Windenergie locatie Brielse Maasdijk

Ook Nissewaard levert een bijdrage aan de regionale windenergie-afspraken. Als locatie is daarbij -in samenspraak met de gemeenteraad- het gebied Brielse Maasdijk als zoeklocatie naar voren geschoven. Hier moet minimaal 18 MW aan opgesteld windvermogen komen. Hoeveel windturbines dat worden en waar die exact komen te staan is nu nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan (in een m.e.r.-procedure) waarbij ook de inwoners en andere belanghebbenden intensief worden betrokken.

De windmolens komen tussen Spijkenisse (Noord) en Geervliet langs het Hartelkanaal te staan

Rolverdeling

Bij de ontwikkeling van de locatie Brielse Maasdijk zijn meerdere partijen betrokken, met ieder een eigen rol. Onderstaand overzicht laat zien hoe deze rolverdeling eruit ziet.

Gemeente Nissewaard

De gemeente is samen met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Naast voorwaarden op het gebied van waterveiligheid en vergunningen, stelt de gemeente Nissewaard ook voorwaarden om participatie van verschillende belanghebbenden en de financiële participatie voor omwonenden in het project te bevorderen. Hiervoor wordt als kapstok de Leidraad Windenergie Voorne-Putten gehanteerd. Een participatieplan vanuit de initiatiefnemers dient onderdeel te zijn van de in te dienen vergunning.

 

HVC

Het windpark wordt gebouwd en geëxploiteerd door afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar, dat hier veel ervaring mee heeft. HVC is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van alle benodigde onderzoeken en het aanleveren van de juiste informatie die nodig zijn voor de ruimtelijke procedures, zoals de benodigde onderzoeken in het kader van de verplichte m.e.r.-procedure (milieueffectrapport). HVC werkt samen met de gemeente Nissewaard aan de communicatie en participatie.

Ook  werkt HVC samen met coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) aan de specifieke invulling van lokaal eigenaarschap in dit project, zoals vastgelegd is in de Leidraad Windenergie Voorne-Putten.

 

Waterschap Hollandse Delta

De Brielse Maasdijk, waarop de windturbines moeten worden gebouwd, is het eigendom van Waterschap Hollandse Delta (WSHD). De rol van het waterschap concentreert zich op het borgen van de belangen voor de waterveiligheid. Het waterschap heeft aangegeven de locatie ter beschikking te stellen en een vergunning te verlenen voor de bouw van windturbines, op de voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de waterkering daardoor niet verzwakt. Momenteel doet HVC hier onderzoek naar.

Betrokkenheid inwoners

Een windpark is niet van de één op andere dag gerealiseerd. Het gaat hier om een ingrijpend proces. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden zo vroeg en zo goed mogelijk worden geïnformeerd bij de plannen en om hun mening en advies wordt gevraagd. In de Inspraak- en participatieverordening Nissewaard 2020 wordt gesproken over verschillende rollen voor deelnemers in een participatietraject: raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen.

Bij het windpark Brielse Maasdijk is dat: adviseren. Inwoners worden over verschillende onderwerpen uitvoerig geïnformeerd, overleggen daarover met diverse belanghebbenden en komen tot een advies aan de gemeente.

In juli 2019 zijn er in Geervliet, Spijkenisse-Noord en Hoogvliet informatiebijeenkomsten georganiseerd om inwoners en andere betrokkenen te laten weten dat de plannen voor de oprichting van windturbines van start zijn gegaan. Om bewoners en andere belanghebbenden te betrekken is er een bewonersplatform en een omgevingsadviesraad ingesteld.  

Bewonersplatform

In oktober 2019 is het bewonersplatform voor de realisatie van het windpark Brielse Maasdijk geformeerd. Doel van het bewonersplatform is meedenken en meepraten over alle stappen in het project, zodat de belangen van de inwoners daarin goed worden gehoord.

Onderwerpen die met het bewonersplatform worden besproken, zijn onder andere: aantal windturbines, afmetingen, geluid, slagschaduw, Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD; onderdeel van de m.e.r.-procedure) en overige onderzoeken. Het bewonersplatform wordt begeleid door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Een afvaardiging van het bewonersplatform neemt ook deel in de omgevingsadviesraad.

Het platform komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, tot aan de realisering van de windturbines. In het bewonersplatform zitten representanten van de directe omwonenden van het geplande windpark. Zij hebben zo een stem in de Omgevingsadviesraad (OAR).

Wilt u zich aanmelden voor het bewonersplatform? Dat kan door een e-mail te sturen aan rob.rietveld@nlvow.nl.

Omgevingsadviesraad

De omgevingsadviesraad is een orgaan, waar naast een afvaardiging van het bewonersplatform, ook belangenorganisaties, andere stakeholders en overheden zitting hebben. Deze partijen worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de planontwikkeling van de windturbines, waarbij zij inbreng kunnen hebben bij de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. De omgevingsadviesraad is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en dat alle stemmen daarbij gehoord worden. In januari 2020 is de eerste bijeenkomst geweest van de omgevingsadviesraad en deze wordt op dit moment verder geformeerd. Gerrit Valk is de onafhankelijke voorzitter van deze OAR.

Belangenorganisaties, overheden en andere stakeholders kunnen deelnemen in de omgevingsadviesraad. Omwonenden kunnen zich opgeven voor het bewonersplatform. Een afvaardiging van het bewonersplatform vertegenwoordigt de inwoners in de omgevingsadviesraad.

Aanmelden voor de omgevingsadviesraad kan nog steeds. Neem daarvoor contact op via e-mail met communicatie@nissewaard.nl of m.simons@nisewaard.nl

Coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE)

De coöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) krijgt ook een aandeel in het windpark. VPE is een lokale energiecoöperatie van en voor inwoners van Voorne-Putten. Hoe de samenwerking exact wordt geformaliseerd met gemeente en HVC wordt in 2021 duidelijk. Kijk voor meer informatie over VPE op voorneputtenenergie.nl

Wat in ieder geval zeker is, is dat de ontwikkelaar(s) een verplichte afdracht moet(en) doen in een (lokaal te besteden) omgevingsfonds. Het bedrag wordt bepaald volgens de gedragsregels van de NWEA. De wijze waarop deze financiële participatie vorm krijgt, wordt het komende half jaar duidelijk in samenspraak met de ontwikkelaar(s), de omgevingsadviesraad en het bewonersplatform.

Procedures

Om duidelijk te krijgen hoeveel en wat voor windturbines er waar precies binnen het zoekgebied kunnen komen, moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen. Deze onderzoeken gaan onder meer over de volgende onderwerpen:

 • geluid

 • slagschaduw

 • waterveiligheid

 • hoogtebeperkingen

 • kabels en leidingen

 • radar

 • verlichting

 • effecten op flora en fauna

 • veiligheid

Pas wanneer alle onderzoeken allemaal afgerond zijn, kan het bestemmingsplan worden aangepast en kunnen de vergunningen worden verleend. Deze onderzoeken zijn opgestart en worden beschreven in de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER). De Milieu Effect Rapportage begint met het uitwerken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is vastgelegd wat er onderzocht gaat worden in het kader van de Milieu Effect Rapportage. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt voorgelegd aan inwoners en andere belanghebbenden om te toetsen of de juiste zaken onderzocht worden.

Hoe verder?

We vinden het belangrijk om te weten wat u van de NRD vindt. U kunt uw reacties en opmerkingen met ons delen. Dit gebeurt in een zogeheten zienswijze.

We verzamelen uw reacties en we geven in de zogenaamde 'Nota van Beantwoording' aan of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de plannen en de planaanpak kunnen verbeteren. Deze Nota waarin alle reacties anoniem worden weergegeven, wordt gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven.

Op basis van de ingediende reacties stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast. Ook worden de reacties van de vooroverlegpartners en de Commissie m.e.r. verwerkt.

Tijdpad

 • December 2017: Definitieve vaststelling van het zoekgebied door Provinciale Staten.

 • Juli 2018: Voortraject: beleid waterschap gewijzigd om windturbines op waterkeringen mogelijk te maken.

 • Maart 2019: HVC gestart met onderzoeken.

 • Juli 2019: Inloopavonden Aftrap Proces.

 • December 2019-2020: Start/inwerkingtreding bewonersplatform, omgevingsadviesraad.

 • 2020: Participatie proces over Notie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), Milieu Effect Rapportage (MER), gebiedsafspraken en ruimtelijke inpassing.

 • 2021: Start procedure NRD en m.e.r.-procedure.

 • 2021-2022: Vergunningaanvraag (vervolg ruimtelijke procedures), Participatieproces loopt door.

 • Eind 2023: Start realisatie windpark (mits onherroepelijke vergunning).

Beelden

Wilt u weten hoe het windpark Brielse Maasdijk er uit zou kunnen zien? Ontwikkelaar HVC heeft een virtuele belevingstour laten ontwikkelen. Lees meer

Documenten en Brieven

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en nieuws over het windenergieproject Brielse Maasdijk? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via communicatie@nissewaard.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuws over ontwikkeling Brielse Maasdijk
Speciaal voor inwoners van gemeente Nissewaard en Rotterdam organiseert gemeente Nissewaard inloopavonden over de realisatie van windenergie op de Brielse Maasdijk. De ontwikkelaar zal na de zomervakantie de vergunningen in gaan dienen die nodig zijn voor de bouw van het windpark. Lees meer

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het windpark Brielse Maasdijk op windbrielsemaasdijk.nl.

Wilt u deelnemen aan het Bewonersplatform of plaats nemen in de Omgevingsraad? Meld u aan via communicatie@nissewaard.nl

Heeft u een vraag over het project windpark Brielse Maasdijk? Bel dan met het programmateam Duurzaamheid, via telefoonnummer: 14 0181.