordt gebouwd en geëxploiteerd door afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar, dat hier veel ervaring mee heeft. HVC is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van alle benodigde onderzoeken, het aanleveren van de juiste informatie die nodig is voor de ruimtelijke procedures in het kader van de verplichte m.e.r.-procedure (milieueffectrapport). HVC werkt samen met de gemeente Nissewaard aan de communicatie en participatie.

Ook  werkt HVC samen met coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) aan de specifieke invulling van lokaal eigenaarschap in dit project, waarbij als kapstok de Leidraad Windenergie Voorne-Putten zal worden gehanteerd.

VPE

De coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) krijgt ook een aandeel in het windpark. VPE is een lokale energiecoöperatie van en voor inwoners van Voorne-Putten. Hoe de samenwerking exact wordt gefomaliseerd met gemeente en HVC wordt in 2023 duidelijk. Kijk voor meer informatie over VPE op voorneputtenenergie.nl.

Wat in ieder geval zeker is, is dat de ontwikkelaar(s) een verplichte afdracht moet(en) doen in een (lokaal te besteden) omgevingsfonds. Het bedrag wordt bepaald volgens de gedragsregels van de NWEA. De wijze waarop deze financiële participatie vorm krijgt, wordt de aankomende tijd duidelijk in het omgevingsconvenant.

 

Waterschap Hollandse Delta

De Brielse Maasdijk, waarop de windturbines moeten worden gebouwd, is het eigendom van Waterschap Hollandse Delta (WSHD). De rol van het waterschap concentreert zich op het borgen van de belangen voor de waterveiligheid. Het waterschap heeft aangegeven de locatie ter beschikking te stellen en een vergunning te verlenen voor de bouw van windturbines, op de voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de waterkering daardoor niet verzwakt. Dit aspect moet blijken uit de uitgevoerde onderzoeken.

Een windpark is niet van de één op andere dag gerealiseerd. Het gaat hier om een ingrijpend proces. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden zo vroeg en zo goed mogelijk worden geïnformeerd bij de plannen en om hun mening en advies wordt gevraagd. In de Inspraak- en participatieverordening Nissewaard 2020 wordt gesproken over verschillende rollen voor deelnemers in een participatietraject: raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen.

Bij het windpark Brielse Maasdijk is dat: adviseren. Inwoners worden over verschillende onderwerpen uitvoerig geïnformeerd, overleggen daarover met diverse belanghebbenden en komen tot een advies aan de gemeente.

In juli 2019 zijn er in Geervliet, Spijkenisse-Noord en Hoogvliet informatiebijeenkomsten georganiseerd om inwoners en andere betrokkenen te laten weten dat de plannen voor de oprichting van windturbines van start zijn gegaan. Om bewoners en andere belanghebbenden te betrekken is er een bewonersplatform en een omgevingsadviesraad ingesteld.  

Bewonersplatform

In oktober 2019 is het bewonersplatform voor de realisatie van het windpark Brielse Maasdijk geformeerd. Doel van het bewonersplatform is meedenken en meepraten over alle stappen in het project, zodat de belangen van de inwoners daarin goed worden gehoord.

Onderwerpen die met het bewonersplatform worden besproken, zijn onder andere: aantal windturbines, afmetingen, geluid, slagschaduw, Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD; onderdeel van de m.e.r.-procedure) en overige onderzoeken. Het bewonersplatform wordt begeleid door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Een afvaardiging van het bewonersplatform neemt ook deel in de omgevingsadviesraad.

Het platform komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, tot aan de realisering van de windturbines. In het bewonersplatform zitten representanten van de directe omwonenden van het geplande windpark. Zij hebben zo een stem in de Omgevingsadviesraad (OAR).

Wilt u zich aanmelden voor het bewonersplatform? Dat kan door een e-mail te sturen aan rob.rietveld@nlvow.nl.

Omgevingsadviesraad

De omgevingsadviesraad is een orgaan, waar naast een afvaardiging van het bewonersplatform, ook belangenorganisaties, andere stakeholders en overheden zitting hebben. Deze partijen worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de planontwikkeling van de windturbines, waarbij zij inbreng kunnen hebben bij de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. De omgevingsadviesraad is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en dat alle stemmen daarbij gehoord worden. In januari 2020 is de eerste bijeenkomst geweest van de omgevingsadviesraad en deze wordt op dit moment verder geformeerd. Gerrit Valk is de onafhankelijke voorzitter van deze OAR.

Belangenorganisaties, overheden en andere stakeholders kunnen deelnemen in de omgevingsadviesraad. Omwonenden kunnen zich opgeven voor het bewonersplatform. Een afvaardiging van het bewonersplatform vertegenwoordigt de inwoners in de omgevingsadviesraad.

Aanmelden voor de omgevingsadviesraad kan nog steeds. Neem daarvoor contact op via e-mail met communicatie@nissewaard.nl of m.simons@nissewaard.nl

Coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE)

De coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) krijgt ook een aandeel in het windpark. VPE is een lokale energiecoöperatie van en voor inwoners van Voorne-Putten. Hoe de samenwerking exact wordt geformaliseerd met gemeente en HVC wordt in 2021 duidelijk. Kijk voor meer informatie over VPE op voorneputtenenergie.nl

Wat in ieder geval zeker is, is dat de ontwikkelaar(s) een verplichte afdracht moet(en) doen in een (lokaal te besteden) omgevingsfonds. Het bedrag wordt bepaald volgens de gedragsregels van de NWEA. De wijze waarop deze financiële participatie vorm krijgt, wordt het komende half jaar duidelijk in samenspraak met de ontwikkelaar(s), de omgevingsadviesraad en het bewonersplatform.

Om duidelijk te krijgen hoeveel en wat voor windturbines er waar precies binnen het zoekgebied kunnen komen, moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen. Deze onderzoeken gaan onder meer over de volgende onderwerpen:

  • geluid

  • slagschaduw

  • waterveiligheid

  • hoogtebeperkingen

  • kabels en leidingen

  • radar

  • verlichting

  • effecten op flora en fauna

  • veiligheid

De onderzoeken zijn nu gereed (december 2022). De vergunningsaanvraag van HVC Landwind zal nu beoordeeld gaan worden. De gemeente toetst of de aanvraag toeziet op een goede ruimtelijke ordening. Tijdens de vergunningenprocedure zal de ontwerp-vergunning ter inzage worden gelegd. Tijdens die terinzagelegging krijgen inwoners en stakeholders de mogelijkheid zienswijzen in te brengen. Ook wordt de gemeenteraad twee keer betrokken en gevraagd een besluit te nemen over de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Die vvgb is nodig voordat het college een definitief besluit op de vergunning kan nemen. De aanvraag vindt plaats volgens het door de gemeenteraad genomen coördinatiebesluit. Dit heeft als voordeel dat na afronding van de vergunningenprocedure door de gemeente er slechts één gang naar de rechter is, de Raad van State. Er is dus geen bezwarenprocedure en geen gang naar de Rechtbank. Diegenen die dus na het verlenen van de vergunning beroep willen aantekenen, moeten dit doen door hun beroep te richten aan de Raad van State. Hiermee komt er sneller duidelijkheid over het al dan niet in werking treden en onherroepelijk worden van de vergunning.

Hoe verder?

Wij vinden het belangrijk dat u uw zienswijze inbrengt op het moment dat de stukken ter inzage gaan. Direct omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd. Houd verder de sociale media en de lokale nieuwsbladen in de gaten. Ook zal er publicatie op Overheid.nl plaatsvinden. Verwacht wordt dat de terinzagelegging vanaf maart of april 2023 zal starten gedurende zes weken. Ook vinden er meerdere informatieavonden plaats tijdens de periode van de terinzagelegging om betrokkenen goed te informeren over de voorgenomen planontwikkeling.

Wilt u weten hoe het windpark Brielse Maasdijk er uit zou kunnen zien? Ontwikkelaar HVC heeft een virtuele belevingstour laten ontwikkelen. Lees meer

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en nieuws over het windenergieproject Brielse Maasdijk? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via communicatie@nissewaard.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuws over ontwikkeling Brielse Maasdijk
Speciaal voor inwoners van gemeente Nissewaard en Rotterdam organiseert gemeente Nissewaard inloopavonden over de realisatie van windenergie op de Brielse Maasdijk. De ontwikkelaar zal na de zomervakantie de vergunningen in gaan dienen die nodig zijn voor de bouw van het windpark. Lees meer

Kijk voor meer informatie over het windpark Brielse Maasdijk op windbrielsemaasdijk.nl.

Wilt u deelnemen aan het Bewonersplatform of plaats nemen in de Omgevingsraad? Meld u aan via communicatie@nissewaard.nl

Heeft u een vraag over het project windpark Brielse Maasdijk? Bel dan met het programmateam Duurzaamheid, via telefoonnummer: 14 0181.