Windenergie locatie Brielse Maasdijk

Ook Nissewaard levert een bijdrage aan de regionale windenergie-afspraken. In samenspraak met de gemeenteraad is in 2017 het gebied Brielse Maasdijk als zoeklocatie naar voren geschoven. Hier moet voor het einde van 2025 minimaal 18 MW aan opgesteld windvermogen komen.

HVC Landwind wil daarvoor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk bouwen. Drie aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de Hartelbrug. In december 2022 heeft HVC voor de vijf windturbines een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Hoe staat het met de vergunningsaanvraag?

De gemeente heeft deze aanvraag inmiddels beoordeeld. Voor het verlenen van de vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de gemeenteraad. Bij het voorlopige besluit op 2 november 2023 heeft de raad gezegd de vvgb niet af te geven. Het college heeft daarom op 12 december ingestemd met een ontwerp-weigeringsbesluit.

Tot 24 januari 2024 kon iedereen die dat wilde, reageren op dat besluit met een zienswijze. De zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag voor windpark Brielse Maasdijk. Naar verwachting is dat in september 2024.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief als u direct op de hoogte wilt zijn van het laatste nieuws of houd de nieuwspagina en sociale media van gemeente Nissewaard in de gaten.

Hieronder worden de belangrijkste vragen over de besluitvorming beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Stuur deze dan naar duurzaamheid@nissewaard.nl. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Tijdens twee informatieavonden op 11 en 13 december 2023 is er meer verteld over het voorlopige besluit van het college om geen vergunning te geven voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. Heeft u dat gemist of wilt u de informatie nog een keer nalezen? Download hier de de presentatie.

(onder voorbehoud)

  • 10 september 2024: Behandeling verklaring van geen bedenkingen in extra commissie leefomgeving
  • 18 september 2024: Gemeenteraadsbesluit verklaring van geen bedenkingen
  • 25 september 2024: Collegebesluit op vergunningaanvraag
  • September 2024: Start beroepstermijn van zes weken tegen collegebesluit

Gemeente Nissewaard houdt twee informatieavonden op 11 en 13 december over het verwachte ontwerp-weigeringsbesluit van het college om de vergunning voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk niet te af te geven. Lees meer
De Gemeente Nissewaard heeft besloten langer de tijd te nemen om de vergunningsaanvraag voor Windpark Brielse Maasdijk te beoordelen. Eerder werd al gebruik gemaakt van de mogelijkheid de beoordelingstermijn te verlengen. Lees meer
Het college van burgemeester en wethouders heeft met pijn in het hart ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de vergunningsaanvraag van vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. “We zien geen ruimte om deze te weigeren.” Lees meer
Na eerder uitstel afgelopen voorjaar, heeft het college besloten om nog een maand extra tijd te nemen voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor Windpark Brielse Maasdijk. Het college wacht nog op advies over informatie die door HVC Landwind is aangeleverd. Lees meer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard maakt gebruik van de mogelijkheid om langer de tijd te nemen om de vergunningsaanvraag voor de plaatsing van windmolens aan de Brielse Maasdijk zorgvuldig te beoordelen. Lees meer
Op 13, 14 en 16 juni jl. zijn er inloopavonden georganiseerd door gemeente Nissewaard voor inwoners in de nabije omgeving van het mogelijk toekomstige windpark Brielse Maasdijk. De ontwikkelaar HVC Landwind gaat namelijk na de zomervakantie 2022 een vergunning indienen voor het realiseren van 5 windturbines op de Brielse Maasdijk. Lees meer
<< < 1 2 3 > >>

Schrijf u in voor de nieuwsbrief als u direct op de hoogte wilt zijn van het laatste nieuws of houd de nieuwspagina en sociale media van gemeente Nissewaard in de gaten.

Heeft u een vraag over het project windpark Brielse Maasdijk? Bel dan met het programmateam Duurzaamheid, via telefoonnummer: 14 0181 of mail naar duurzaamheid@nissewaard.nl.

Vragen en antwoorden

Bij de ontwikkeling van de locatie Brielse Maasdijk zijn meerdere partijen betrokken, met ieder een eigen rol. Onderstaand overzicht laat zien hoe deze rolverdeling eruitziet.

Met een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) zegt de gemeenteraad geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeenteraad toetst daarvoor de vergunningsaanvraag aan een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat de raad de impact van windmolens op de omgeving, moet afwegen tegen algemene belangen zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, waterveiligheid en ander overheidsbeleid, maar ook het belang van de aanvrager zelf.

Het college heeft een vggb nodig om de vergunning te mogen verlenen.

Een overgrote raadsmeerderheid wil wel meewerken aan drie windmolens, maar niet aan de vijf die ontwikkelaar HVC aan de Brielse Maasdijk wil plaatsen. De tegenstemmers vinden de verwachte overlast van de twee windmolens ten westen van de Hartelbrug te groot. Twee windmolens die volgens hen ook nog eens te dicht bij woningen komen te staan volgens de mogelijke nieuwe afstandsnorm in het concept landelijk normenkader. Ook denkt een raadsmeerderheid dat de twee molens niet nodig zijn om aan de afspraken met de provincie te voldoen voor de opwek van tenminste 18MW.

Het college heeft de vergunningsaanvraag van HVC Landwind getoetst aan een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat het college de impact van windmolens op de omgeving, moet afwegen tegen algemene belangen zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, waterveiligheid en ander overheidsbeleid, maar ook het belang van de aanvrager zelf.

Bij die afweging heeft het college geen juridisch doorslaggevende redenen gevonden om de vergunning te weigeren, ook omdat de gemeente een streng normenkader als voorwaarde stelt.

Dat is een besluit waarin staat waarom het college van plan is om de omgevingsvergunning niet af te geven.

Iedereen die dat wil, persoonlijk of namens een groep. Meestal zijn dat omwonenden of andere belanghebbenden, zoals ondernemers of maatschappelijke organisaties. Ook ontwikkelaar HVC kon een zienswijze indienen.

De gemeente bekijkt samen met onafhankelijke experts de zienswijzen en schrijft alle belangrijke punten voor of tegen het besluit op in wat we een nota van zienswijzen noemen.
Als in verschillende zienswijzen dezelfde punten staan worden die samengevat en een keer beantwoord.

In de nota wordt ook advies gegeven of door de zienswijzen het besluit om de vergunning niet af te geven, aangepast moet worden. Dat kan gaan over de redenen voor het besluit of om het besluit zelf. De raad neemt op basis van de zienswijzen het definitieve besluit over de VVGB.

De nota van zienswijzen is voor iedereen in te zien op de website van de gemeente, nadat deze in de gemeenteraad besproken is. Er worden daarin geen namen en adressen genoemd van de mensen of organisaties die de zienswijzen hebben ingediend.

Het college stelt de nota van beantwoording vast. Deze wordt eerst in de commissie leefomgeving inhoudelijk besproken en daarna meegenomen in het definitieve besluit van de gemeenteraad over de verklaring van geen bedenkingen. Dat is naar verwachting in de eerste vergadering na het zomerreces, op 18 september.

De Commissie geeft haar definitieve advies als de gemeente en initiatiefnemer HVC de milieumaatregelen in de MER voor Windpark Brielse Maasdijk bijgewerkt hebben. Dat is inmiddels gebeurd. Het advies van de Commissie komt naar verwachting in juli 2024.

Volgens de Commissie staat in het rapport nog niet duidelijk genoeg welke maatregelen voor geluid, slagschaduw, (externe) veiligheid, natuur en landschap daadwerkelijk genomen gaan worden. Die informatie is al wel in andere stukken te vinden (bijvoorbeeld in de ontwerp-beschikking).

Dit komt doordat na het opstellen van de MER-rapportage twee jaar geleden de tijd niet stil heeft gestaan. Zo heeft de gemeente in de tussentijd gekozen voor een veel strenger normenkader. Ook zijn er in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden in de omgevingsadviesraad (OAR) extra maatregelen toegevoegd. Al deze informatie moet voor iedereen vindbaar en toegankelijk zijn. Daarom moet het MER-rapport worden aangevuld.

De raad en het college hebben voor een definitief besluit nog een advies nodig van de onafhankelijke commissie voor de milieu-effectrapportage (MER). Dat advies laat wat langer op zich wachten.

In theorie is dat mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er in de zienswijzen nieuwe argumenten tegen het ontwerp-weigeringsbesluit op tafel komen. Als er geen nieuwe argumenten komen die de raad van gedachten laat veranderen, dan wordt het weigeringsbesluit definitief. Naar verwachting is dat na het zomerreces, in september 2024.

Dan volgt er een beroepstermijn van 6 weken. Iedereen die dat wil kan het definitieve besluit aanvechten bij de Raad van State. Daarnaast is het mogelijk dat de Provincie het bevoegd gezag overneemt.

Vaststaat dat gemeente Nissewaard met de Provincie afgesproken heeft om tenminste 18 MW windenergie te realiseren op de locatie Brielse Maasdijk voor eind 2025. Als het Nissewaard zelf niet lukt om dat voor elkaar te krijgen, is het mogelijk dat de Provincie de regie weer terugpakt.

Een definitieve afwijzing betekent niet dat er geen of minder windmolens aan de Brielse Maasdijk komen. HVC of andere belanghebbenden kunnen namelijk nog tegen het besluit in beroep gaan bij de rechter en/of de Raad van State. Mocht de rechter of Raad van State het besluit van gemeente Nissewaard vernietigen, dan moet de vergunning alsnog verleend worden.

De gemeente heeft zelf – ook op aandringen van de raad – aangeboden aan de provincie om het gebied Brielse Maasdijk aan te wijzen als zoeklocatie voor tenminste 18 MW windenergie om daarmee tot 2030 andere locaties uit de wind te houden. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de gemeente of de provincie in de toekomst van de zoeklocatie Brielse Maasdijk afwijkt.

Belanghebbenden, zoals direct omwonenden en iedereen die eerder al een zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen zes weken na het weigeringsbesluit in beroep gaan tegen het besluit bij de Raad van State.

Het beroep kan worden ingesteld bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Burgers kunnen ook digitaal in beroep gaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.